Návod k použití PHILIPS 30261-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30261-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30261-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30261-17-16.


PHILIPS 30261-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30261-17-16 BROCHURE (857 ko)
   PHILIPS 30261-17-16 QUICK START GUIDE (1550 ko)
   PHILIPS 30261-17-16 BROCHURE (830 ko)
   PHILIPS 30261-17-16 QUICK START GUIDE (1550 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30261-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K ochran ped nezádoucími omyly a nehodami je dlezité, aby se vsechny osoby, které budou pouzívat tento spotebic, seznámily s jeho provozem a bezpecnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzívání a bezpecnosti. Opravy provádné nezkusenými osobami mají za následek zranní nebo vázné poskození spotebice. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace · Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. [. . . ] Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku. Nastavení zmkcovace rucn 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 elektronicky stupe 10 stupe 9 stupe 8 stupe 7 stupe 6 stupe 5 stupe 4 stupe 3 stupe 2 stupe 1 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne Pouzití soli Zmkcovac vody musí být nastaven dvma zpsoby: rucn, pomocí stupnice tvrdosti vody a elektronicky. 8 Rucní nastavení zmkcovace vody (viz tabulka) Zmkcovac vody byl ve výrob nastaven do polohy 2. Nastavte pepínac do polohy 1 nebo 2. Elektronické nastavení zmkcovace vody (viz tabulka) Zmkcovac vody byl ve výrob nastaven do polohy 5. Pocet blikání odpovídá práv nastavenému stupni. Po kazdém stisknutí tlacítka se stupe zvýsí. Stisknte a podrzte tlacítko Start/zrusit a otocte pro- Kontrolka Konec programu signalizuje nové nastavení. K ulození nastavení otocte programovým volicem do Drzte tlacítko stisknuté, dokud nezacnou kontrolky polohy vypnuto. programového volice a Start/zrusit blikat. Pouzití soli do mycky POZOR Pouzívejte jen speciální sl vhodnou pro mycky. 9 Odsroubujte uzávr. Ped prvním plnním zásobníku na sl do njnalijte vodu. DLEZITÉ Pomocí pilozené násypky doplte sl, az se zásobník úpln zaplní. Okamzit spuste úplný program. DLEZITÉ Pi plnní zásobníku solí z nj bude vytékat voda. Odstrate veskerou rozsy- Uzávr vrate zpt a panou sl. DLEZITÉ Zásobník na sl vyzaduje pravidelné doplování. Uzávr soli je vybaven ukazatelem mnozství soli s okénkem uprosted, ve kterém je jasn vidt zelený plovák, je-li v zásobníku dostatek soli; po vycerpání soli není tento plovák tém vidt. 10 Pouzití lesticího prostedku Otevete vícko. Rozlité lestidlo pecliv Doplte lestidlo. Zavete vícko a Maximální stupe doplnní je oznacen znac- stisknte, az zapadne. kou "max" POZOR Nikdy do dávkovace lestidla nelijte jiné tekutiny (nap. Mycku pi doprav pílis nenaklánjte. Vztah k zivotnímu prostedí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u píslusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Zlikvidujte prosím veskerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbrném dvoe v míst svého bydlist. POZOR Pokud uz spotebic nechcete pouzívat: · Vytáhnte pívodní kabel ze zásuvky. Zabráníte tak tomu, aby se dti ve spotebici uvznily, coz by mohlo ohrozit jejich zivot. Obalový materiál Obalový materiál neskodí zivotnímu prostedí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou oznaceny 17 Co dlat, kdyz . . . Mycka nezacne mýt nebo se zastavuje bhem mytí. Nkteré problémy jsou zpsobeny pouze zanedbáním údrzby nebo pehlédnutím a mzete Poruchový kód a porucha · trvalé blikání kontrolky Start/zrusit · 1 bliknutí kontrolky Konec programu Mycka se neplní vodou. je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokyn bez volání do servisu. Vypnte mycku, otevete dvee a provete následující doporucená esení. Mozná pícina a esení · Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem. · Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji hadice u pívodního ventilu je zanesený. [. . . ] Mycku je mozné pipojit k horké (max. Pívod vody vybavený bezpecnostním ventilem Pívodní hadici pipojte k vodovodnímu kohoutu s vnjsím závitem 3/4". Po pipojení dvoustnné pívodní hadice je bezpecnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu. Pokud pívodní hadice zacne bhem provozu prosakovat, bezpecnostní ventil perusí pítok vody. UPOZORNNÍ Elektrický kabel pro bezpecnostní ventil je ve dvoustnné pívodní hadici a je pod naptím. Pívodní hadici ani bezpecnostní ventil proto neponoujte vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30261-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30261-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag