Návod k použití PHILIPS 33213-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 33213-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 33213-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 33213-31-16.


PHILIPS 33213-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 33213-31-16 BROCHURE (1032 ko)
   PHILIPS 33213-31-16 QUICK START GUIDE (2808 ko)
   PHILIPS 33213-31-16 BROCHURE (1000 ko)
   PHILIPS 33213-31-16 QUICK START GUIDE (2808 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 33213-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] A spotebi prodte nebo penechte jin osob nebo se pesthujete a spotebi nechte na mst, vdy se ujistte, e tento nvod se nalz u spotebie, aby si nov uivatel mohl kdykoliv vyhledat pslun informace o funkcch spotebie a odpovdajcch bezpenostnch pedpisech. PROTO SI JE MUSTE PED INSTALAC SPOTEBIE A JEHO POUVNM PELIV PEST. Tento spotebi je uren pro obsluhu dosplmi osobami. Instalaci tohoto spotebie mus provst kvalifikovan odbornk v souladu s platnmi normami a pedpisy. Veker ppadn pravy elektrick instalace v dom, potebn pro pipojen spotebie, mus provdt osoba s pslunou kvalifikac. [. . . ] Pslun pokyny jsou uvedeny v ˷sti Pokyny pro instalujcho. POUVN Ovldac knoflky plynov varn desky Na ovldacm panelu se nalz provozn regulan ventil plynovho hoku varn desky. Knoflk regulanho ventilu hoku se sm otet jen proti smru oten hodinovch ruiek a k symbolu malho plamene, a zptky zase jen v opanm smru. pvod plynu uzaven maximln pvod plynu minimln pvod plynu Zapalovn hoku Dve ne postavte ndobu na hok, je teba knoflk pslunho regulanho ventilu pln stisknout a vytoit naplno proti smru oten hodinovch ruiek. U model s automatickm zapalovnm se stiskne odpovdajc knoflk s vyznaenm malm bleskem a pak se knoflk regulanho ventilu nato do polohy maximlnho nastaven a piblin 5 sekund pidr stisknut a bude plamen udrovn bezpenostnm ventilem. na zklad njakho neobvyklho rozdlovn plynu), sejmte ped zapalovnm ndobu z rotu hoku. Kdy je teba peruit pvod plynu, natote knoflk regulanho ventilu ve smru oten hodinovch ruiek a do polohy <>. Pi vpadku elektrickho proudu se me pouvat tak bez elektrickho zapalovn; hok se v takovm ppad me zapalovat otevenm plamenem (zpalkou) a knoflk regulanho ventilu se za souasnho stisku vyto proti smru oten; po zaplen plamene se nastav podle poadavku. Aby se snila spoteba plynu a pln vyuil vkon, mohou se ndoby stavt na pslun hok varn desky podle prmru dna; rozmry jsou uvedeny v tabulce. Dle je mon v ppad, jakmile se tekut pokrm zane vait, snit intenzitu plamene, aby se udroval stl stupe vaen. Kdyby plamen viditeln zhasl, je teba knoflk regulanho ventilu vypnout. Pi pouit oleje nebo tuku je teba nejvy opatrnosti, protoe tyto se mohou pi peht snadno vzntit. Hok Hlavn hok (velk) Pomocn hok (mal) Normln hok (stedn) Nejmen 160 mm 80 mm 120 mm Nejvt 260 mm 160 mm 220 mm OETOVN A ITN Pi kadm zsahu se spotebi mus odpojit od elektrick st. Hnd fzov vodi (obyejn na svorkovnici pipojen na svorku L") se mus vdy pipojit na fzov vodi pvodu. V kadm ppad se mus pvodn kabel vst tak, aby se v dnm mst nezvila jeho teplota o vce jak 50C nad teplotu v mstnosti. V>MNA PVODNHO KABELU V ppad, e je nutn vymnit pvodn kabel, pouijte kabel s prezem vodi podle zaten pipojovanho spotebie, piem je teba ochrann lutozelen vodi nechat asi o 2 cm del ne fzov a stedn vodi. Po pipojen pezkouejte funkci ohvacch tles zapnutm na dobu asi 3 minut. Vrobce odmt jakoukoli zodpovdnost, jestlie nebyly dodreny vechny bezpenostn pedpisy. PIZPYSOBEN HOKY RYZN>M DRUHYM PLYNU V>MNA TRYSKY HOKU Nejprve sejmte rot. Pak se mus vymnit cejchovn ttek, kter se nachz vedle pvodu plynu do spotebie za nov, odpovdajc nastaven pro nov druh plynu. 3 6 Tepeln zaten, prtok plynu, oznaen trysky NASTAVEN Hok Pomocn hok naplno Zemn plyn H 18 mbar Hs=37, 78 MJ/kg Ws=50, 72 MJ/m3 Zkapalnn plyn 50 mbar Hs = 47, 47 MJ/kg Ws = 87, 33 MJ/m 3 Tabulka 1 Normln hok naplno na mlo Velk hok naplno na mlo na mlo Tepeln vkon v kW Prtok plynu v g/hod. Oznaen trysky * 0, 80 95 70 0, 33 31 E 1, 7 190 96 0, 45 43 E 2, 4 286 119 0, 65 62 E Tepeln vkon v kW Prtok plynu v g/hod. Oznaen trysky * 0, 80 73 43 0, 33 24 23 1, 7 145 60 0, 45 33 28 2, 4 218 75 0, 65 47 35 * Hodnota oznaen trysky udv prmr otvoru trysky v setinch milimetru. U trysek, v tabulce oznaench E", se dan tepeln zaten dosahuje nastavenm trysky. NASTAVEN MINIMA Kdy potebujete nastavit minimum, natote knoflk regulanho ventilu do polohy nejmenho plamene. Povolovnm nebo pitahovnm jehly regulace obtoku uvnit tyky nastavte ventil (Obr. 4) podle druhu plynu. Nakonec zkontrolujte, zda plamen hoku pi rychlm pepnut z velkho plamene na mal nezhasne. [. . . ] Pitom bute pipraveni sdlit o jak model spotebie se jedn a o jakou zvadu jde. V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte Vae nejbli autorizovan servisn stedisko Zanussi. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu Zanussi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 33213-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 33213-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag