Návod k použití PHILIPS 33605-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 33605-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 33605-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 33605-31-16.


PHILIPS 33605-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 33605-31-16 BROCHURE (1547 ko)
   PHILIPS 33605-31-16 QUICK START GUIDE (1821 ko)
   PHILIPS 33605-31-16 BROCHURE (1520 ko)
   PHILIPS 33605-31-16 QUICK START GUIDE (1821 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 33605-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obrate se proto na autorizovan servisn stedisko Electrolux. Umstn n n n n Poruchy - servisn sluba n n n n n Pokud je pi instalaci chladniky nutn zmna v domc elektroinstalaci, pak sm tuto prci provst pouze odborn elektrik. Pi provdn oprav je nezbytn dleit, aby byly pouvny vhradn originln dly. Z tohoto dvodu sm provdt drbu a doplovn chladiva vhradn autorizovan servis. Pro itn spotebie nepouvejte v dnm ppad kovov pedmty, kter by jej mohly pokodit. [. . . ] Informace o monostech likvidace spotebie vm poskytnou firmy, zabvajc se odbornm ekologickm odstraovnm rozmrnch odpad. Materily, pouit v tomto spotebii a oznaen symbolem , jsou recyklovateln. POKYNY K LIKVIDACI OBALY Obaly a pomocn obalov prostedky naich elektrospotebi jsou s vjimkou devnch materil recyklovateln, a mly by se zsadn odevzdat k recyklaci. Proto vm doporuujeme: n Obaly z papru, lepenky a vlnit lepenky byste mli odloit do pslunch sbrnch kontejner. n Plastov ˷sti obal by se mly rovn odloit do pslunch sbrnch kontejner. Pokud takov ndoby v mst vaeho bydlit neexistuj, mete tyto materily pidat do domovnho odpadu. Jako pomocn obalov prostedky jsou u ns povoleny pouze recyklovateln plasty, nap. : V tchto pkladech pedstavuje PE - polyetylen ** 02 = PE-HD; 04 = PE-LD PP - polypropylen PS - polystyren > > PLASTOV. . . SOUSTI Ke zjednoduen likvidace a/nebo recyklace odpad je vtina materil z tohoto spotebie oznaena tak, aby je bylo mono snadno identifikovat. 4 POPIS CHLADNIKY a pihrdka na mslo b ukldac police c ukldac pihrdka pro lhve d vstup vzduchu e filtr pro vstupujc vzduch f pihrdky pro zeleninu g ukldac plochy h termostat POUIT itn vnitnch ˷st chladniky Ne uvedete chladniku do provozu, odstrate z n typick pach novoty, a to nejvhodnji vymytm vnitnch ˷st vlanou vodou s pouitm neutrlnho istcho prostedku. Pi tto prci nepouvejte zsadn dn istc nebo abrazivn prostedky, je by mohly chladniku pokodit. Sprvnho nastaven se doshne, pihldne-li se k nsledujcm initelm, je ovlivuj vnitn teplotu chladniky: - teplota mstnosti, ve kter je chladnika instalovna, - frekvence otevrn dve, - mnostv uloench potravin, - umstn chladniky. UPOZORNN Pokud se nastav nejvy chladic vkon pi vysok teplot mstnosti a velkm mnostv uloench potravin, me chladnika pejt do trvalho provozu; pitom se me vytvet na vparnku vrstva nmrazy. men chlazen), pouze v tom ppad je mono zajistit automatick odtvn, souasn s ni spotebou elektrickho proudu. Uveden do provozu Zasute zstrku do zsuvky a pezkouejte, zda se pi oteven a zaven dve zapne a vypne vnitn osvtlen chladniky. - Byly potraviny sprvn uloeny tak, aby mohl ochlazen vzduch dostaten cirkulovat?- Nebyly dvee ponechny pli dlouho oteven nebo neotevraj se dvee zbyten pli asto?- Zkontrolujte, zda je regultor teploty nastaven v rozmez mezi "1" a "6". Pro monost vestavby chladniky a ppadnou zmnu zvs dve si petete pslun odstavec nvodu. Pprava provtrvacho krytu Vyjmte provtrvac kryt ze spodnho obalu A a Pipojen do elektrick st Dve, ne zasunete zstrku do zsuvky, pezkouejte, zda hodnoty napt a kmitotu, uveden na typovm ttku chladniky, souhlas s pipojovacmi hodnotami domc elektroinstalace. Pro pizpsoben chladniky jin hodnot napt je nutno pipojit ped ni autotransformtor s pimϯenm vkonem. Pokud by nebyla domc elektroinstalace vybavena zemncm vedenm, mus odbornk pipojit chladniku na samostatn uzemovac vodi s pihldnutm k pslunm pedpism. V ppad, e nebude tento bezpenostn pedpis dodren, odmt vrobce chladniky jakoukoliv odpovdnost. Dleit upozornn V kadm ppad mus bt zajitna monost oddlovat tento spotebi od st; po instalaci mus proto zstat zsuvka pstupn. B b S. I. 002 Otevrn dve doprava: odstrate levou stranu (A) provtrvacho krytu odkrojenm zezadu. Otevrn dve doleva: odstrate pravou stranu (B) provtrvacho krytu odkrojenm zezadu. a a S. I. 001 Pi monti provtrvacho krytu na chladniku pitlate kryt na hky (a), dokud nezasko. Chladniku upevnte pdrnmi helnky do vklenku, potom namontujte provtrvac kryt. 10 Zmna zaven dve Ped provdnm nsledujcch prav vythnte zstrku ze zsuvky. odstrate krytky (3) z otvor (F) a vsate je do otvor (F1) na druh stran chladniky; 4. vlote ep spodnho, demontovanho zvsu (2) do hornho otvoru (G) dve, potom upevnte zvs nahoru do polohy B. S. I. 003 F B 3 F1 1 G A F F1 2 Vestavba chladniky pod pracovn desku kuchysk linky 1. [. . . ] Vtlate do helnku (B) krytku (D), a zapadne. B D PR167/1 13 Mont krytu podstavce Pozor!Aby se nepznivm zpsobem neovlivnila funknost chladniky, je nezbytn nutn pout originln provtrvac mku. n n n Pi svtlm rozmru vestavn vky A = 820 mm a vce krytu podstavce a = 100 mm je mono krytu podstavce namontovat v nezmnnm stavu. Prv tak pi svtlm rozmru vestavn vky A = 870 mm a vce krytu podstavce a = 150 mm. Jsou-li vky krytu podstavce vy, ne a = 100 mm, b = 150 mm, je nutno vku krytu podstavce uprosted v hodnot ̯ky chladniky, tj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 33605-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 33605-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag