Návod k použití PHILIPS 30250-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30250-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30250-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30250-11-16.


PHILIPS 30250-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30250-11-16 BROCHURE (787 ko)
   PHILIPS 30250-11-16 QUICK START GUIDE (1587 ko)
   PHILIPS 30250-11-16 BROCHURE (753 ko)
   PHILIPS 30250-11-16 QUICK START GUIDE (1587 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30250-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Zajistûte, aby pfiípojky vody a elektrického proudu provedl kvalifikovan technik, dodrÏujte pokyny vrobce (viz , , Instalace praãky" na stranû 2) a místní bezpeãnostní pfiedpisy. · Vekeré obalové a pfiepravní rouby je tfieba pfied pouÏitím spotfiebiãe odstranit. Pokud byste je neodstranili, mohlo by dojít k váÏnému pokození spotfiebiãe. Viz , , Odstranûní pfiepravních roubÛ" na stranû 3. [. . . ] Bavlna, barevné, syntetické, jemné, vlna, rychl, máchání + odstfieìování, odstfieìování 8. Tlaãítko start/ pfieruit Stisknutím tlaãítka k pfieruení a opûtovnému sputûní programu. Tlaãítko Zapnutí/ Vypnutí napájení (On/ Off) Stisknutím tlaãítka praãku zapnete, opûtovnm stiskem se pfiístroj vypne. Pokud ponecháte praãku na dobu delí neÏ 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlaãítka, napájení se automaticky vypne. 8 PHILIPS Praãka UÏivatelské pokyny Praní prádla První praní Pfied prvním praním musíte nechat projít cel prací cyklus bez prádla. Do schránky na prací práek vloÏte trochu pracího práku. 3. Opakovanû stisknûte tlaãítko teploty, aÏ se zobrazí 40°C. Stisknûte tlaãítko Start/ pfieruit · Tím se z praãky odstraní vekerá voda ze zkouek pfii vrobû. VloÏení pracího práku do praãky 1. Vytáhnûte schránku na prací práek 2. (v pfiípadû potfieby). * Volitelné: PouÏití horké vody · Ventil horké vody se aktivuje v pfiípadû, Ïe zvolíte teplotu vody nad 60°C (60°C nebo 95°C). PHILIPS Praãka UÏivatelské pokyny 9 Praní prádla Praní prádla za pomoci fuzzy logiky Vae nová praãka umoÏÀuje snadné praní prádla pomocí , , fuzzy logiky" Samsung, coÏ je automatick systém fiízení. Jakmile vyberete prací program, pfiístroj nastaví správnou teplotu, dobu praní a rychlost praní. K praní pomocí programu fuzzy logiky (vícehodnotové logiky ­ pozn. Doba praní se pfiíslunû prodlouÏí. Bez odstfieìování NáplÀ prádla po koneãném vyputûní vody zÛstane v praãce bez odstfieìování. ZadrÏení vody NáplÀ prádla zÛstane v bubnu s vodou po koneãném máchání. Pfied vyjmutím náplnû se musí nechat probûhnout , , Vypoutûní" nebo , , Zdimání". PHILIPS Praãka UÏivatelské pokyny 11 Praní prádla Ruãní praní Prádlo mÛÏete vyprat také , , ruãnû", bez pouÏití funkce fuzzy logiky. PusÈte vodu otevfiením uzavíracího kohoutu. Stisknûte tlaãítko pro otevfiení dvífiek. (P1405J, P1205J, P1005J, 30250-11-16) Poznámka: Dvífika nemÛÏete otevfiít, dokud nestisknete tlaãítko Zap/ Vyp. NáplÀ prádla vloÏte volnû do bubnu, nepfieplÀujte!VloÏte prací prostfiedek a, pokud je to potfieba, zmûkãovadlo nebo prostfiedek pro pfiedpírku, do pfiísluné schránky. K volbû teploty stisknûte tlaãítko teploty (studená voda, 30°C, 40°C, 60°C a 95°C). K volbû otáãek stisknûte tlaãítko odstfieìování [no, rh, 400, 600, 800, . . . , no, . . . Poznámka: Program zadrÏení vody Vám umoÏní vyjmout z praãky mokrou náplÀ. Opakovanû tisknûte tlaãítko praní, odstfiedûní nebo volby k vbûru cyklu, kterému dáváte pfiednost: Pfiedpírka (pouze pro bavlnu, barevní, syntetické), Voda+, Máchání+, Eko+ P1405J/P1403J P1205J/P1203J P1005J/P1003J 30250-11-16/P803J Eko+, Pfiedpírka, voda, máchání Eko+, Pfiedpírka, máchání Pfiedpírka, máchání 11. [. . . ] náplÀ (kg) Pfiedpí- Praní Zmûkão rka -vadlo Rychlost odstfieìování (MAX) otáãky za min. P1405J P1205J P1005J 30250-11-16 P1403J P1203J P1003J P803J Prodleva sputûní Program Teplota (MAX) °C Voda Spotfieba (l ) (kWh) Pfiedpírka Funkce Bavlna 5, 5 ano 95 1400 1200 1000 800 49 1, 82 Barevné 5, 5 ano 60 1400 1200 1000 800 49 0, 95 Umûlé 2, 5 ano 60 800 800 800 800 50 0, 72 Jemné 2, 0 ano 40 600 600 600 600 53 0, 49 Vlna 1, 5 - ano 40 400 400 400 400 - 59 0, 52 Rychlé 2, 0 - ano 40 1000 1000 1000 800 - 38 0, 57 Program Bavlna Barevné Umûlé Jemné Vlna Rychlé Typ praní Stfiednû nebo mírnû pinavá bavlna, loÏní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ruãníky, koile, atd. Stfiednû nebo mírnû pinavá bavlna, loÏní prádlo, stolní rádlo, spodní prádlo, ruãníky, koile, atd. Stfiednû nebo mírnû pinavé halenky, koile, atd. , které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidy (perlon, nylon) nebo dalí podobná vlákna Jemné záclony, obleky, koile a halenky Vlna, kterou lze prát pouze v praãce, s nálepkou ãistá vlna. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30250-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30250-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag