Návod k použití PHILIPS 36127-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 36127-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 36127-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 36127-17-16.


PHILIPS 36127-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 36127-17-16 BROCHURE (929 ko)
   PHILIPS 36127-17-16 QUICK START GUIDE (1509 ko)
   PHILIPS 36127-17-16 BROCHURE (796 ko)
   PHILIPS 36127-17-16 QUICK START GUIDE (1509 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 36127-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K tomu pat¯Ì takÈ upevnÏnÌ p¯Ìpadnch zakonËujÌcÌch stran na zaË·tku nebo konci nÏjakÈ montovanÈ linky. Ochrana proti nebezpeËnÈmu dotyku se musÌ v kaûdÈm p¯ÌpadÏ vestavÏnÌm zajistit. RozmÏry peËÌcÌ trouby (obr. 7) Vestavba do kuchyÚskÈ sk¯ÌnÏ Vestavn vklenek musÌ mÌt rozmÏry, uvedenÈ v obr. 8. Mont·û pod desku bez varnÈ desky (obr. 10). Vestavn· peËÌcÌ trouba BN 213 B BN 213 W UpevnÏnÌ v n·bytku P¯Ìstroj se zasune do vklenku; dv̯ka peËÌcÌ trouby se otev¯ou a trouba se upevnÌ do n·bytku örouby do d¯eva, kterÈ zasahujÌ p¯esnÏ do urËench dÏr v r·mu a na n·bytku (obr. 11 a 12). [. . . ] »·sti z uölechtilÈ oceli a sklenÏnÈ tabulky vyt¯Ìt dosucha mÏkkm had¯Ìkem. Pro nesnadno ËistitelnÈ skvrny pouûÌt obvyklÈ ËistÌcÌ prost¯edky pro uölechtilou ocel nebo tepl ocet. Smalt peËÌcÌ trouby je neobyËejnÏ trvanliv a ve znaËnÈ m̯e necitliv. PsobenÌ horkch ovocnch kyselin (citrony, övestky nebo podobnÏ) mûe vöak zanechat na povrchu smaltu trvalÈ, matnÈ a zdrsnÏlÈ skvrny. TakovÈ skvrny ve vysoce lesklÈm povrchu smaltu vöak funkci peËÌcÌ trouby neovlivÚujÌ. »istÏte peËnou troubu z·sadnÏ po kaûdÈm pouûitÌ. ZneËiötÏnÌ se d· takto nejsnadnÏji odstranit. ZamezÌ se tÌm dalöÌmu p¯ipÈk·nÌ. - 11 VmÏna û·rovky v peËÌcÌ troubÏ P¯Ìstroj se odpojÌ od elektrickÈho proudu, odöroubuje se sklenÏn klobouËek (obr. 4), vadn· û·rovka se vymÏnÌ. SklenÏn klobouËek opÏt naöroubovat a p¯Ìstroj znovu p¯ipojit na sÌù. »iötÏnÌ dv̯ek peËÌcÌ trouby Aby se mohla dv̯ka peËÌcÌ trouby lÈpe Ëistit, doporuËujeme je pravidelnÏ snÌmat. P¯itom postupujte n·sledujÌcÌm zpsobem: dv̯ka se plnÏ otev¯ou; otoËte p·Ëky, nach·zejÌcÌ se na z·vÏsech a zcela je natoËte ve smÏru dve¯Ì; dv̯ka zav¯ete, aû se dotkajÌ p·Ëek a nakonec p¯itlaËte dv̯ka tak, jako byste je chtÏli zav¯Ìt, a vyt·hnÏte je p¯itom smÏrem ven; (obr. 5) dv̯ka poloûte na nÏjakou vodorovnou plochu; povolte örouby (obr. 6) a lehce nadzvednÏte sklenÏnou tabulku (obr. 6); tabulku odstraÚte jejÌm staûenÌm dop¯edu; po vyËiötÏnÌ tabulky se tato opÏt nasadÌ do dv̯ek (obr. 6); dv̯ka se znovu v obr·cenÈm po¯adÌ krok znovu nasadÌ. TeplotnÌ regul·tor otoËit na poûadovanou teplotu. PeËnou troubu nechat 10 minut p¯edeh¯Ìvat, a potom do trouby vloûit pokrm. Jestliûe pot¯ebujete v peËÌcÌ troubÏ pouze spodnÌ nebo hornÌ oh¯ev, pak otoËte knoflÌk (spodnÌ volÌcÌho spÌnaËe aû na znaËku oh¯ev), p¯ÌpadnÏ (hornÌ oh¯ev). ProvoznÌ kontrolka Ta ukazuje, ûe je peËÌcÌ trouba zapnut·. VAROV¡NÕ A DYLEéIT. . . PE»ÕCÕ TROUBY N·vod k pouûÌv·nÌ, dod·van s tÌmto p¯Ìstrojem, v kaûdÈm p¯ÌpadÏ uschovejte. Jestliûe by se totiû p¯Ìstroj p¯ed·val t¯etÌ osobÏ nebo prodal, nebo jestliûe byste p¯Ìstroj p¯i p¯estÏhov·nÌ ponechali ve starÈm bytÏ, je velmi dleûitÈ, aby se nov uûivatel(ka) mohl s tÌmto n·vodem k pouûÌv·nÌ a pokyny sezn·mit. Kontrolka termostatu Kontrolka zhasne, kdyû se v troubÏ dos·hne nastavenÈ teploty, a rozsvÌtÌ se opÏt vûdy p¯i zah¯Ìv·nÌ. Tento p¯Ìstroj je urËen k obsluze dospÏlmi osobami. Je nebezpeËnÈ, jestliûe se p¯enech· dÏtem k uûÌv·nÌ, nebo ke hranÌ. Ponechte instalaci a p¯ipojenÌ odbornÌkovi, kter provede pr·ce podle svch odbornch znalostÌ a p¯Ìsluönch smÏrnic (viz oddÌl Instalace). TakÈ p¯ÌpadnÈ pravy elektrickÈ instalace pro nap·jenÌ elektrickm proudem musÌ zajistit odbornÌk. Je nebezpeËnÈ prov·dÏt na tomto p¯Ìstroji nebo jeho vlastnostech zmÏny jakÈhokoliv druhu. Tuk, kter p¯i p¯ÌpravÏ v grilu nebo v peËÌcÌ troubÏ odkap·v·, se mûe odchyt·vat do nÏjakÈ nÌzkÈ, ohnivzdornÈ n·doby, kter· se naplnÌ trochou vody; takto se zamezÌ tvo¯enÌ kou¯e a sp·lenÌ odkapanÈho tuku. PouûÌvejte vûdy vhodnÈ rukavice nebo chÚapky k odebÌr·nÌ ohnivzdornch horkch mÌs, hrnc, nebo pek·Ë z peËÌcÌ trouby. [. . . ] Nepokouöejte se p¯Ìstroj p¯i poruch·ch funkce nebo poökozenÌ sami opravovat. Opravami neökolenmi osobami mohou vzniknout ökody nebo mûe dojÌt k poranÏnÌ. -8- -5- Pokyny pro z·kaznÌka Instalace Instalaci musÌ provÈst odborn person·l, p¯i dodrûenÌ st·vajÌcÌch p¯edpis. JednotlivÈ instalaËnÌ pr·ce jsou pops·ny d·le u pokyn pro odbornou instalaci. NÏkterÈ Ë·sti jsou potaûeny ochrannm plastem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 36127-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 36127-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag