Návod k použití PHILIPS 34208-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 34208-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 34208-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 34208-11-16.


PHILIPS 34208-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 34208-11-16 BROCHURE (1487 ko)
   PHILIPS 34208-11-16 QUICK START GUIDE (1529 ko)
   PHILIPS 34208-11-16 BROCHURE (1699 ko)
   PHILIPS 34208-11-16 QUICK START GUIDE (1529 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 34208-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] demont·ûe) vrobku, v provoznÌ dobÏ tohoto st¯ediska. KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v p¯ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku bez zbyteËnÈho odkladu, nejpozdÏji vöak do konce z·ruËnÌ doby, jinak zanik·. AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ opr·vnÏnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku souËinnost pot¯ebnou k prok·z·nÌ uplatnÏnÈho pr·va na odstranÏnÌ vady, k ovϯenÌ existence reklamovanÈ vady i k z·ruËnÌ opravÏ vrobku. [. . . ] OdsavaË je moûno pouûÌvat jako spot¯ebiË s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu nebo jako odsavaË s odvÏtr·v·nÌm do venkovnÌho prost¯edÌ. NejlepöÌch vsledk se dosahuje s odvÏtr·vacÌ verzÌ; v kaûdÈm p¯ÌpadÏ je vöak moûno pouûÌvat odsavaË bÏhem zimnÌho obdobÌ jako verzi s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu: öet¯Ì se tÌmto zpsobem ztr·ty vyt·pÏnÌ. Vzhledem ke znaËnÈ vlastnÌ hmotnosti odsavaËe se doporuËuje ponechat provedenÌ instalace spot¯ebiËe ökolenÈmu person·lu, p¯iËemû je nutno dodrûet vöechna ¯ednÌ ustanovenÌ, p¯edpisy a normy, tkajÌcÌ se odv·dÏnÌ vzduchu. Za ökody, kterÈ by byly zpsobeny instalacÌ neodbornou nebo neodpovÌdajÌcÌ p¯edpism, nep¯ebÌr· vrobce jakoukoliv z·ruku. BEZPE»NOSTNÕ POKYNY 1 - OdsavaË par se nesmÌ p¯ipojovat do komÌna pro spaliny nebo zplodiny, kter se jeötÏ pouûÌv· pro otev¯en· topeniötÏ. P¯i odv·dÏnÌ odpadnÌho vzduchu je nutno p¯ÌsnÏ dodrûovat p¯Ìsluön· ¯ednÌ ustanovenÌ. V p¯ÌpadÏ pochybnostÌ je vhodnÈ zkonzultovat zpsob mont·ûe s p¯Ìsluönou kominickou provozovnou. 2 - Je t¯eba zajistit, aby napÏtÌ v elektrickÈ sÌti odpovÌdalo p¯ipojovacÌm hodnot·m, kterÈ jsou uvedenÈ na typovÈm ötÌtku ve vnit¯nÌ Ë·sti odsavaËe par. 3 - Po provedenÈ mont·ûi odsavaËe par musÌ bt zajiötÏno, aby byla z·suvka s ochrannm kontaktem volnÏ dosaûiteln·; v jinÈm p¯ÌpadÏ je t¯eba p¯i p¯ÌmÈm p¯ipojenÌ odsavaËe v¯adit do p¯Ìpojky dvoupÛlov spÌnaË, jehoû kontakty jsou p¯i odpojenÌ vzd·leny pro kaûd pÛl od sebe nejmÈnÏ 3 mm. 4 - U odsavaË par s ochrannm vodiËem je nutno zajistit, aby byl byt, v nÏmû bude odsavaË instalov·n, vybaven uzemnÏnÌm, jeû odpovÌd· p¯Ìsluönm p¯edpism. 5 - OdsavaËe par v ochrannÈ t¯ÌdÏ II majÌ dvojitou izolaci; z toho dvodu se nep¯ipojujÌ s uzemÚovacÌ z·strËkou, nbrû s pouûitÌm norm·lnÌ dvoupÛlovÈ z·strËky. 6 - BezpeËnostnÌ vzd·lenost mezi varnou deskou a odsavaËem par musÌ bt nejmÈnÏ 65 cm. V takovm p¯Ìpadech se proto doporuËuje instalovat spot¯ebiËe s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu. 6 3 MONT¡é 2 - MONT¡é a - N·stÏnn· mont·û S pouûitÌm vrtacÌ öablony, kter· je souË·stÌ dod·vky kaûdÈho odsavaËe par, se usadÌ dvÏ hmoûdinky 8 mm a zaöroubujÌ örouby 4, 2 x 44, 4 mm (ponechte vzd·lenost hlavy öroubu ke stÏnÏ p¯ibliûnÏ 5 mm). Odklopte a vyjmÏte m¯Ìûku tukovÈho filtru odsavaËe par (po posunutÌ boËnÌho plastovÈho hradÌtka smÏrem ke st¯edu spot¯ebiËe). ZavÏste odsavaË par s pouûitÌm "otvor pro örouby", umÌstÏnch na zadnÌ stÏnÏ spot¯ebiËe, na örouby, upevnÏnÈ ve zdi a tyto örouby n·slednÏ pevnÏ ut·hnÏte. NÏkterÈ verze odsavaËe par jsou vybaveny p¯Ìdavnmi liötami k upevnÏnÌ na stÏnu (za p¯Ìplatek). Tyto liöty mohou bt upevnÏny s pouûitÌm hmoûdinek a öroub na stÏnu, a na nÏ lze odsavaË zavÏsit. P¯iloûen aretaËnÌ helnÌk se po zavÏöenÌ odsavaËe p¯iöroubuje vzadu naho¯e ke spot¯ebiËi a v p¯ilÈhajÌcÌm stavu na stÏnu. TÌm se zabr·nÌ nemyslnÈmu "nadzvednutÌ" odsavaËe par. b - Mont·û ke sk¯Ìni V hornÌ Ë·sti odsavaËe par je uspo¯·d·no nÏkolik otvor, kterÈ umoûÚujÌ upevnÏnÌ pod z·vÏsnÈ kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky. Po vyvrt·nÌ odpovÌdajÌcÌch otvor na spodnÌ stranÏ sk¯ÌÚky (p¯i tÈto pr·ci pouûijte vrtacÌ öablonu) je moûno odsavaË par s pouûitÌm dodanch öroub seöroubovat se sk¯ÌÚkou. BÏhem mont·ûe musÌ bt odsavaË zespodu p¯Ìsluönm zpsobem podep¯en. c - Mont·û potrubÌ odvÏtr·vanÈho vzduchu U odsavaË par s odv·dÏnÌm odvÏtr·vanÈho vzduchu se musÌ p¯ÌdavnÏ uloûit trubka odvÏtr·vanÈho vzduchu od vstupu vzduchu na spot¯ebiËi smÏrem do venkovnÌho prostoru (materi·l je moûno zakoupit v obchodech). [. . . ] P¯i drûbÏ filtru se musÌ postupovat n·sledujÌcÌm zpsobem: a - Obecn· informace: nez·visle na typu filtru je nutno otev¯Ìt sacÌ m¯Ìûku, aby bylo moûno filtr odebrat; odstraÚte k tomu p¯ÌdrûnÈ dr·ty. b - Tenk filtr na jedno pouûitÌ (tlust cca 1 mm): Filtr nenÌ moûno Ëistit, nbrû musÌ se prmÏrnÏ po uplynutÌ kaûdch dvou mÏsÌc vymÏnit. Jestliûe je filtr vybaven chemickou indikacÌ nasycenÌ, vymÏnÌ se tehdy, kdyû: b. 1 - z vnÏjöÌ strany viditelnÈ ËervenÈ body jsou rozdÏleny po celÈm povrchu. b. 2 - Ëerven· barva vnit¯nÌch pruh se stala viditelnou zvnÏjöku (norm·lnÏ nenÌ viditeln·). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 34208-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 34208-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag