Návod k použití PHILIPS 31605-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 31605-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 31605-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 31605-31-16.


PHILIPS 31605-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3542 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 31605-31-16 BROCHURE (1534 ko)
   PHILIPS 31605-31-16 BROCHURE (1438 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 31605-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento n·vod k pouûitÌ je urËen pro nÏkolik technicky srovnatelnch model s rozdÌlnm vybavenÌm. VöÌmejte si tedy jen pokyn, kterÈ se tkajÌ provedenÌ vaöeho spot¯ebiËe. PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. [. . . ] ï ZajistÏte dostateËn p¯Ìvod a odvod vzduchu v podstavci chladniËky a na jejÌ zadnÌ stÏnÏ. ï Neukl·dejte do chladniËky tepl· jÌdla. ï Dve¯e nechte otev¯enÈ jen tak dlouho, jak je nezbytnÏ nutnÈ. ï Nenastavujte niûöÌ teplotu, neû je nezbytnÏ nutnÈ. ï P¯i rozmrazov·nÌ postavte mraûenÈ potraviny do chladicÌho prostoru. Chlad z mraûench potravin se vyuûije k ochlazenÌ chladicÌho prostoru. ï Sr·ûnÌk na zadnÌ stÏnÏ chladniËky udrûujte v ËistotÏ. NenÌ-li moûnÈ vyhnout se umÌstÏnÌ chladniËky vedle tepelnÈho zdroje, je t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ boËnÌ vzd·lenosti: - od elektrickÈho spor·ku 3 cm; - od naftovch a uhelnch kamen 30 cm. Pokud nelze tyto vzd·lenosti dodrûet, je t¯eba mezi kamna a chladniËku zasunout tepelnou izolaËnÌ desku. 10 35 Instalace »iötÏnÌ a drûba Z hygienickch dvod by se mÏl vnit¯ek chladniËky vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ pravidelnÏ vymvat. ï P¯i mytÌ nesmÌ bt chladniËka p¯ipojena do sÌtÏ. P¯ed mytÌm chladniËku vypnÏte a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï ChladniËku nikdy neËistÏte parnÌmi ËisticÌmi p¯Ìstroji. P¯ed uvedenÌm do provozu si na vrobnÌm ötÌtku chladniËky ovϯte, zda p¯Ìkon spot¯ebiËe a druh proudu odpovÌd· hodnot·m elektrickÈ sÌtÏ v mÌstÏ, kde je chladniËka umÌstÏna. napÏtÌ 220 aû 240 volt st¯ÌdavÈho proudu frekvence 50 hertz) VrobnÌ ötÌtek se nach·zÌ na levÈ vnit¯nÌ stranÏ chladniËky. VmÏna zavÌr·nÌ dve¯Ì Pokud to vyûaduje umÌstÏnÌ chladniËky, lze zavÌr·nÌ dve¯Ì p¯esunout zprava (stav p¯i dod·nÌ) doleva. BÏhem vmÏny zavÌr·nÌ dve¯Ì nesmÌ bt chladniËka p¯ipojena do sÌtÏ. Proto nejd¯Ìve vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky. Otev¯ete dve¯e mrazicÌho prostoru a kryt podstavce st·hnÏte smÏrem dop¯edu. Krytku loûiska dve¯Ì na krytu podstavce p¯esuÚte zleva doprava. Varov·nÌ!ï K urychlenÌ odmrazov·nÌ nepouûÌvejte elektrick· topn· tÏlesa nebo infra z·¯iËe a û·dnÈ jinÈ mechanickÈ nebo umÏlÈ pomocnÈ prost¯edky, kromÏ tÏch, kterÈ jsou doporuËeny v tomto n·vodu. ï NepouûÌvejte odmrazovacÌ spreje, mohou bt zdravÌ ökodlivÈ a/nebo mohou obsahovat l·tky poökozujÌcÌ plasty. Asi 12 hodin p¯ed odmrazov·nÌm stisknÏte tlaËÌtko FROSTMATIC, aby se v mraûench potravin·ch vytvo¯ila dostateËn· rezerva chladu pro dobu vy¯azenÌ z provozu. MraûenÈ potraviny vyjmÏte, zabalte je do nÏkolika vrstev novinovÈho papÌru a uloûte je na chladnÈm mÌstÏ, nap¯. ChladicÌ a mrazicÌ prostor vypnÏte a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. [. . . ] P¯i vypnutÌ je t¯eba vypÌnaË drûet asi 5 sekund stisknut. Na ukazateli teploty se objevÌ takzvan "Count down", p¯i kterÈm se rychle za sebou objevujÌ ËÌslice od 5 do 0. P¯i dosaûenÌ nuly se chladicÌ, p¯ÌpadnÏ mrazicÌ prostor vypne. M·-li bt chladniËka delöÌ dobu mimo provoz: ChladniËku vypnÏte: oba vypÌnaËe drûte asi 5 sekund stisknutÈ (viz vöe). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 31605-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 31605-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag