Návod k použití PHILIPS 34203-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 34203-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 34203-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 34203-17-16.


PHILIPS 34203-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 34203-17-16 BROCHURE (929 ko)
   PHILIPS 34203-17-16 QUICK START GUIDE (1212 ko)
   PHILIPS 34203-17-16 BROCHURE (900 ko)
   PHILIPS 34203-17-16 QUICK START GUIDE (1212 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 34203-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje tipy a rady smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] ï ZajistÏte, aby byla p¯i oh¯Ìv·nÌ nebo va¯enÌ dosaûena minim·lnÌ teplota 70C. Z toho dvodu se ¯iÔte daji o vkonu a dobÏ oh¯evu v tabulk·ch. K mϯenÌ teploty pokrm nepouûÌvejte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ rtuùovÈho nebo kapalinovÈho teplomÏru. ï DÏtskou vûivu ve sklenicÌch nebo lahvÌch oh¯Ìvejte vûdy bez vÌËka nebo uz·vÏru. Po oh¯·tÌ pak n·dobu dob¯e prot¯epejte, aby se teplo stejnomÏrnÏ rozdÏlilo. Neû budete dÌtÏti vûivu pod·vat, teplotu bezpodmÌneËnÏ jeötÏ zkontrolujte. ï Pokrmy oh¯ÌvanÈ mikrovlnami p¯ed·vajÌ teplo n·dobÏ. ï Neoh¯Ìvejte pokrmy na p¯Ìliö vysok vkon a p¯Ìliö dlouhou dobu. Nastavte delöÌ dobu oh¯evu nebo vyööÌ mikrovlnn vkon. NezapomeÚte na to, ûe vyööÌ pokrmy pot¯ebujÌ takÈ delöÌ dobu p¯Ìpravy. P¯ÌötÏ zvolte radÏji niûöÌ vkon a delöÌ Ëas. - Pokrmy s om·Ëkou je t¯eba Ëas od Ëasu zamÌchat. - Tvrdou zeleninu, jako mrkev, hr·ch nebo kvÏt·k, p¯ipravujte s vodou. - MÏkkou zeleninu, jako houby, papriky nebo rajËata, p¯ipravujte bez tekutiny. - VÏtöÌ kusy po uplynutÌ asi poloviny doby oh¯evu obracejte. Zeleninu kr·jejte pokud moûno na stejnÏ velkÈ kusy. Rozmrazov·nÌ masa, drbeûe a ryb - VybalenÈ mraûenÈ potraviny poloûte na obr·cen tal̯ek a pod nÏj umÌstÏte n·dobu, nebo na rozmrazovacÌ roöt Ëi na plastovÈ sÌto, aby voda z rozmrazov·nÌ mÏla kam odtÈkat. - Po uplynutÌ poloviny doby rozmrazov·nÌ potraviny obraùte, a pokud je to moûnÈ, tak je rozporcujte a rozmraûenÈ Ë·sti oddÏlte. Rozmrazov·nÌ m·sla, kousk dortu a tvarohu - Nerozmrazujte je v mikrovlnnÈ troubÏ plnÏ, ale Ë·steËnÏ i p¯i pokojovÈ teplotÏ. - P¯ed rozmrazov·nÌm odstraÚte beze zbytku jakÈkoliv hlinÌkovÈ a jinÈ kovovÈ obaly. Vestavn· mikrovlnn· trouba P¯i vestavbÏ do vysokÈ kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky pouûijte p¯Ìsluön vestavn r·m. ÿiÔte se p¯itom odpovÌdajÌcÌmi daji v mont·ûnÌm n·vodu p¯iloûenÈm k r·mu. P¯i vestavbÏ do vysokÈ kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky mûete pouûÌt takÈ zdviûn· dv̯ka. [. . . ] ZbvajÌcÌ Ëas automaticky ubÌh·. 1) Pozor: pokud se p¯i novÈm nastavenÌ objevÌ na displeji , doba oh¯evu ubÏhla a zaznÌ t¯i tÛny. Trouba se vypne a osvÏtlenÌ oh¯ÌvacÌho prostoru zhasne. BÏhem oh¯Ìv·nÌ lze dobu oh¯evu zvöit na maxim·lnÏ 60 minut. 24 17 Druhy provozu Druhy provozu Druhy provozu Samostatn provoz mikrovln ZapnutÌ P¯Ìklad: 1 minuta a 15 sekund p¯i 750 wattech 1. Na displeji zmizÌ dennÌ Ëas a objevÌ se nastaven mikrovlnn vkon ve wattech: ot·ËenÌ doleva = niûöÌ vkon ot·ËenÌ doprava = vyööÌ vkon Rychl start QUICK ZapnutÌ Funkce rychlÈho startu QUICK umoûÚuje stisknutÌm tlaËÌtka zapnout troubu na maxim·lnÌ mikrovlnn vkon na 30 sekund aû 2 minuty a 30 sekund. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 34203-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 34203-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag