Návod k použití PHILIPS 32203-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32203-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32203-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32203-17-16.


PHILIPS 32203-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32203-17-16 BROCHURE (934 ko)
   PHILIPS 32203-17-16 QUICK START GUIDE (1901 ko)
   PHILIPS 32203-17-16 BROCHURE (1006 ko)
   PHILIPS 32203-17-16 QUICK START GUIDE (1901 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32203-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V p¯ÌpadÏ eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe se obraùte na n·ö servis. Pokud se vyskytnou technickÈ problÈmy, bude v·m n·ö znaËkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 2 6112 6112. Adresa: ServisnÌ st¯edisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 2 6112 6112 V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe, a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe vrobky a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk. [. . . ] 11 17 ï Pro ulehËenÌ mont·ûnÌho postupu si na stÏnu vyznaËit osu (1); potom umÌstit mont·ûnÌ öablonu tak, aby souhlasila jejÌ osa s Ëarou, p¯edem vyznaËenou na stÏnÏ, p¯ÌpadnÏ aby souhlasila dolnÌ strana öablony s dolnÌ stranou montovanÈho odsavaËe par (2). ï Vyvrtat dva otvory 8 mm a upevnit mont·ûnÌ liötu hmoûdinkami ve zdi a dvÏma örouby (3). ï Odstranit ËelnÌ kryt (viz odstavec "OdstranÏnÌ ËelnÌch kryt"). ï ZavÏsit odsavaË (4), vyrovnat (5 - 6) a oznaËit smÏrem od vnit¯nÌ Ë·sti odsavaËe 2 body pro jeho definitivnÌ upevnÏnÌ (7). Sejmout odsavaË a vyvrtat 2 otvory 8 mm (8); potom vloûit do zdi 2 hmoûdinky a odsavaË definitivnÏ upevnit 2 örouby (9). Zakrt otvory pro örouby obÏma z·tkami, kterÈ jsou dod·ny spoleËnÏ s odsavaËem. 4 4 6 5 5 3 7 8 6 8 2 1 9 Obr. 9 16 ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par v odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ bt v mÌstnosti, v nÌû jsou instalov·na topeniötÏ podtlak vÏtöÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). ï Ods·van vzduch nesmÌ bt zaveden do komÌna pro odvod spalin nebo zplodin. NenÌ p¯ÌpustnÈ zavÈst ods·van vzduch do öachty, kter· slouûÌ k odvÏtr·v·nÌ mÌstnostÌ, v nichû jsou instalov·na topeniötÏ. ï P¯i odv·dÏnÌ ods·vanÈho vzduchu je nutno z·sadnÏ dodrûovat vöechny ¯ednÌ p¯edpisy. ï P¯i provozu odsavaËe par jako odvÏtr·vacÌho spot¯ebiËe je nutno zajistit dostateËn otvor pro p¯iv·dÏn vzduch, s p¯ibliûnou velikostÌ otvoru pro ods·van vzduch. KuliËkov spÌnaË slouûÌ takÈ jako kontrolka LED: ï é·dn· indikace: OdsavaË par je vypnut. ï ZelenÈ svÏtlo: OdsavaË par je zapnut na stupeÚ 1 (minimum). ï OranûovÈ svÏtlo: OdsavaË par je zapnut na stupeÚ 2. ï »ervenÈ svÏtlo: OdsavaË par je zapnut na stupeÚ 3 (maximum). ï »ervenÈ blikajÌcÌ svÏtlo: OdsavaË par je zapnut na intenzivnÌ stupeÚ (nastavenÌ Ëasu na 5 min. ) ï ZelenÈ svÏtlo: UpozorÚuje na nasycenÌ tukovÈho filtru - tukov filtr je t¯eba vyËistit ï OranûovÏ zbarvenÈ blikajÌcÌ svÏtlo: Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ vyËistit nebo vymÏnit. KuliËkov spÌnaË blik· oranûovÏ i tehdy (pro indikov·nÌ o nasycenÌ pachovÈho filtru), jestliûe nenÌ pachov filtr (filtr s aktivnÌm uhlÌm) v odsavaËi par instalov·n. P¯esto je nutno provÈst vynulov·nÌ indikace. UsnadnÌte tak stanovenÌ poruchy a rozhodnutÌ, zda je nutn· n·vötÏva servisnÌho technika. Co nejp¯esnÏji popiöte: ï Jak se z·vada projevuje?P¯ed rozhovorem si z typovÈho ötÌtku nezbytnÏ poznamenejte n·sledujÌcÌ identifikaËnÌ ËÌsla svÈho spot¯ebiËe: ï E-Nr. (8 mÌst) Typov ötÌtek je p¯Ìstupn po vymontov·nÌ kovovch tukovch filtr na vnit¯nÌ stranÏ spot¯ebiËe. [. . . ] ï Ovl·dacÌ panel a m¯Ìûku tukovÈho filtru Ëistit vhradnÏ vlhkm hadrem a neagresivnÌmi ËistÌcÌmi p¯Ìpravky. ï Je neobyËejnÏ dleûitÈ dodrûovat vmÏnu filtr, resp. P¯i nedodrûenÌ tÏchto poûadavk vznik· vlivem usazov·nÌ tuku nebezpeËÌ poû·ru. Kryt zvednout, otoËit smÏrem nahoru a vyvÏsit. 4 Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ Filtr s aktivnÌm uhlÌm KF14 E-Nr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32203-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32203-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag