Návod k použití PHILIPS 33213-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 33213-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 33213-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 33213-30-16.


PHILIPS 33213-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 33213-30-16 BROCHURE (1112 ko)
   PHILIPS 33213-30-16 QUICK START GUIDE (2808 ko)
   PHILIPS 33213-30-16 BROCHURE (1267 ko)
   PHILIPS 33213-30-16 QUICK START GUIDE (2808 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 33213-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud byste spotebi prodvali nebo penechvali tet osob, ppadn ponechali pi pesthovn ve starm byt, pak zajistte, aby byla myka pedna spolen s tmto nvodem, tm bude mt nov uivatel monost se informovat o zpsobu prce spotebie a o pslunch pokynech. Tyto informace slou k zajitn bezpenosti, a mli byste si je proto ped instalovnm a uvedenm myky do provozu pozorn pest. Instalace Zkontrolutje, zda nebyl spotebi pi doprav pokozen. Jestlie je vae myka pokozena, vyrozumjte prodejnu, v n jste spotebi zakoupili. Pizpsoben pvod elektrickho proudu a vody pro pipojen myky si nechte provst pouze kvalifikovanm odbornm personlem. [. . . ] Slyiteln "kliknut" na konci ohlauje, e je vko sprvn uzaveno. SR14 Plnn leticho ppravku 1. Maximln hladinu naplnn je mono odetat na znace "max". LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SY BR10 BR16 Vko zaklapnte zpt a pitlate je, a zasko. Abyste zamezili nadmrnmu vytven pny pi nsledujcm mycm postupu, je nutno odstranit hadrem letic ppravek, kter se ppadn rozlije okolo zsobnku. Nyn jednodue pravideln doplujte sl do zsobnku. Abyste si na to vzpomnli, m vae myka ndob na uzavracm vku zsobnku soli zelen ukazatel; jestlie tento ukazatel zmiz, je nutno sl doplnit. Dvkovn SR22 Zsobnk soli obsahuje vdy vodu. Je proto zcela normln, e tato voda pi plnn soli petk. Nastaven dvkovn ovlivuje lesk ndob a vsledek jeho usuen. K tomu nastavte mnostv letcho prostedku s pouitm volie se esti polohami, kter se nachz ve vnitn ˷sti plnicho otvoru. Pokud zstvaj na umytm ndob vodn kapky nebo bl vpenit skvrny, je nutno dvkovn leticho ppravku zvit. Jestlie jsou na ndob blav, lepiv pruhy, je teba dvkovn ppravku BR12 snit. Letic ppravek doplte, kdy se indiktor (B) vyjasn. BR11 9 Pi dennm pouvn myky ndob Kontrolujte, zda nen nutno doplnit speciln sl a letic ppravek. Ulote do myky pbory a ndob Naplte do myky myc prostedek Zvolte pro pbory a ndob vhodn myc program Spuste myc program. Pi ukldn ndob a pbor do automatick myky mjte na zeteli: - Ndob a pbory nesmj omezovat otiv pohyb ostikovacch ramen. U vech program s fz pedoplachu se mus do komrky (3) zsobnku naplnit mal mnostv mycho prostedku (5 / 10 g). Zaklapnte vko zpt a pitlate, a uzvr zasko. 12 Rzn myc prostedky Myc tablety Myc tablety se rozpoutj ponkud pomaleji, proto se me stt, e se urit tablety mycho prostedku pi krtkch mycch programech zcela nerozpust a jejich myc inek se pln neprojev. Pokud pouvte tyto vrobky, mli byste nastavit del myc programy, aby bylo zajitno, e se zbytky tablet mycho prostedku zcela odstran. Nikdy neukldejte tablety do vnitnho prostoru myky ndob nebo do koe na ndob, nebo tm se vkon myky sniuje. Ulote tablety vdy do zsobnku pro myc prostedek. Pouit mycch prostedk systmu "3 v 1" Obecn upozornn U tchto vrobk se jedn o myc prostedky s kombinovanmi funkcemi psoben mycho prostedku, leticho ppravku a speciln soli. Ped pouitm tchto vrobk muste nejprve zkontrolovat, zda m voda ve va domcnosti sprvnou tvrdost pro pouit tchto vrobk, jak doporuuje vrobce mycho prostedku ve svch instrukcch (instrukce jsou uvedeny na obalu vrobku). Pokud tyto vrobky pouvte, dodrujte vdy pesn pokyny vrobce mycho prostedku. Jestlie by se projevily pi prvnm pouit vrobk systmu "3 v 1" jakkoliv problmy, informujte se laskav v servisnm oddlen vrobce mycho prostedku (telefonn slo je uvedeno na obalu vrobku). Kompaktn myc prostedky Myc prostedky pro automatick myky ndob je mono podle jejich chemickho sloen rozdlit do dvou zkladnch typ: - tradin alkalick myc prostedky s leptavmi slokami - nzkoalkalick kompaktn myc prostedky s prodnmi enzymy. Myc programy s pouitm teploty 50C sniuj ve spojen s kompaktnmi mycmi prostedky zaten ivotnho prosted, a zrove chrn vae ndob, protoe tyto myc programy jsou speciln pizpsobeny vlastnostem enzym, kter jsou sou˷st kompaktnch mycch prostedk a jejich kolem je uvolovat neistoty. Proto dosahuj myc programy ve spojen s kompaktnmi mycmi prostedky ji pi teplot 50C stejnch vsledk myt, kterch je mono doshnout jinak pouze s programy, pracujcmi s teplotou 65C. Zvltn upozornn Pouvte-li kombinovan vrobky, nastavte nejni hodnotu tvrdosti vody. (Dal informace najdete v odstavci "Zmkovac zazen pro vodu"). [. . . ] Vznikaj-li na ndob vpenit skvrny: Zsobnk speciln soli je przdn nebo je chybn nastaven zmkova vody. Nen sprvn uloena odtokov hadice. Ndob neschne a zstv bez lesku Nebyl pouit dn letic ppravek. Zsobnk pro letic ppravek je przdn. Na sklenicch a na ndob se objevuj mouhy, matn msta, pruhy, mln skvrny nebo mode opalizujc povlak. Zmenete dvku leticho ppravku. Na sklenicch a na ndob se objevuj zaschl kapky vody Zvyte dvku leticho ppravku. Jestlie nen mono po zkontrolovn tchto zdroj zvad funkn poruchu odstranit, zavolejte nejbli servisn stedisko a oznamte tam druh zvady, oznaen modelu (Mod. ), slo PNC (PNC) a sriov slo (S. N. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 33213-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 33213-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag