Návod k použití PHILIPS 32PFL3008T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32PFL3008T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32PFL3008T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32PFL3008T.


PHILIPS 32PFL3008T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1715 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32PFL3008T (1429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32PFL3008T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL4308 PFL3108 PFL3008 CS Uţivatelská příručka Obsah 1 Důleţité informace Bezpečnost Údrţba Právní Udrţitelnost Nápověda a podpora 3 3 5 6 8 9 6 Řešení problémů Obecné problémy Problémy s kanály Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s připojením Kontaktování společnosti Philips 55 55 56 56 57 57 58 2 Pouţití televizoru Ovládacíprvky televizoru Sledovánítelevize Zobrazení programového průvodce Sledování v reţimu 3D Přehrávání multimediálních souborů 10 10 12 16 17 19 7 Specifikace Napájení a příjem signálu Obraz a zvuk Rozlišení displeje Multimédia Moţnosti připojení Moţnosti připojení Verze nápovědy 59 59 59 59 60 63 63 63 3 Širší vyuţití televizoru Pozastavit TV Nahrávání televizních pořadů Hraníher Prohlíţení teletextu Nastavení zámku a časovače 22 22 23 26 27 28 8 Rejstřík 64 4 Změny nastavení televizoru Obraz a zvuk Videokanály Nastavení satelitních kanálů Nastaveníjazyka Univerzální nastavení přístupu Další nastavení Aktualizace softwaru Resetování všech nastavení 30 30 32 35 36 37 39 39 40 5 Připojení televizoru Informace o kabelech Připojení antény Připojení zařízení Připojení více zařízení Sledování připojených zařízení Nastavení zařízení EasyLink Připojení modulu CAM (Conditional Access Module) 41 41 42 42 48 51 51 54 CS 2 1 Důleţité informace Bezpečnost Bezpečnostní opatření Před pouţitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Nebezpečí poţáru nebo úrazu elektrickým proudem! Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. [. . . ] V reţimu teletextu zvýrazněte stisknutím tlačítka OK první slovo nebo číslo. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka přejdete na slovo nebo číslo, které se má vyhledat. Chcete-li hledání ukončit, stiskněte tlačítko a podrţte je do doby, neţ označení slova nebo čísla úplně zmizí. CS 27 Čeština Digitálníteletext Pokud provozovatel digitální televizní ho ho kanálu nabí vlastnídigitálnítext nebo zí interaktivní sluţby, můţete prohlíţet digitální teletext. Některé kanály, jako je například BBC1, nabí digitálníteletext s větším zejí počtem interaktivních funkcí. Poznámka: Digitální textové sluţby jsou blokovány, pokud jsou vysí a aktivovány lány titulky. Další informace najdete v části Změny nastavení televizoru > Nastavení jazyka > Titulky digitálních kanálů (Strana 37). V reţimu digitálního teletextu:  Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka zvolte nebo zvýrazněte poloţky.  Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka zvolte poţadovanou moţnost a tlačítkem OK volbu potvrďte nebo aktivujte. Nastavenízámku a časovače Hodiny Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují čas, který byl naposledy odeslán poskytovatelem vašich televizních sluţeb. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko OPTIONS. Vyberte moţnost [Hodiny], poté stiskněte tlačítko OK. Hodiny se zobrazujív pravém horní rohu m obrazovky televizoru. Změna reţimu hodin Reţim hodin lze nastavit na automatický nebo ruční. Ve výchozím nastavení se pouţívá automatický reţim, který hodiny synchronizuje s časovým pásmem UTC. Pokud váš televizor přenosy UTC nepřijímá, změňte reţim hodin na [Ruční]. Vyberte moţnost [Nastavení > ] [Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení ]. Vyberte moţnosti [Automatický] > [Ruční] nebo [Závisína zemi] a poté stiskněte tlačítko OK. Změna časového pásma V zemí kde je k dispozici přenos dat ch, obsahují ch informace o aktuálním čase, cí můţete časové pásmo změnit tehdy, je-li vybrána moţnost [Reţim automat. V nabí [Hodiny] vyberte poloţku dce [Časové pásmo]. Vyberte své časové pásmo a poté stiskněte tlačítko OK. Nastavení letního času V zemích, kde je k dispozici přenos dat obsahujících informace o aktuálním čase, můţete letní čas povolit nebo zakázat tehdy, je-li vybrána moţnost [Reţim automat. Vyberte moţnosti [Standardní čas] nebo [Letní čas] a stiskněte tlačítko OK. Ruční nastavení času televizoru Datum a čas lze nastavit ručně. [. . . ]  Ujistěte se, ţe je výstup zvuku televizoru připojen k vstupu zvuku na zařízení domácího kina vyhovujícího standardu HDMI-CEC nebo EasyLink. Z reproduktorů domácího kina by měl být slyšet zvuk.  Některá zařízení vyţadují ruční povolení zvukového výstupu HDMI. Pokud zvuk HDMI jiţ je povolen a stále nic není slyšet, zkuste v zařízení změnit formát digitální zvuku na formát PCM (Pulse ho Code Modulation). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32PFL3008T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32PFL3008T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag