Návod k použití PHILIPS 32616-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32616-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32616-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32616-48-16.


PHILIPS 32616-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3203 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32616-48-16 BROCHURE (342 ko)
   PHILIPS 32616-48-16 BROCHURE (320 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32616-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] Zakrt. Tento elektrick spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm ES a »SN: - NÌzkonapÏùov· smÏrnice: 73/23/EWG z 19. 1973 (vËetnÏ smÏrnice o zmÏn·ch 93/68/EWG) - smÏrnice EMV (a »SN) 89/336/EWG z 3. 1989 (vËetnÏ smÏrnice o zmÏn·ch 92/31/EWG) Vkon: 900 W 1) rozmraûenÌ malin 150 W 6-8 3 Pokud nenÌ jinak uvedeno, pouûÌv· se otoËn tal̯, kter musÌ bt zapojen. 10 35 Tabulky a rady Popis Hotov· jÌdla - Hotov· jÌdla v kovovch obalech a plastovch misk·ch s kovovm vÌkem se v mikrovlnnÈ troubÏ mohou rozmrazovat a d·le zah¯Ìvat jen tehdy, kdyû jsou tyto n·doby vslovnÏ oznaËeny jako vhodnÈ pro mikrovlnnÈ spot¯ebiËe. - V kaûdÈm p¯ÌpadÏ se ¯iÔte pokyny vrobce uvedenmi na obalech (nap¯. sundat kovovÈ vÌËko a propÌchat plastovou fÛlii). Popis Mikrovlnn· trouba DalöÌ rady pro pr·ci s mikrovlnnou troubou K p¯ipravovanÈmu mnoûstvÌ potraviny nemûete najÌt û·dnÈ daje. Prodluûte nebo zkraùte dobu oh¯evu podle n·sledujÌcÌho pravidla: dvojn·sobnÈ mnoûstvÌ = tÈmϯ dvojn·sobn· doba poloviËnÌ mnoûstvÌ = poloviËnÌ doba Nastavte kratöÌ dobu oh¯evu a zvolte niûöÌ mikrovlnn vkon. Nastavte delöÌ dobu oh¯evu nebo vyööÌ mikrovlnn vkon. NezapomeÚte na to, ûe vyööÌ pokrmy pot¯ebujÌ takÈ delöÌ dobu oh¯evu. P¯ÌötÏ zvolte radÏji niûöÌ vkon a delöÌ Ëas. A B C D E F G H ovl·dacÌ panel tÏsnÏnÌ dv̯ek uz·vÏr a pojistka dv̯ek okÈnko grilovacÌ tÏleso (sklopnÈ) otoËn tal̯ otoËn k¯Ìû pohon Pokrm je p¯Ìliö vysuöen. Po uplynutÌ nastavenÈ doby nenÌ pokrm jeötÏ rozmraûen, tepl nebo uva¯en. Po uplynutÌ nastavenÈ doby je pokrm na okrajÌch p¯eh¯·t, ale uprost¯ed jeötÏ nenÌ hotov. 34 11 Popis Tabulky a rady Ovl·dacÌ panel A displej ud·vajÌcÌ dennÌ Ëas, dobu oh¯evu, funkci, vkon atd. B multifunkËnÌ tlaËÌtko slouûÌcÌ ke zruöenÌ nastavenÈho mikrovlnnÈho vkonu, doby rozmrazov·nÌ a oh¯evu atd. Nakr·jet na kousky nebo na pl·tky. P¯ÌsluöenstvÌ Na obr·zku vidÌte, jak se nasazuje otoËn tal̯ a otoËn k¯Ìû. Dbejte p¯itom na to, aby otoËn k¯Ìû spr·vnÏ zaskoËil na mÌsto. OtoËn tal̯ se mûe bÏhem provozu ot·Ëet doprava nebo doleva. Pozor: p¯i ruËnÌm ot·ËenÌ tal̯e se mûe poökodit motorek!GrilovacÌ roöt SlouûÌ ke grilov·nÌ plochch pokrm nebo k zapÈk·nÌ nap¯. Roöt pouûÌvejte jen ke grilov·nÌ (v kombinaci s mikrovlnami nebo samostatnÏ). ZapÈkacÌ forma CRUNCH Speci·lnÌ forma vyvinut· k zapÈk·nÌ pokrm, u nichû je û·doucÌ k¯upav· krËiËka na povrchu. P¯edeh¯·t· forma se ide·lnÏ hodÌ takÈ k peËenÌ nap¯. SklenÏn· peËicÌ forma SlouûÌ k peËenÌ masa, öùavnatch kol·Ë nebo zapÈkanch pokrm. A kdyû se na roötu griluje maso, usnadnÌ peËicÌ forma zasunut· pod roötem zachyt·v·nÌ öù·vy z masa. rûiËkov· kapusta 300 mraûen· kyselÈ zelÌ 250 1) Veöker· zelenina se va¯Ì p¯ikryt·. P¯Ìprava ryb Druh potraviny rybÌ filÈ ryby vcelku mnoûstvÌ (g) 500 800 vkon doba (W) (min) 500 1. 900 2. 450 6-8 3-5 9-11 doba st·nÌ pozn·mky/rady (min) 3 3 Dusit p¯ikrytÈ, v polovinÏ duöenÌ obr·tit. UvedenÈ doby oh¯evu Dusit p¯ikrytÈ, v polovinÏ duöenÌ obr·tit. UvedenÈ doby oh¯evu jsou orientaËnÌ a z·visÌ na druhu a vlastnostech potraviny. 32 13 NastavenÌ dennÌho Ëasu Tabulky a rady Druh potraviny mnoûstvÌ (g) vkon doba (W) (min) 900 1-2 doba st·nÌ pozn·mky/rady (min) 2-3 Oh¯Ìvat p¯ikrytÈ, mÌchat. NastavenÌ dennÌho Ëasu P¯Ìklad: 12 hodin 15 minut 1. [. . . ] Pokud je automatick program rozmrazov·nÌ zvolen po p¯edch·zejÌcÌm grilov·nÌ, lze hmotnost pokrmu nastavit aû po f·zi ochlazenÌ v dÈlce 15 minut. 20 2) P¯i kaûdÈm stisknutÌ tlaËÌtka GRIL se na displeji postupnÏ objevÌ stupeÚ grilov·nÌ , , . Po dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka se objevÌ znovu dennÌ Ëas, resp. Pokud stisknete za provozu tlaËÌtko GRIL, snÌûÌ se stupeÚ grilov·nÌ na . Po dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka grilu se mikrovlnn· trouba vypne a zaznÌ t¯i tÛny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32616-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32616-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag