Návod k použití PHILIPS 30260-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30260-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30260-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30260-17-16.


PHILIPS 30260-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30260-17-16 BROCHURE (781 ko)
   PHILIPS 30260-17-16 QUICK START GUIDE (1519 ko)
   PHILIPS 30260-17-16 BROCHURE (811 ko)
   PHILIPS 30260-17-16 QUICK START GUIDE (1519 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30260-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] fólie, umìlé hmoty, hliník) nepokládejte na varnou desku nebo do její blízkosti ani na krátkou dobu. Ochrana spotøebièe pøed poskozením · Sklokeramika se mùze poskodit úderem padajících pøedmìtù. · Okraj sklokeramické desky mohou poskodit nárazy nádobí. · Nádoby z litiny nebo hliníkolitiny nebo nádoby s poskozeným dnem mohou sklokeramickou desku poskodit pøi posunování. · Roztavené pøedmìty a vyteklé tekutiny se mohou na sklokeramické varné desce vznítit a proto se musí ihned odstranit. [. . . ] Chcete-li volba zrusí a bez zadání se desetinná teèka pozadovanou varnou zónu opìt nastavit, znovu ji zvolte. 7 Zapnutí a vypnutí dvoukruhové varné zóny U dvoukruhové varné zóny si mùzete vybrat výhøevarnou plochu podle velikosti varného nádobí. 3 Po nastavení stupnì varného výkonu jsou oba topné kruhy zapnuté a kontrolka svítí. Ovládací panel Vypnutí Zapnutí tisknìte 1 vteøinu tisknìte 1 vteøinu zhasne svítí Kontrolka Pouzití dìtské pojistky Dìtská pojistka brání nezádoucímu pouzití spotøebièe. Zapnutí dìtské pojistky Krok 1. Ovládací panel Displej Zapnìte spotøebiè (nenastavujte zádný varný ¾ / h (pokud horké) stupeò). varné zóny vpøedu vpravo a souèasnì. stisknìte 4 x ¾ nebo h desetinné teèky blikají l Spotøebiè se vypne. 3 Chcete-li jedìtskouprovést bezprostøednì po úplnì pojistku doèasnì nebo vypnout, nutné sobì následující kroky. Mezi jednotlivými popsanými kroky se nesmíte dotknout zádného jiného senzorového panelu. Pøi spatném poøadí krokù se displej vypne. Doèasné vypnutí dìtské pojistky Tímto postupem mùzete dìtskou pojistku vypnout pouze pro jedno vaøení - pak bude opìt aktivní. varné zóny vpøedu vpravo a souèasnì. Displej l / h (pokud horké) stisknìte 4 x ¾ desetinné teèky blikají Az do dalsího vypnutí spotøebièe mùze být normálnì pouzíván. 8 Vypnutí dìtské pojistky Krok 1. varné zóny vpøedu vpravo a souèasnì. stisknìte Displej l / h (pokud horké) stisknìte 4 x ¾ nebo h desetinné teèky blikají Spotøebiè se vypne. Bezpeènostní vypnutí trouby Varná deska · Jestlize po zapnutí spotøebièe nenastavíte asi do 10 vteøin u varné zóny stupeò varného výkonu, spotøebiè se automaticky vypne. Jestlize se chybový kód pìt objeví, obrate se prosím na zákaznickou sluzbu a sdìlte chybový kód. Jestlize se vám nepodaøí odstranit problém ani pomocí výse uvedených rad, obrat'te se prosím na svého prodejce nebo na zákaznickou sluzbu. 1 Upozornìní!Opravy spotøebièe smíNeodborné provádìt pouze odbornì vyskolení pracovníci. 3 Jestlize v pøípadì spatné obsluhy spotøebièe opravy mohou pro uzivatele pøedstavovat znaèné nebezpeèí. zavoláte do servisu, mùze se stát, ze budete muset návstìvu opraváøe zaplatit, i kdyz je spotøebiè jestì v záruce. 13 Likvidace 2 Obalový materiál Pouzité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve speciálních sbìrných dvorech ve své obci. 2 Starý spotøebiè Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatøí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbìrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaøízení. Zajistìním správné likvidace tohoto výrobku pomùzete zabránit negativním dùsledkùm pro zivotní prostøedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpùsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnìjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u pøíslusného místního úøadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodì, kde jste výrobek zakoupili. W 14 Pokyny k montázi Bezpeènostní pokyny Dodrzujte zákony, naøízení, smìrnice a normy platné v zemi instalace (bezpeènostní ustanovení, odborné a správné provedení recyklace apod. ). Montáz smí provádìt pouze odbornì kvalifikovaní pracovníci. [. . . ] Poskození Uvolnìné a nepøimìøené konektory mohou zpùsobit pøehøátí svorek. · Svorkové spojení nechte provést odborníkem. · Pøi 1-fázovém nebo 2-fázovém pøipojení je nutné vzdy pouzít odpovídající pøívodní kabel typu Typ H05BB-F T max. · Dojde-li k poskození pøívodního kabelu, musí být nahrazen speciálním pøívodním kabelem (typ H05BBF T max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30260-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30260-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag