Návod k použití PHILIPS 30196-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30196-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30196-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30196-86-16.


PHILIPS 30196-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30196-86-16 BROCHURE (1054 ko)
   PHILIPS 30196-86-16 QUICK START GUIDE (1987 ko)
   PHILIPS 30196-86-16 BROCHURE (1158 ko)
   PHILIPS 30196-86-16 QUICK START GUIDE (1987 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30196-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SIZE REW STOP PLAY/PAUSE FF 1) ON / OFF Toto tlacítko slouzí k zapnutí a vypnutí monitoru. 2) MAGICNET Tlacítko pro rychlé spustní programu MagicNet. - Funkce není pro tento monitor podporována. 3) MDC Tlacítko pro rychlé spustní programu MDC. 4) LOCK Tímto tlacítkem lze aktivovat nebo deaktivovat funkcní klávesy na dálkovém ovládání a na monitoru s výjimkou tlacítek Napájení a LOCK. 5) Tlacítka MagicNet Pro MagicNet pouzijte tato tlacítka. · Abeceda/ Císlice: Tmito tlacítky lze zadat adresu webové stránky. - Funkce není pro tento monitor podporována. 6) +100 -/-Stisknutím mzete vybírat kanály nad 100. [. . . ] - Funkce není pro tento monitor podporována. 23) P. SIZE Stisknutím zmníte velikost obrazovky. 24) SRS SRS 25) DUAL/MTS DUALFunkce STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO jsou k dispozici v závislosti na typu vysílání nastaveném tlacítkem DUAL na dálkovém ovládání bhem sledování televizoru. MTSMzete vybrat rezim MTS (Multichannel Television Stereo). Typ zvuku Rezim MTS/S Mono Mono Mono Stereo Mono SAP Výchozí Rucní zmna Mono FM Stereo Stereo SAP - Funkce není pro tento monitor podporována. 26) PIP Stisknutím tlacítka PIP pepnete obrazovku PIP do rezimu Zapnuto/vypnuto (On/Off). 27) SOURCE Slouzí k výbru zdroje videa. (PIP) 28) SWAP Slouzí k zámn obsahu obrazu v obraze a hlavního obrazu. Obraz v obraze se zobrazí na hlavním zobrazení a obsah hlavního zobrazení se zobrazí v okn obrazu v obraze. 29) SIZE Mzete mnit velikost obrazu. 30) REW Pevinout zpt 31) STOP Zastavit 32) PLAY / PAUSE Pehrát / Pozastavit 33) FF Pevinout vped © 1995~2007 PHILIPS. Vsechna práva vyhrazena Zvolte jazyk Hlavní stránka Model Bezpecnostní opatení Úvod Zapojení Instalace soupravy stojanu Zapojení monitoru Pouzívání softwaru Nastavení monitoru Odstraování závad Specifikace Informace Píloha Instalace soupravy stojanu Barva a vzhled výrobku se mohou lisit v závislosti na modelu a specifikace výrobku se mohou zmnit bez pedchozího upozornní z dvodu zlepsení výkonu výrobku. Zapojení Poznámka · Pouzívejte pouze srouby dodané se zaízením. Upozornní Spolecnost Samsung Electronics neodpovídá za skody zpsobené pouzitím jiného stojanu nez pedepsaného. Instalace provizorního stojanu Levý stojan Pravý stojan Upozornní Stítek , , CAUTION" pilepte dozadu. 1) Na ochranu výrobku je jako píslusenství pipojen kryt otvoru. Chrání otvor ve spodní cásti monitoru, kde je vlozen podstavec. Pokud na monitor instalujete sadu pro upevnní na ze, umístte na nj kryt otvoru. 2) Vlozte ho do otvoru ve spodní cásti monitoru. Vlozte sroub dodaný s kryt otvoru na oznacené místo a dkladn ho upevnte. Upozornní Rozlisení nemusí být u jednotlivých model výrobku stejné. Informace o optimálním rozlisení najdete v návodu k pouzití. Zapojení monitoru Pokud je napájecí kabel s uzemnním Poskození zemnicího vodice mze zpsobit elektrický sok. Ped zasunutím napájecího kabelu do zásuvky musí být zemnicí vodic správn pipojen. Pi odpojování zemnicího vodice musí být vodic nejdíve odpojen od zdroje napájení. Poznámka · DVD pehrávac, videorekordér, videokameru nebo pocítac. Podrobné informace o pipojení zaízení s audiovizuálním vstupem naleznete v kapitole Uivatelské ovládací prvky v oddíle Nastavení monitoru. Pipojení pocítace 1) Pipojte napájecí kabel monitoru do zdíky na zadní stran monitoru. Aby se zabránilo poskození obrazovky, doporucujeme pouzívat cistic Samsung. 2) Údrzba ploché obrazovky Opatrn ocistte mkkým hadíkem (flanel). Cistní provádjte jemn mkkou látkou (bavlnný flanel). (Tyto látky mohou zpsobit poskození nebo deformaci povrchu obrazovky. ) · Náklady za opravy zpsobené vlastní vinou hradí uzivatel. Píznaky a doporucená opatení Poznámka · Monitor obnoví obrazový signál picházející z pocítace. Pokud dojde k závad pocítace nebo grafické karty, mze z obrazovky zmizet obraz, mze dojít ke zhorsení zobrazení barev, summ, k zobrazení zprávy Video mode not supported (Tento obrazový rezim není podporován), atd. V takovém pípad nejdíve zkontrolujte pícinu problému a potom se obrate na servisní stedisko nebo na prodejce. 1) 2) Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a propojovací videokabel správn pipojeny k pocítaci. Zkontrolujte, zda pocítac bhem restartování vydal více nez 3 zvukové signály. (Pokud ano, pozádejte o poprodejní servis základní desky pocítace. ) 3) Pokud jste nainstalovali novou grafickou kartu nebo jste pocítac sestavili z díl, zkontrolujte, zda jste nainstalovali ovladac grafického adaptéru a ovladac monitoru. 4) Zkontrolujte, zda je skenovací frekvence obrazovky nastavena na 50 Hz ~ 85 Hz. (Pi pouzití maximálního rozlisení by nemla pekrocit 60 Hz. ) 5) Máte-li potíze s instalací ovladace grafického adaptéru, restartujte pocítac a spuste jej v nouzovém rezimu, odeberte grafický adaptér v cásti Ovládací panely , Systém a Správce zaízení a potom opt restartujte pocítac a nainstalujte znovu ovladac grafického adaptéru. Kontrolní seznam Poznámka · V následujícím pehledu jsou uvedeny mozné problémy a jejich esení. Nez se obrátíte na servis, pokuste se pomocí informací v této cásti zjistit, zda nejste schopni vyesit problém sami. Potebujete-li pomoc, zavolejte na telefonní císlo v cásti Informace nebo se obrate na prodejce. Problémy s instalac (PC) Poznámka · Jsou zde uvedeny problémy související s instalací monitoru a jejich esení. problémy Obrazovka monitoru bliká. Mozné esení Zkontrolujte, zda propojovací videokabel mezi pocítacem a monitorem ádn pipojen a zajistn. (Viz Pipojení k pocítaci. ) Problémy s obrazovkou Poznámka · Jsou zde uvedeny problémy související s obrazovkou a jejich esení. problémy Na obrazovce není zádný obraz a indikátor napájení nesvítí. Mozné esení Zkontrolujte, zda je kabel napájení ádn pipojen a zda je monitor LCD zapnutý. (Viz cást Pipojení k monitoru. ) Zpráva Check Signal Cable (Zkontrolujte videokabel). Zkontrolujte, zda je videokabel ádn pipojen k pocítaci nebo ke zdrojm videa. [. . . ] Pokud je i po nastavení hlasitosti na maximum úrove pílis nízká, zkontrolujte ovládání hlasitosti v softwaru zvukové karty v pocítaci. Zvuk je pílis vysoký nebo pílis hluboký. Upravte nastavení Výsky a Hloubky na píslusnou úrove. Problémy s dálkovým ovládáním Poznámka · V následující cásti jsou uvedeny problémy související s dálkovým ovládáním a jejich esení. problémy Tlacítka dálkového ovládání nereagují. Mozné esení Zkontrolujte polaritu baterií (+/-). Zkontrolujte, zda se v bezprostední blízkosti nenachází speciální fluorescencní nebo neónová lampa. Casté dotazy Dotaz Jak mohu zmnit frekvenci?Odpov Frekvenci lze zmnit zmnou konfigurace grafického adaptéru. Pamatujte, ze podpora grafických adaptér se mze rznit podle pouzité verze ovladace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30196-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30196-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag