Návod k použití PHILIPS 32204-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32204-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32204-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32204-17-16.


PHILIPS 32204-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32204-17-16 BROCHURE (933 ko)
   PHILIPS 32204-17-16 QUICK START GUIDE (1858 ko)
   PHILIPS 32204-17-16 BROCHURE (903 ko)
   PHILIPS 32204-17-16 QUICK START GUIDE (1858 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32204-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nikdy nevysávejte vysavaèem kapaliny ­ jinak dojde k poskození vysavaèe. Kromì toho lze tím omezit ochranu proti úrazu elektrickým proudem. · Nevysávejte pøístrojem zápalky, zhavý popel èi spaèky cigaret. Vyhnìte se pohlcení tvrdých, spièatých pøedmìtù, nebot' by mohly pøístroj nebo papírový filtr poskodit. [. . . ] Nastavení teleskopické trubky (vzdy podle provedení) Posuòte tlaèítko na trubce dolù a nastavte trubku na pozadovanou pracovní polohu. Sací hadici a sací trubku zastrète do sebe, popø. nechte zaklapnout Spojte pevnì koncovku sací hadice se sací trubkou. Pøipojení sací hadice Pøipojovací nátrubek sací trubice vsuòte do sacího otvoru, az zaklapne a lze jím dokola otáèet. K odejmutí sací hadice stisknìte odjist'ovací tlaèítko a vytáhnìte pøipojovací nátrubek. Sací trubky zastrète do sebe (vzdy podle provedení) Spojte spolu obì trubky. Sít'ová pøípojka/vtazení kabelu Sít'ový kabel se nachází ve schránce kabelu. Vytáhnìte kabel a zastrète zástrèku do zásuvky. Stisknìte nozní vypínaè, po ukonèení vysávání se kabel samoèinnì zavine. 94 Práce z tryskami Trysky se vzdy nasunou tlakem a pootoèením na sací trubku a sejmou se opìt tahem a pootoèením. Tryska na spáry K vysávání spár, rohù a rysek. Pouzití podlahové trysky VARIO 500 K dennímu osetøování kobercù a tvrdých podlah. S vytazenými kartáèi pro hladké podlahy a s vtazenými kartáèi pro koberce. Speciální podlahové trysky viz zvlástní pøíslusenství. Tryska na èalounìní K vysávání jakéhokoli èalounìného nábytku, matrací atd. Prostøednictvím páskù zvedákù vláken umístìných na trysce se dobøe pohltí i vlákna a chlupy. Tryska na spáry a tryska na èalounìní nacházející se v pøístroji Do schránky pro pøíslusenství integrované ve vysavaèi jsou vlozeny dva rùzné díly pro individuální pozadavky osetøování místností. Víko schránky otevøete uchopením v záhybu smìrem nahoru. Opotøebovaný mikrofiltr (obr. ) sejmìte pomocí hygienických pøílozek a zlikvidujte s domovními odpady. Vlozte nový mikrofiltr. K jednodussímu ulození a pøepravì pøístroje zasuòte podlahovou trysku do polièky pro uspoøádání dílù. Filtr pro ochranu motoru Filtr pro ochranu motoru je permanentní filtr, který se nemusí pravidelnì vymìòovat. S vyjímkou, ze je papírový filtr poskozen a filtr pro ochranu motoru zneèistìn: Sejmìte filtr pro ochranu motoru, vyèistìte jej (pouze vyklepnìte) a znovu vlozte. Vlozte nový papírový filtr. Parkovací systém K odstavení sací trubky a trysky pøi krátkém pøerusení práce. Drzák na trysce se zasune do parkovací listy pøístroje. 97 Co dìlat, kdyz. . . . . . lze trysku obtíznì posunovat Snizte výkon pøístroje. Èisticí úèinek se v tomto pøípadì nezhorsí. se zapne ochrana proti pøehøátí motoru Pøi pøetízení motoru, napø. v dùsledku plného filtraèního pytle nebo ucpaného pøíslusenství, se motor vypne pùsobením ochrany proti pøehøátí. Potom pøístroj vypnìte, vytáhnìte zástrèku a nechte motor vychladnout. Pøekontrolujte pytel papírového filtru, sací trubku a sací hadici, odstraòte pøípadné ucpání. [. . . ] Zvedáky vláken mùzete objednat u servisu firmy AEG pod èíslem è. vypadlo víko ze závìsu Vypadlo-li víko pouzdra ze závìsu v dùsledku sirokého otevøení az za zarázku, nasaïte jej opìt na pouzdro a stisknìte jej az zapadne. Zvlástní pøíslusenství . . . jestlize je papírový filtr poskozený, nebo filtr HEPA Filter zanesený, vyjmete filtr HEPA, vycistete ho (vypraste) a opet nasadte. Vlozte nový papírový filtr. Turbokartáè ROTOSOFT 1200 ROTOSOFT 1200 usnadòuje osetøování kobercù a hladkých podlah. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32204-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32204-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag