Návod k použití PHILIPS 33604-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 33604-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 33604-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 33604-11-16.


PHILIPS 33604-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4060 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 33604-11-16 BROCHURE (1175 ko)
   PHILIPS 33604-11-16 QUICK START GUIDE (1703 ko)
   PHILIPS 33604-11-16 BROCHURE (1092 ko)
   PHILIPS 33604-11-16 QUICK START GUIDE (1703 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 33604-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem vÈst p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace pro obsluhu a praktickÈ pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelovm lÌstkem jsou oznaËeny rady a pokyny, tkajÌcÌ se hospod·rnÈho a ekologickÈho provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy obsahuje tento n·vod k pouûÌv·nÌ pokyny k jejich odstranÏnÌ svÈpomocÌ, viz odstavec "Co dÏlat, kdyûÖ). [. . . ] Varov·nÌ: Opravy elektrickÈho spor·ku smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk!NeodbornÈ opravy mohou uûivatele spot¯ebiËe vystavit znaËnÈmu nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ nutnosti opravy se proto obraùte na servis. 10 47 NasazenÌ st¯ednÌ sklenÏnÈ tabule dv̯ek (pouze pro spor·ky s nerezovou p¯ednÌ stÏnou) 1. ZasuÚte st¯ednÌ sklenÏnou tabuli öikmo shora do profilu dv̯ek na stranÏ madla (1). Spusùte st¯ednÌ sklenÏnou tabuli dol a zasuÚte ji ve smÏru ke spodnÌ hranÏ dv̯ek aû k dorazu pod spodnÌ drû·k (2). Vstup p·ry z peËicÌ trouby P·ra se odv·dÌ z peËicÌ trouby pod madlem dv̯ek. Tk· se pouze spot¯ebiË s nerezovou ËelnÌ stÏnou: P·ra se odv·dÌ z peËicÌ trouby mezi hornÌ hranou dv̯ek a ovl·dacÌm panelem. DobÏh ventil·toru Ventil·tor se spustÌ automaticky, jakmile se peËicÌ trouba uvede do provozu. Po vypnutÌ peËicÌ trouby bÏûÌ ventil·tor jeötÏ urËitou dobu, aby se spot¯ebiË ochladil, po uplynutÌ tÈto doby se pak ventil·tor opÏt samoËinnÏ vypne. Tabulka peËenÌ Na vnit¯nÌ stranÏ dv̯ek peËicÌ trouby je tabulka peËenÌ, na kterÈ mûete zjistit informace o p¯ÌpravÏ nejobvyklejöÌch pokrm. NasazenÌ hornÌ sklenÏnÈ tabule dv̯ek Na hornÌ sklenÏnÈ tabuli je potisk. Tabuli je proto nutno nasadit tak, aby bylo moûno potisk p¯i otev¯ench dv̯k·ch vp¯edu shora p¯eËÌst. ZasuÚte hornÌ sklenÏnou tabuli öikmo shora do profilu dv̯ek na stranÏ madla (1). K tÏmto druhm pokrm pat¯Ì nap¯Ìklad pizza, kol·Ëe z k¯ehkÈho tÏsta s n·plnÌ, tvarohovÈ kol·Ëe atd. Teploty peËicÌ trouby jsou vöeobecnÏ o 20 - 40C niûöÌ, neû p¯i pouûitÌ hornÌho / spodnÌho oh¯evu. V provozu jsou hornÌ / spodnÌ oh¯ev a p¯ÌdavnÏ je zapnut ventil·tor. Multi - hork vzduch Multi - hork vzduch je vhodn zvl·ötÏ pro peËenÌ peËiva souËasnÏ na vÌce rovnÌch. Teploty peËicÌ trouby jsou vöeobecnÏ o 20 - 40C niûöÌ, neû p¯i pouûitÌ hornÌho / spodnÌho oh¯evu. P¯ÌdavnÏ zajiöùuje ventil·tor v zadnÌ stÏnÏ peËicÌ trouby st·lou cirkulaci teplÈho vzduchu v peËicÌm prostoru. Teplo se dost·v· na peËen produkt ze vöech stran. HornÌ / spodnÌ oh¯ev HornÌ / spodnÌ oh¯ev je vhodn pro peËenÌ peËiva a masa na jednÈ rovni. Horko s·l· na peËen produkt rovnomÏrnÏ shora i zezdola. SpodnÌ oh¯ev S pouûitÌm tÈto funkce peËicÌ trouby mûete peËivo, jako nap¯. kol·Ëe s vlhkm ovocem, dopÈci zespodu do k¯upavÈho stavu. [. . . ] 0:40-1:20 PeËenÌ peËiva Pro peËenÌ peËiva pouûijte funkce peËicÌ trouby sÛlo - hork vzduch nebo hornÌ / spodnÌ oh¯ev . P¯i peËenÌ peËiva nepouûÌvejte tukov filtr!Formy na peËenÌ ï Pro funkci hornÌ / spodnÌ oh¯ev jsou vhodnÈ formy z tmavÈho kovu a formy s teflonovm povlakem. ï Pro funkce sÛlo - hork vzduch , p¯ÌpadnÏ multi - hork vzduch se hodÌ takÈ svÏtlÈ kovovÈ formy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 33604-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 33604-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag