Návod k použití PHILIPS 33606-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 33606-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 33606-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 33606-48-16.


PHILIPS 33606-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 33606-48-16 BROCHURE (1414 ko)
   PHILIPS 33606-48-16 QUICK START GUIDE (1298 ko)
   PHILIPS 33606-48-16 BROCHURE (1384 ko)
   PHILIPS 33606-48-16 QUICK START GUIDE (1298 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 33606-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] »iötÏnÌ vnit¯nÌch Ë·stÌ str·nka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZmÏna zavÏöenÌ dve¯Ì str·nka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokyny pro vestavÏnÌ pod pracovnÌ desku str·nka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PouûÌv·nÌ str·nka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] n Do mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky by se nemÏly d·vat û·dnÈ sycenÈ n·poje, l·hev by mohla prasknout. n Led z mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky ihned nejÌst, mohl by zpsobit pop·leniny chladem. P¯i p¯emisùov·nÌ to vezmÏte prosÌme v vahu!n Tento p¯Ìstroj obsahuje v chladÌcÌm okruhu uhlovodÌk. Z tohoto dvodu smÌ prov·dÏt drûbu a doplÚov·nÌ vhradnÏ autorisovan odborn person·l. n K ËiötÏnÌ p¯Ìstroje nepouûÌvejte nikdy kovovÈ p¯edmÏty, p¯Ìstroj by se mohl poökodit. n Vznikne-li nÏjak· porucha nebo defekt, upusùte od toho, abyste p¯Ìstroj sami opravovali. ElektrickÈ p¯Ìstroje smÏjÌ opravovat pouze odbornÌ elektrik·¯i, neboù neodbornmi opravami by mohly vzniknout znaËnÈ n·slednÈ ökody. Obraùte se na servisnÌ st¯edisko a vyûadujte pouze origin·lnÌ n·hradnÌ souË·sti. n Tento p¯Ìstroj neobsahuje v chladÌcÌm okruhu a v izolaci û·dn plyn, ökodÌcÌ ozÛnu. P¯Ìstroj se nesmÌ odkl·dat do dom·cÌho odpadu. Tento p¯Ìstroj odpovÌd· smÏrnici EHS ËÌs. 87/308 z 2. 6. 1987 (nÏmeckÈ provedenÌ), p¯ÌpadnÏ smÏrnici ÷VE ËÌs. F 61/84 (rakouskÈ provedenÌ), pokud se tk· odruöenÌ. Tento p¯Ìstroj odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EHS: 73/23 EHS z 19. 2. 1973 (nÌzkÈ napÏtÌ) a n·sledujÌcÌm zmÏn·m; 89/336 EHS z 3. 5. 1989 (elektromagnetick· sluËitelnost) a n·sledujÌcÌm zmÏn·m. ZmÏna zavÏöenÌ dve¯Ì doleva Uvolnit hornÌ a spodnÌ kolÌk (A) a odebrat p¯ÌsluönÈ distanËnÌ kusy. Uvolnit örouby (C) a p¯esadit prav hornÌ a spodnÌ z·vÏs dovnit¯, p¯Ìp. Obr. 2 ärouby opÏt zaöroubovat (D) (obr. 2) - DistanËnÌ kusy namontovat na levou stranu. VÏtracÌ m¯Ìûku zasunout do vodÌtek a oddÏlit pravou Ë·st (2) (obr. 1). 5 Pokyny pro vestavÏnÌ pod pracovnÌ desku Odebrat kolÌky (A), distanËnÌ kusy (B) (obr. 2) a dve¯e. Obr. 3 BoËnÌ panel upevnit podle obr. 3 na hornÌ, p¯Ìp. Dve¯e, kolÌky (A) a distanËnÌ kus (B) (obr. 2) opÏt nasadit. Obr. 7 P¯Ìstroj se zasune do vklenku a p¯itiskne proti stranÏ z·vÏs na boËnÌ stÏnu n·bytku. P¯Ìstroj se upevnÌ naho¯e nebo boËnÏ pomocÌ otvor (E). [. . . ] Indikace (C) se rozsvÌtÌ. Vstraûn· lampa (E) Vstraûn· lampa se rozsvÌtÌ, kdyû teplota uvnit¯ p¯Ìstroje stoupne a tÌm se jiû nezajiöùuje spr·vn· skladovacÌ teplota. Lampa se vöak rozsvÌtÌ i tehdy, kdyû byl p¯Ìstroj pr·vÏ zapnut a zstane zapnut· tak dlouho, dokud se nedos·hne spr·vnÈ skladovacÌ teploty. 8 Zmrazov·nÌ Ëerstvch potravin K provedenÌ rychlozmrazovacÌho procesu se musÌ p¯Ìstroj, jestliûe jeötÏ nenÌ v provozu, spustit nejmÈnÏ t¯i hodiny p¯ed uloûenÌm potravin. Je-li p¯Ìstroj jiû v provozu, doporuËuje se zapnout rychlozmrazov·nÌ nejmÈnÏ 24 hodin p¯ed uloûenÌm potravin. ZmrazovanÈ potraviny uloûit do nejho¯ejöÌ p¯ihr·dky p¯Ìstroje, protoûe to je nejchladnÏjöÌ mÌsto. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 33606-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 33606-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag