Návod k použití PHILIPS 36128-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36128-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36128-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36128-17-16.


PHILIPS 36128-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36128-17-16 BROCHURE (973 ko)
   PHILIPS 36128-17-16 QUICK START GUIDE (661 ko)
   PHILIPS 36128-17-16 BROCHURE (941 ko)
   PHILIPS 36128-17-16 QUICK START GUIDE (661 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36128-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] P¯Ìstroj pat¯Ì do t¯Ìdy Y ochrany proti oh¯Ìv·nÌ okolÌ. Znamen· to, ûe se p¯Ìstroj mûe svojÌ zadnÌ stranou, p¯ÌpadnÏ jednou boËnÌ stÏnou p¯istavit k vyööÌmu kuchyÚskÈmu n·bytku, p¯Ìstrojm, p¯ÌpadnÏ stÏn·m. Na druhou boËnÌ stÏnu se vöak smÏjÌ p¯istavit pouze dalöÌ p¯Ìstroje nebo n·bytek se stejnou vökou, jakou m· p¯Ìstroj. Instalace pod desku RozmÏry peËÌcÌ trouby (obr. 8) V obr. 9 a 10 jsou zn·zornÏny dvÏ moûnosti upevnÏnÌ: Obr. 9: peËÌcÌ trouba stojÌ na dvou d¯evÏnch p¯ÌËnch nosnÌcÌch, jeû se upevnÌ na strany n·bytku. [. . . ] se mezi p¯Ìstroj a sÌùovÈ vedenÌ instalovat vÌcepÛlov vypÌnaË s minim·lnÌ vzd·lenostÌ mezi kontakty 3 mm. éluto-zelen zemnÌcÌ kabel nesmÌ bt naproti tomu vypÌnaËem p¯eruöen. P¯ipojovacÌ kabel se musÌ v kaûdÈm p¯ÌpadÏ dimenzovat tak, aby na û·dnÈm mÌstÏ nedos·hla jeho teplota 50C (nad teplotu prostoru). - 14 - -3- 133/230V 3~ Oöet¯ov·nÌ a drûba P¯ed ËiötÏnÌm peËÌcÌ troubu vypnout a nechat vychladnout P¯Ìstroj se nesmÌ Ëistit ËistiËem s horkou p·rou nebo parnÌm paprskem. DleûitÈ P¯ed kaûdm ËiötÏnÌm p¯Ìstroj bezpodmÌneËnÏ odpojit od elektrickÈho proudu. Pro dlouhou ûivotnost p¯Ìstroje je zapot¯ebÌ prov·dÏt pravidelnÏ n·sledujÌcÌ ËistÌcÌ pr·ce: »istit pouze p¯i vychladnutÈ peËÌcÌ troubÏ. NepouûÌvat û·dnÈ prost¯edky pro drhnutÌ. »·sti z uölechtilÈ oceli a sklenÏnÈ tabulky vyt¯Ìt dosucha mÏkkm had¯Ìkem. Pro nesnadno ËistitelnÈ skvrny pouûÌt obvyklÈ ËistÌcÌ prost¯edky pro uölechtilou ocel nebo tepl ocet. Smalt peËÌcÌ trouby je neobyËejnÏ trvanliv a ve znaËnÈ m̯e necitliv. PsobenÌ horkch ovocnch kyselin (citrony, övestky nebo podobnÏ) mûe vöak zanechat na povrchu smaltu trvalÈ, matnÈ a zdrsnÏlÈ skvrny. Tato peËÌcÌ trouba je urËen· k p¯ÌpravÏ pokrm; nepouûÌvejte ji nikdy k nÏËemu jinÈmu. Jestliûe byste chtÏli, aù jiû z jakchkoliv dvod, pouûÌt k p¯ÌpravÏ pokrm v peËÌcÌ troubÏ hlinÌkovou fÛlii, nenech·vejte ji nikdy p¯ijÌt do p¯ÌmÈho styku s dnem trouby. P¯i ËiötÏnÌ trouby postupujte opatrnÏ; nikdy nest¯Ìkejte na tukov filtr (jestliûe je namontov·n), topn· tÏlesa a snÌmaË termostatu. PravidelnÈ ËiötÏnÌ zamezuje zhoröenÌ kvality povrchovÈho materi·lu. P¯ed ËiötÏnÌm peËÌcÌ trouby buÔ vypnÏte elektrick proud, nebo vyt·hnÏte sÌùovou vidlici. P¯esvÏdËte se, ûe spÌnacÌ knoflÌky jsou v poloze "0", kdyû se peËÌcÌ trouba jiû nepouûÌv·. Tato peËÌcÌ trouba byla vyroben· vûdy podle provedenÌ jako samostatn p¯Ìstroj nebo jako kombinovan p¯Ìstroj s elektrickou deskou pro p¯ipojenÌ na 1, 2 nebo 3 f·ze (nebo skupiny) p¯i napÏtÌ na jednotlivch komponentech 230 V. P¯ipojenÌ na vÌce f·zÌ bez nulovÈho vodiËe (400 V) vede ke zniËenÌ trouby a napojench varnch desek. KontrolnÌ pr·ce a/nebo opravy nech·vejte prov·dÏt autorizovanm servisnÌm st¯ediskem, a pouûÌvejte vûdy pouze origin·lnÌ n·hradnÌ souË·sti. Nepokouöejte se p¯Ìstroj p¯i poruch·ch funkce nebo poökozenÌ sami opravovat. Opravami neökolenmi osobami mohou vzniknout ökody nebo mûe dojÌt k poranÏnÌ. Obvykl provoz Oh¯ev shora a zespodu. [. . . ] Symboly: vnit¯nÌ osvÏtlenÌ peËnÈ trouby spodnÌ oh¯ev hornÌ oh¯ev Poûadovan· teplota (mezi 50 a 250C) se nastavÌ ot·ËenÌm teplotnÌho regulaËnÌho knoflÌku ve smyslu ot·ËenÌ hodinovch ruËiËek. Teplota se udrûuje na konstantnÌ hodnotÏ termostatem. Pro rznÈ zpsoby vyt·pÏnÌ, to jest hornÌ nebo spodnÌ vyt·pÏnÌ se otoËÌ teplotnÌ regulaËnÌ knoflÌk na symboly spodnÌ vyt·pÏnÌ nebo hornÌ vyt·pÏnÌ . V tÏchto poloh·ch nenÌ teplota vyööÌ neû 250C. Kontrolka provozu Ukazuje, ûe je zapnut jeden nebo nÏkolik topnch prvk peËÌcÌ trouby, p¯ÌpadnÏ varnÈ desky. Pokyny pro z·kaznÌka Instalace Instalaci musÌ provÈst odborn person·l, p¯i dodrûenÌ st·vajÌcÌch p¯edpis. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36128-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36128-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag