Návod k použití PHILIPS 36337-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36337-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36337-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36337-31-16.


PHILIPS 36337-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36337-31-16 BROCHURE (799 ko)
   PHILIPS 36337-31-16 QUICK START GUIDE (1545 ko)
   PHILIPS 36337-31-16 BROCHURE (766 ko)
   PHILIPS 36337-31-16 QUICK START GUIDE (1545 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36337-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] p¯ÌËinÏ i projevu) vady nemÏrnÈ - pr·vo na vmÏnu vrobku. Pokud nenÌ takov postup moûn, je KupujÌcÌ opr·vnÏn û·dat p¯imϯenou slevu z ceny vrobku. Pr·vo na vmÏnu vrobku nebo odstoupenÌ od kupnÌ smlouvy lze uplatnit jen p¯i splnÏnÌ vöech z·konnch p¯edpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li vrobek nadmÏrnÏ opot¯eben nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ kaûdÈho pr·va ze Z·ruky p¯itom je, ûe: a) vrobek byl instalov·n a uveden do provozu i vûdy provozov·n v souladu s n·vodem k obsluze, b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi pravy vrobku byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku, c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci vrobku p¯edloûÌ platn doklad o koupi. [. . . ] 9) Zabudov·nÌ do sloupce PoûadovanÈ rozmÏry instalaËnÌho prostoru p¯i zabudov·nÌ do sloupce jsou uvedenÈ na Obr. 1 Madlo dve¯Ì trouby vûdy uchopte v jeho st¯ednÌ Ë·sti. P¯ed prvnÌm pouûitÌm peËlivÏ umyjte veökerÈ p¯ÌsluöenstvÌ trouby Zabudov·nÌ pod kuchyÚskou linku PoûadovanÈ rozmÏry instalaËnÌho prostoru p¯i zabudov·nÌ do kuchyÚskÈ linky pod pracovnÌ desku jsou uvedenÈ na Obr. 1 ZajiötÏnÌ trouby v kuchyÚskÈ sk¯ÌÚce Troubu zcela zasuÚte pod linku, otev¯ete jejÌ dve¯e a pomocÌ 4 vrut ji pevnÏ p¯imontujte ke kuchyÚskÈ lince. Otvory pro tyto örouby jsou jiû v r·mu trouby p¯edvrtanÈ (Obr. 12 17 4 Instrukce pro instalaËnÌ techniky N·sledujÌcÌ informace jsou urËeny pouze kvalifikovanm mont·ûnÌm technikm. Je tÌm zaruËeno, ûe p¯i vlastnÌ mont·ûi, nastavenÌ a oprav·ch budou postupovat spr·vnÏ a p¯esnÏ podle danch pravidel a to p¯i dodrûenÌ vöech bezpeËnostnÌch a z·konnch pravidel. DoporuËujeme, aby instalaci a jejÌ elektrickÈ p¯ipojenÌ prov·dÏla pouze autorizovan· a kvalifikovan· osoba a to ve shodÏ se vöemi z·konnmi p¯edpisy a normami. P¯i zahrnutÌ konkrÈtnÌch pot¯eb, mezi vhodnÈ druhy elektrickÈho p¯ÌvodnÌho kabelu pat¯Ì: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90) nebo H05 BB-F. Popis spot¯ebiËe 6 54 3 2 P¯ipojenÌ na svorkovnici Tento spot¯ebiË je vybaven snadno p¯Ìstupnou svorkovnicÌ, kter· je urËen· pro p¯ipojenÌ jednof·zovÈho napÏtÌ 230V (Obr. Vrobce si vyhrazuje pr·vo na odmÌtnutÌ jakÈkoliv odpovÏdnosti p¯i nedodrûenÌ vöech bezpeËnostnÌch pokyn. 1 ElektrickÈ zapojenÌ P¯ed zapojenÌm spot¯ebiËe se nejd¯Ìve p¯esvÏdËte: - zda hlavnÌ jistiË (pojistka) a instalace umoûÚuje instalaci tohoto spot¯ebiËe (viz informace na typovÈm ötÌtku). - zda zemnÏnÌ dom·cÌho rozvodu odpovÌd· danÈ legislativÏ. Moûnost p¯ipravovat pokrmy na nÏkolika rovnÌch znamen·, ûe mûete p¯ipravovat nÏkolik druh pokrm ve stejn Ëas a to aû t¯i formy s mouËnÌkem a mini pizzy, kterÈ mûete ihned konzumovat nebo zamrazit. Pokrm je samoz¯ejmÏ moûnÈ p¯ipravovat pouze na jednÈ rovni. V takovÈm p¯ÌpadÏ vyuûÌvejte pouze nejniûöÌ roveÚ, protoûe budete mÌt pokrm pod lepöÌm dozorem. NavÌc je trouba uzpsobena pro zava¯ov·nÌ a sterilizaci pokrm, p¯Ìpravu dom·cÌch kompot a suöenÌ hub nebo ovoce. VmÏna û·rovky P¯ed vlastnÌ vmÏnou û·rovky se p¯esvÏdËete, ûe je trouba odpojena od elektrickÈ sÌtÏ. ZatlaËte a pootoËte sklenÏnou krytku û·rovky (Obr. Vyöroubujte vadnou û·rovku a namontujte novou û·ruvzdornou û·rovku (300C) o n·sledujÌcÌch parametrech: UrËena pro napÏtÌ 230V, 50Hz Elektrick p¯Ìkon: 25W Patice: typ E14 Troubu opÏt p¯ipojte do sÌtÏ. Obr. 7 Grilov·nÌ Porce masa nebo ryb p¯ed grilov·nÌm nejprve lehce pot¯ete olejem a poloûte vûdy na grilovacÌ roöt. /roveÚ roötu je z·visl· na vöce grilovanÈho pokrmu. NezapomeÚte vûdy vloûit na nejniûöÌ roveÚ plech na zachyt·v·nÌ p¯ebyteËnÈho tuku, kter grilovan pokrm uvolÚuje. Do plechu nalijte trochu vody, abyste zamezili vzniku neû·doucÌch pach a tvorbÏ dmu. Norm·lnÌ peËenÌ Teplo je do prostoru trouby p¯iv·dÏno jak od spodu tak i od vrchu trouby. Z tohoto dvodu je vhodnÈ pouûÌvat pro tento program prost¯ednÌ pozici roötu. [. . . ] Jednoduch zpsob jak zjistit, ûe maso je jiû spr·vnÏ upeËenÈ je takov, ûe povrch masa zm·Ëknete lûiËkou. Jestliûe se povrch masa neprom·Ëkne, tak je jiû vhodnÈ ho otoËit. V p¯ÌpadÏ p¯Ìpravy hovÏzÌ peËenÏ (rostbÌfu) nebo steak, kde se vyûaduje, aby vnit¯ek porce masa zstal rûov, je nutnÈ takovÈ maso pÈct pouze kr·tkou dobu. Maso mûete jednak vloûit do vhodnÈ peËÌcÌ n·doby a nebo p¯Ìmo na roöt. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36337-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36337-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag