Návod k použití PHILIPS 34213-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 34213-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 34213-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 34213-31-16.


PHILIPS 34213-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 34213-31-16 BROCHURE (1501 ko)
   PHILIPS 34213-31-16 QUICK START GUIDE (1489 ko)
   PHILIPS 34213-31-16 BROCHURE (1327 ko)
   PHILIPS 34213-31-16 QUICK START GUIDE (1489 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 34213-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Musíte si je ped instalací nebo pouzíváním spotebice ádn prostudovat. Instalace s s s s s s Tento spotebic je tzký. Je nebezpecné mnit nebo se pokouset o jakoukoli zmnu technických vlastností spotebice. Vnujte pozornost tomu, aby spotebic nestál na pívodním kabelu. Jakékoli elektroinstalacní práce, nutné pro instalaci spotebice, by ml provádt pouze kvalifikovaný elektriká, nebo oprávnná osoba. [. . . ] Protoze vsechny mycí prostedky nejsou stejné, mli byste se pidrzet také pokyn na balení mycích prostedk. Abychom ulehcili dávkování správného mnozství mycího prostedku, uvnit zásobníku jsou dv orientacní znacky: - MIN = 15 ml - MAX = 30 ml 3. Jestlize program obsahuje pedmytí, pidejte potebný prostedek na vícko dávkovace. Nedostatecné mnozství mycího prostedku bude mít za následek spatné výsledky mytí, zatímco nadmrné mnozství výsledky nezlepsí a je jen plýtváním. Kdyz pouzijete práv tolik, kolik je teba, napomzete také snízení znecistní zivotního prostedí. D DE07 DE02 Mycí prásky bez fosfát a s enzymy U tchto nízkoalkalických tuhých prásk byly slozky nepíznivé zivotnímu prostedí nahrazeny pírodními enzymy a dalsími více biologicky odbouratelnými látkami. Tyto nové tuhé prásky jsou vseobecn bezfosfátové. Protoze fosfáty se vyznacují tím, ze zmkcují vodu, doporucujeme do zásobníku soli pidat regeneracní sl, i kdyz tvrdost vody je jen 4°N (°dH) neboli 7°F (°TH). Tím se pedejde vápenatým usazeninám na nádobí a ve vnitním bubnu. 9 M M IN AX PUD01CS Jak mzete spotebic pouzívat Plnní spotebice Ped vkládáním nádobí do mycky odstrate z nádobí vsechny zbytky jídla, aby nedocházelo k ucpání filtr a následn snízené funkci mytí. Nevkládejte dovnit pílis malé pedmty, které by mohly kosem propadnout. Otevete dvee a vysute ven kose pro naplnní nádobím. Spodní kos Spodní kos je navrzen pro kastroly, poklicky, talíe (az do 27 cm v prmru), salátové mísy, píbory atp. Servírovací talíe a velké poklicky by se mly ukládat kolem okraje kose, aby bylo zajistno, ze se horní sprchovací rameno mze voln otácet. UI35 IEC 436 / DIN 44990 Kos na píbory Noze s dlouhou cepelí, vlozené dovnit ve vzpímené poloze, jsou potenciáln velice nebezpecné. Jestlize chcete mycí program kdykoli perusit, stisknte znovu tlacítko hlavního vypínace (Zap/Vyp). 2. Zkontrolujte nápl lesticího oplachovace a soli Vlozte do mycky nádobí Odstrate z nádobí zbytky jídel. Vytáhnte ven spodní kos a rozlozte v nm kastroly, talíe a píbory. Vytáhnte horní kos a rozlozte v nm talíe, sklenice a poháry, atd. Na konci mycího programu Na konci mycího programu se mycka automaticky zastaví. Provozní kontrolka zstává svítit az do stisku tlacítka hlavního vypínace. 11. Ujistte se, ze sprchovací ramena se mohou voln otácet Odmte mycí prostedek Doplte do dávkovace potebné mnozství mycího prostedku podle tabulky program a zavete vícko. Vypnte mycku stiskem tlacítka hlavního vypínace a otevete dvee mycky. Kdyz mycí program skoncí, doporucuje se zavít vodovodní ventil. 5. 6. Zavete vícko dávkovace mycího prostedku Zavete dvee mycky Nastavte si program Natácejte kotouc volice program ve smru otácení hodinových rucicek, aby písmeno zádaného programu odpovídalo znacce programu. Vseobecn se nedoporucuje otevírat dvee kdyz mycka bzí; kdyz se totiz otevou, bezpecnostní zaízení mycku zastaví. Varování Neotevírejte dvee bhem fáze topení. 8. Kdyz se bhem fáze topení nebo ihned po skoncení programu otevou dvee mycky, je teba nejvyssí opatrnosti, protoze mze unikat horká pára. 14 POS07CS Údrzba a cistní Vnitní cistní Ujistte se, ze tsnní kolem dveí, dávkovace lesticího oplachovace a mycích prostedk jsou pravideln cistny vlhkým hadrem. Doporucujeme kazdé 3 msíce nechat probhnout mycí program pi 65°C bez nádobí a s pouzitím mycího prostedku. Cistní centrálního filtru (Po kazdém mytí) V odtokovém filtru (A) se casem mohou nashromázdit zbytky jídla a je teba je odstranit propláchnutím filtru pod tekoucí vodou. [. . . ] Tato mycka má pívodní a vypoustcí hadici, které se mohou vyvést na levou nebo pravou stranu mycky, aby se snáze provádla instalace. Musí se ádn utáhnout pojistná matice, aby nekapala voda. Dbejte, aby na hadici nebyly zalomení ani smycky, protoze by se znemoznil nebo zeslabil pívod vody. Jestlize je mycka pipojena na nové potrubí nebo potrubí, které nebylo dlouhou dobu pouzívané, mli byste ped pipojováním hadice nkolik minut nechat odtékat vodu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 34213-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 34213-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag