Návod k použití PHILIPS 32200-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 32200-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 32200-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 32200-31-16.


PHILIPS 32200-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 32200-31-16 BROCHURE (918 ko)
   PHILIPS 32200-31-16 QUICK START GUIDE (1577 ko)
   PHILIPS 32200-31-16 BROCHURE (991 ko)
   PHILIPS 32200-31-16 QUICK START GUIDE (1577 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 32200-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je t¯eba bezpodmÌneËnÏ zabr·nit otev¯enÈmu plameni u naftovch, uhelnch a plynovch spor·k. ï KromÏ toho nesmÌ zstat p¯i fritov·nÌ bÏhem provozu fritovacÌ n·doba na spor·ku nebo na varnÈ desce bez dozoru. ï Olej, pouûit p¯i fritov·nÌ, se mûe p¯eh¯·tÌm s·m vznÌtit. ï JeötÏ snadnÏji mûe dojÌt k samovznÌcenÌ p¯i pouûitÌ zneËiötÏnÈho oleje. [. . . ] Adresy: ServisnÌ st¯edisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 02/6112 6112 BezpeËnost P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na zaË·tku tohoto n·vodu. Vrobce nezodpovÌd· za vady zpsobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvanm vrobkem nebo vrobkem pouûÌvanm pro jinÈ Ëely neû jsou Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu. 4 17 17a 17a 17b G 11 12 1 11 H 17b F 4-13 18 8 4-13 8 15 3 2 16 65 10 6 9 7 5 9 14 14 10 7 Obr. 6 16 ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par, pracujÌcÌho v odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ bt v mÌstnosti, v nÌû je instalov·no topeniötÏ, podtlak vÏtöÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). ï Odtah vzduchu z odsavaËe par nesmÌ bt zaveden do komÌna, urËenÈho pro spaliny a zplodiny. NenÌ p¯ÌpustnÈ zavÈst odtah vzduchu do öachty, slouûÌcÌ k odvÏtr·v·nÌ mÌstnostÌ s instalovanmi topeniöti. ï Pokud je zaveden odtah vzduchu z odsavaËe par do komÌna, urËenÈho pro spaliny a zplodiny, kter nenÌ pouûÌv·n, je nutno si vyû·dat souhlas p¯ÌsluönÈho kominickÈho podniku. P¯i instalaci odtahovÈho potrubÌ je t¯eba z·sadnÏ dodrûovat vöechny p¯ÌsluönÈ ¯ednÌ p¯edpisy. ï PouûÌv·-li se odsavaË par pro odvÏtr·v·nÌ, je t¯eba zajistit dostateËn otvor pro p¯iv·dÏn vzduch, kter m· p¯ibliûnou velikost otvoru pro odv·dÏn vzduch. ï SpoleËn provoz odsavaË par a topeniöù, v·zanch na komÌn, jako uhelnch nebo naftovch kamen a plynovch oh¯ÌvaË ve stejnÈ mÌstnosti, podlÈh· na podkladÏ mÌstnÌch stavebnÌch p¯edpis urËitm omezenÌm. ï SpoleËn bezpeËn provoz spot¯ebiË v·zanch na komÌn a odsavaË par je zajiötÏn pouze tehdy, kdyû mÌstnost a / nebo byt jsou zvnÏjöku vÏtr·ny vhodnm otvorem pro p¯Ìvod vzduchu o velikosti 500 - 600 cm2, ËÌmû je zamezeno p¯i bÏûÌcÌm odsavaËi par vzniku podtlaku. ï Ve spornch p¯Ìpadech je nutno se poradit s p¯Ìsluönm kominickm podnikem nebo s pracovnÌky stavebnÌho ¯adu, a zÌskat od nich souhlas. Pokud m· bt odsavaË par p¯ipojen pevnÏ, smÌ jej p¯ipojit vhradnÏ elektromontÈr s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. Elektrick obvod, do nÏhoû m· bt spot¯ebiË zapojen, musÌ bt osazen za¯ÌzenÌm s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, kterÈ p¯eruöuje vöechny pracovnÌ vodiËe. Za vhodnÈ za¯ÌzenÌ, p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe, jsou povaûov·ny nap¯. spÌnaËe, pojistky (z·vitovÈ pojistky je t¯eba vyöroubovat z objÌmky), jistiËe FI a stykaËe s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm. Na poruchy, k nimû dojde v dsledku nedodrûenÌ vöe uvedench pokyn, se nevztahuje z·ruka. UmÌstÏnÌ z·suvky p¯Ìmo nad odsavaËem par m· dvÏ p¯ednosti: 1. OdsavaË par je moûno v p¯ÌpadÏ pot¯eby snadno odpojit ze sÌtÏ vytaûenÌm p¯ÌvodnÌho kabelu ze z·suvky. P¯ipojenÌ do sÌtÏ Namontovan p¯ÌvodnÌ kabel se z·strËkou je urËen pro napÏtÌ 220 - 240 V. (PevnÈ p¯ipojenÌ odsavaËe smÌ prov·dÏt vhradnÏ elektromontÈr s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm). Obr. 2 Ovl·d·nÌ odsavaËe par ï OdsavaË par je vybaven jednÌm motorem s regulovatelnm poËtem ot·Ëek. Je vhodnÈ zapnout odsavaË par nÏkolik minut p¯ed zaË·tkem va¯enÌ a nechat ho bÏûet jeötÏ p¯ibliûnÏ 15 minut po jeho skonËenÌ, aby byly odvÏtr·ny z mÌstnosti skuteËnÏ vöechny kuchyÚskÈ pachy. [. . . ] TÏmto dodateËnm cest·m se mûete vyhnout, jestliûe si svj telefonick rozhovor se servisem vöe uvedenm zpsobem dob¯e p¯ipravÌte. Obr. 4 12 9 Varov·nÌ ï P¯i nedodrûenÌ tÏchto pokyn pro ËiötÏnÌ odsavaËe par a vmÏnu, p¯ÌpadnÏ ËiötÏnÌ filtr, mûe dojÌt k poû·ru. Proto je nutno tyto pokyny bezpodmÌneËnÏ dodrûovat!ï Vrobce nep¯ebÌr· z·ruku za jakÈkoliv poökozenÌ motoru nebo z dvodu poû·ru, kterÈ by byly zpsobeny neodbornou drûbou nebo nedodrûenÌm vöe uvedench bezpeËnostnÌch p¯edpis. »iötÏnÌ ï Pozor: p¯ed ËiötÏnÌm odpojte odsavaË par z elektrickÈ sÌtÏ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 32200-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 32200-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag