Návod k použití PHILIPS 30207-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30207-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30207-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30207-17-16.


PHILIPS 30207-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30207-17-16 BROCHURE (842 ko)
   PHILIPS 30207-17-16 QUICK START GUIDE (1528 ko)
   PHILIPS 30207-17-16 BROCHURE (746 ko)
   PHILIPS 30207-17-16 QUICK START GUIDE (1528 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30207-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 Nastavení vyrovnávacích noÏek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Odstranûní pfiepravních roubÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pfiipojení hadice pro pfiívod vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Umístûní vypoutûcí hadice vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zobrazovací panel Zobrazuje zbvající dobu pracího cyklu a zprávy o poruchách. Tlaãítko Big Wash (Velké prádlo) Stisknûte toto tlaãítko a vyberte jeden ze esti programÛ Big Wash (Velké praní). (Závûsy Ruãníky Záclony Pfiikrvky Ubrusy LoÏní prádlo) 4. Volba praní Stisknûte opakovanû tlaãítko k procházení voleb pracích cyklÛ. (Eko+ Extra máchání Pfiedpírka (Eko+ + Extra máchání) (Extra máchání + Pfiedpírka) Zruit Eko+). Poznámka: Pfiedpírka/Eko+ je dostupná pouze s programy pro velké prádlo, Dûtské, Bavlna, Barevné, Syntetika prádlo nebo Jemné program. Tlaãítko Ïdímání Stisknûte opakovanû tlaãítko k procházení voleb rychlosti Ïdímání. B1115J/B1113J B1015J/B1013J no, rh, 4, 6, 8, 10 , 11 (x 100 rpm) no, rh, 4, 6, 8, 10 (x 100 rpm) 6. Tlaãítko volby teploty Stisknûte opakovanû tlaãítko k procházení voleb teploty vody. Stisknutím tlaãítka bûhem praní mÛÏete na zobrazovacím panelu vidût zvolenou teplotu. (Závûsy Pfiikrvky Záclony LoÏní prádlo) 4. Volba praní Stisknûte opakovanû tlaãítko k procházení voleb pracích cyklÛ({Extra máchání Pfiedpírka - (Extra máchání + Pfiedpírka+) Zruit Extra máchání}) Poznámka: Pfiedpírka/Eko+ je dostupná pouze s programy pro Velké prádlo, Dûtské, Bavlna, Barevné, Syntetika prádlo nebo pro jemné program. Do pfiísluné schránky na prací prostfiedek vloÏte prostfiedek pro pfiedpírku. Vyberte program pro praní (Velké prádlo, Dûtské, bavlna, barevné, syntetika nebo jemné). Stisknûte tlaãítko volby praní tak, aÏ se rozsvítí kontrolka "Prewash" (Pfiedpírka) na kontrolním panelu. K zahájení cyklu stisknûte tlaãítko Start/Pauza. Ruãní praní Prádlo mÛÏete vyprat také "ruãnû", bez pouÏití funkce fuzzy logiky. PusÈte vodu otevfiením uzavíracího kohoutu. Stisknûte tlaãítko pro otevfiení dvífiek. (B1515J, B1415J, B1315J, 30207-17-16, B1115J, B1015J, B915J, B815J) Poznámka: Dvífika nemÛÏete otevfiít, dokud nestisknete tlaãítko Vyp. NáplÀ prádla vloÏte volnû do bubnu, nepfieplÀujte!VloÏte prací prostfiedek a, pokud je to potfieba, zmûkãovadlo nebo prostfiedek pro pfiedpírku, do pfiísluné schránky. K volbû teploty stisknûte tlaãítko teploty (studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C). K volbû otaãek stisknûte tlaãitko odstfied'ováni [no, rh, 400, 600, 800, . . . , no, . . . [. . . ] Programy s pfiedpírkou trvají pfiibliÏnû o 15 minut déle. Data o trvání programÛ byla mûfiena za podmínek, urãeních normou IEC 456. Spotfieba jednotlivch domácností se mÛÏe liit od hodnot v tabulce v dÛsledku kolísání tlaku a teploty vodní pfiípojky, objemu a typu náplnû prádla. 15 Tabulka programÛ Prací prostfiedek a pfiísady Pfiedpírka Rychlost Ïdímání (MAX) ot/min Teplota (MAX) B1515J B1315J 30207-17-16 B1115J B1015J B915J B815J Zmûk°C B1513J B1313J B1213J B1113J B1013J B913J B813J Praní ãovadlo B1415J B1413J ano ano ano ano ano ano 60 95 60 60 60 95 1200 1200 1200 1200 800 800 1000 1200 1100 1100 800 800 1000 1100 1000 1000 800 800 1000 1000 900 800 800 900 900 800 800 800 800 800 1450 1300 (1400) 800 800 1000 800 800 1000 Funkce OdloÏ. start Pfiedpírka Voda (l) Spotfieba (kWh) Program Max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30207-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30207-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag