Návod k použití PHILIPS 32PFL6007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PFL6007T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PFL6007T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PFL6007T.


PHILIPS 32PFL6007T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8933 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T (8031 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PFL6007T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Uzivatelský manuál Obsah 1 Prohlídka 2 1. 1 Smart TV 2 1. 2 Galerie aplikací 2 1. 3 Videa k zap!j"ení 2 1. 4 Online TV 2 1. 5 Sociální sít# 3 1. 6 Slu$ba Skype 3 1. 7 Smartphony a tablety 3 1. 8 Pozastavení televize a nahrávání 3 1. 9 Hry 3 1. 10 EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video za%ízeními) 4 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Obsah Instalace 5 Tipy pro umíst#ní 5 Napájecí kabel 5 Anténa 5 Sí& 5 P%ipojení za%ízení 7 Nabídka Nastavení 16 Podstavec televizoru a montá$ na ze' 16 Bezpe"nost a pé"e 16 Televize 18 Zapnutí 18 Dálkov( ovlada" 18 Sledování televize 20 televizní pr!vodce 27 P%epnutí na za%ízení 28 Titulky a jazyky 29 )asova"e a hodiny 30 Nastavení obrazu 30 Nastavení zvuku 32 Nastavení re$imu Ambilight 33 Univerzální p%ístup 34 3D 36 Co je pot%eba 36 Va*e 3D br(le 36 Sledování v re$imu 3D 36 Optimální sledování 3D 36 Varování t(kající se ochrany zdraví 37 Pé"e o 3D br(le 37 Smart TV 38 Hlavní nabídka 38 Aplikace Smart TV 38 Videa, fotografie a hudba 41 Pozastavení televizního vysílání 43 Nahrávání 43 Aplikace MyRemote 44 Slu!ba Skype 48 Co je to Skype?48 Spu*t#ní slu$by Skype 48 Kontakty 49 Volání ve slu$b# Skype 50 Kredit Skype 51 Nastavení slu$by Skype 51 Odhlá*ení 52 Podmínky pou$ívání 52 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Rejst"ík 60 Hry 53 Hraní hry 53 Hry pro dva hrá"e 53 Technická data televizoru 54 Ochrana $ivotního prost%edí 54 Spot%eba 54 P%íjem 55 Displej 55 Zvuk 55 Multimédia 55 Mo$nosti p%ipojení 56 Rozm#ry a hmotnost 56 Software televizoru Verze softwaru 57 Aktualizace softwaru Software s otev%en(m Licence open source 57 57 zdrojov(m kódem 57 58 Podpora 59 Zaregistrujte 59 Pou$ívání nabídek Nápov#da a Vyhledat 59 Podpora online 59 St%edisko pé"e o zákazníky 59 Autorská práva a licence 60 Rozhraní HDMI 60 Dolby 60 Slu$ba Skype 60 DivX 60 Microsoft 60 Jiné ochranné známky 60 1 1 Prohlídka 1. 1 V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost L Seznam a vyhledejte polo%ku App Gallery (Galerie aplikací), kde získáte dal'í informace. 1. 3 Smart TV P!ipojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nov" televizní sv#t. M$%ete vytvo!it kabelové p!ipojení ke sm#rova&i nebo se p!ipojit bezdrátov# prost!ednictvím Wi-Fi. Videa k zap"j#ení Chcete-li sledovat p"j#ené video, nemusíte odcházet z domu. Jednodu'e si p$j&íte nejnov#j'í film z regionálního online video obchodu. Kdy% je televizor p!ipojen k domácí síti, je mo%né na televizoru zobrazit fotografie ze smartphone, p!ehrávat videa ulo%ená v po&íta&i nebo ovládat televizor pomocí tabletu. [. . . ] 2 ­ Vyberte mo"nost Nastavení kanál# a vyberte mo"nost Jazyky > Primární titulky nebo Sekundární titulky a stiskn%te tla&ítko OK. 4 ­ Stisknutím tla&ítka b (v p$ípad% pot$eby opakovan%) ukon&ete nabídku. V#b%r jazyka v p$ípad%, "e není k dispozici "ádn# z preferovan#ch jazyk!1 ­ Stiskn%te tla&ítko o OPTIONS 2 ­ Vyberte mo"nost Jazyk titulk# a vyberte jazyk pro do&asné pou"ití. Poté stiskn%te OK. EasyLink (digitální sb!rnice mezi audio video za"ízeními) Funkce EasyLink umo"'uje ovládat p$ipojená za$ízení pomocí dálkového ovlada&e televizoru. Funkce EasyLink vyu"ívá ke komunikaci s p$ipojen#mi za$ízeními funkci HDMI CEC. Za$ízení musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí b#t p$ipojena prost$ednictvím konektoru HDMI V nabídce Nápov!da stiskn%te mo"nost L Seznam a vyhledejte polo"ku EasyLink, kde získáte dal(í informace. 3. 6 Titulky a jazyky Titulky Zapnutí titulk# Nabídku titulk!Chcete-li zobrazit titulky v p$ípad%, kdy vysílan# po$ad není ve va(em jazyce (v jazyce nastaveném v televizoru), vyberte mo"nost Automatické. P$i tomto nastavení se titulky objeví také v p$ípad%, "e ztlumíte zvuk tla&ítkem m. je nutné zp$ístupnit titulky v nabídce Teletext. Jazyk zvuku Digitální TV kanály mohou pro jeden po$ad vysílat zvuk s n%kolika mluven#mi jazyky. M!"ete nastavit preferovan# primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk v jednom z t%chto jazyk!, televizor na n%j p$epne. Pokud není k dispozici "ádn# z preferovan#ch jazyk!, m!"ete vybrat jin# dostupn# jazyk zvuku. Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . 1 ­ Stiskn%te tla&ítko h, vyberte mo"nost Nastavení a stiskn%te tla&ítko OK. 2 ­ Vyberte mo"nost Nastavení kanál#, dále pak mo"nost Jazyky > Primární audio nebo Sekundární audio a stiskn%te OK. Televize / Titulky a jazyky 29 3 ­ Vyberte jazyk a stiskn!te OK. V$b!r jazyka zvuku, kdy% není k dispozici %ádn$ z preferovan$ch jazyk& . 1 ­ Stiskn!te tla"ítko o OPTIONS 2 ­ Vyberte mo%nost Jazyk zvuku a vyberte jazyk zvuku pro do"asné pou%ití. Poté stiskn!te OK. Chcete-li nastavit funkci automatického vypnutí, stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo%nost S Nastavení a stiskn!te OK. Vyberte mo%nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Automatické vypnutí. Pomocí posuvníku m&%ete nastavit "as a% 180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li "as nastaven na 0 minut, funkce automatického vypnutí se vypne. [. . . ] Chcete-li zobrazit abecední seznam témat, vyberte kartu L Seznam na li't& nabídek. Chcete-li si p#e%íst Nápov&du ve form& p#íru%ky, vyberte mo"nost B P#íru$ka na li't& nabídek. Ne" provedete pokyny Nápov&dy, Nápov&du zav#ete. Nápov&du uzav#ete stisknutím tla%ítka b nebo h. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PFL6007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PFL6007T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag