Návod k použití PHILIPS 32207-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32207-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32207-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32207-11-16.


PHILIPS 32207-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32207-11-16 BROCHURE (934 ko)
   PHILIPS 32207-11-16 QUICK START GUIDE (1658 ko)
   PHILIPS 32207-11-16 BROCHURE (905 ko)
   PHILIPS 32207-11-16 QUICK START GUIDE (1658 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32207-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tento n·vod k pouûitÌ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] ï Dvouokruhov· a trojokruhov· plotnka: VarnÈ desky tÏchto typ majÌ kromÏ toho k dispozici jeötÏ dvouokruhovou, resp. Tato varn· zÛna m· variabilnÌ velikost a hodÌ se nap¯. na oh¯Ìv·nÌ menöÌ varnÈ n·doby na mlÈko. ï SpÌnacÌ hodiny ("timer"): PomocÌ tÏchto integrovanch spÌnacÌch hodin se mohou vöechny Ëty¯i plotnky automaticky vypÌnat. ï U kuchyÚskch pracovnÌch ploch obloûench dlaûdicemi musejÌ bt sp·ry kolem mÌsta instalace varnÈ desky zcela vyplnÏny sp·rovacÌ hmotou. ï U kuchyÚskch pracovnÌch desek opat¯ench p¯ÌrodnÌm nebo umÏlm kamenem Ëi keramickm povrchem mohou bt upevÚovacÌ pruûiny zalepeny. ï P¯i instalaci je t¯eba p¯ekontrolovat, zda mezi varnou deskou a tÏsnÏnÌm nejsou neû·doucÌ mezery a zda varn· deska dob¯e sedÌ. NepouûÌvejte û·dn· dalöÌ silikonov· tÏsnÏnÌ. To znep¯ÌjemÚuje demont·û p¯i eventu·lnÌ opravÏ v servisu. 36 9 Popis varnÈ desky 6500 K Vestavba a p¯ipojenÌ Popis varnÈ desky 6500 K "" eli za t "a su ka nu ot n ky ko stu pn Ï pl a vo a lb vo RozmÏry plotnek: lev· zadnÌ: 145 mm prav· zadnÌ: 180 mm lev· p¯ednÌ: 210 mm prav· p¯ednÌ: 145 mm 10 hl av nÌ vy pÌ na Ë lb a uz am v yk ac Ìt laË "+ Ìtk o 35 Vestavba a p¯ipojenÌ Popis varnÈ desky 6500 K Vestavba a p¯ipojenÌ Vestavba Pozor: Mont·û a p¯ipojenÌ novÈho spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt jen odbornÌk s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. Dodrûujte toto upozornÏnÌ, protoûe jinak v p¯ÌpadÏ poruchy odpad· n·rok na z·ruku. Dhy a plastovÈ povrchovÈ pravy kuchyÚskÈ linky musejÌ bt lepeny û·ruvzdornmi lepidly (nad 100C). Pokud v·m vöak nÌûe uvedenÈ informace p¯i odstranÏnÌ z·vady nepomohou, û·dnÈ dalöÌ pr·ce sami neprov·dÏjte. Opravy varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk. NeodbornÈ opravy v·s mohou vystavit znaËnÈmu nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ technickÈ z·vady se proto obraùte na servis. Popis varnÈ desky 6530 K Co dÏlat, kdyû . . . . . . Provϯte, zda - nevypnulo jiötÏnÌ dom·cÌ elektroinstalace. Pokud by jistiËe vypadly nÏkolikr·t za sebou, zavolejte odbornÈho elektroinstalatÈra. - je varn· deska spr·vnÏ p¯ipojena a zapnuta, - svÌtÌ kontrolky na ovl·dacÌm panelu, - je zapnuta odpovÌdajÌcÌ plotnka, - je nastaven poûadovan stupeÚ dalöÌho va¯enÌ (viz kapitola "Va¯enÌ s automatikou uvedenÌ do varu"), - nenÌ aktivov·no bezpeËnostnÌ vypÌn·nÌ plotnek (viz p¯Ìsluön· kapitola). n ot pl a lb vo v· ru ho sp ky ok ou dv . . . Provϯte, zda - nenÌ uzamËen ovl·dacÌ panel (viz kapitola "UzamËenÌ a odemËenÌ ovl·dacÌho panelu"), - mezi zapnutÌm hlavnÌho vypÌnaËe a zapnutÌm plotnky ubÏhlo vÌce neû 10 sekund (viz kapitola "ZapnutÌ varnÈ desky"), - senzorovÈ tlaËÌtko nenÌ Ë·steËnÏ zakryto vlhkm hadrem nebo nenÌ mokrÈ. RozmÏry plotnek: lev· zadnÌ: 145 mm prav· zadnÌ: 170/265 mm lev· p¯ednÌ: 120/210 mm prav· p¯ednÌ: 145 mm 32 Ìn ac Ìh ka za e te li pn lov hl su · av pl ka Ï v nÌ ot vy zat kon n e pÌ ka na lem u " +" Ëa a a uz kon am tr "-" yk olk ac am Ìt laË i Ìtk o a od in y stu Ë vo lb /v Ìce su 13 Popis varnÈ desky 6530 K »iötÏnÌ a drûba Ovl·dacÌ panel varnÈ desky 6530 K Skvrny V·penitÈ skvrny, perleùovÏ lesklÈ skvrny, kovovÈ zabarvenÌ, odÏrky z hrnc, kterÈ vznikly bÏhem va¯enÌ, nejlÈpe odstranÌte jeötÏ v teplÈm stavu. PouûÌvejte k tomu vöe uvedenÈ ËisticÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky. P¯ÌpadnÏ ËiötÏnÌ opakujte. st ko upe nt Ú v ro k lka o dv nu ou / z ok byt ru ko ho vÈ ko vÈ te nt pp ro vo lot lo stu lka lb nk pe vÌ a y c pl Ú ot v eË n ko el ky nu ov / z È pl p¯ by ot ip tk n oj ov ky en Èt Ìv ep nÏ lo jöÌ vo lb va as rn sp tu Èz Ìn pn Ûn ac Ïv Ìh y k od on in ya u "+ uk "a az uz "at am " el sk yk ac on Ìt tro laË lka Ìtk m o i sk on tro lko u hl av nÌ vy pÌ na Ë Kyseliny Pozor!Nepot¯ÌsnÏte r·m varnÈ desky octem, citronem nebo prost¯edky rozpouötÏjÌcÌmi v·penitÈ usazeniny, protoûe by se tam objevila matn· mÌsta. [. . . ] Pokud v prbÏhu automatickÈ funkce zvöÌte stupeÚ dalöÌho va¯enÌ, nap¯. ze " " na " ", bere automatika p¯i propoËÌt·v·nÌ v vahu takÈ dosud uplynul Ëas va¯enÌ s plnm vkonem. Jakmile nastavÌte niûöÌ stupeÚ dalöÌho va¯enÌ, automatick· funkce se ihned ukonËÌ. TakÈ p¯i dalöÌm va¯enÌ na st·le jeötÏ teplÈ plotnce vyuûÌv· automatick· funkce zbytkovÈ teplo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32207-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32207-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag