Návod k použití PHILIPS 273E3SS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 273E3SS. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 273E3SS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 273E3SS.


PHILIPS 273E3SS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4086 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 273E3SS (3869 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 273E3SS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 273E3 www. philips. com/welcome CZ Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníprobléma castédotazy 1 30 45 Obsah 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 Dlezité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bezpecnostníopateníaúdrzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vysvtlenízápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] VsechnymonitoryPhilipsjsou navrzenyavyrobenypodlevysokých standardapodávajívysocekvalitní výkonzajednoduchéhopouzitía instalace. Setkáte-lisepiinstalaci nebopouzívánítohotovýrobku sobtízemi, kontaktujtepímo technickoupodporuspolecnosti Philips, abystemohlivyuzítmoznosti zárukyspolecnostiPhilips. Dojde-li kzávadvasehomonitoru, mátena základtétozárukynároknaesení vzávislostinazakoupenémmodelu. ZárukaPhilipsprozápadníEvropuplatívna územístátAndorra, Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Francie, Nmecko, ecko, Finsko, Irsko, Itálie, Lichtenstejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Svédsko, Svýcarsko, SpanlskoaVelkáBritánieavztahuje sepouzenamonitorypvodnzkonstruované, vyrobené, schválenéa/nebopovolenépro pouzívánívtchtozemích. Zárukavstupujevplatnostdnemzakoupení monitoruavrámcitétozárukybudeproveden servisvpípadzávadmonitoruvzárucnídob 24msícpromodelyPhilipsC, E, T, VaXa36 msícpromodelyB, PaS. Doklademodatumu zakoupeníjepvodnídokladozaplacení, který musítepeclivuschovatapedlozitvpípad zádostiozárucníservis. 30 6. Péce o zákazníky a záruka VpípadmodelC, E, T, VaXbudevásmonitor vyzvednutnavasíadrese, opravenvnasem certifikovanémservisnímstediskuavrácenzpt navasiadresudo7pracovníchdnodvyzvednutí. Nelze-liopravuprovéstdo10pracovníchdnod vyzvednutípístroje, budevámdodánnáhradní pinejmensímekvivalentnímonitor. Vymnnýmonitorsestanevasímmajetkema Philipssiponechávadný/pvodnímonitor. Zárucní dobavymnnéhomonitoruzstávástejnájakou pvodníhomonitoru, tj. bude24msícoddata koupvasehopvodníhomonitoru. · Neautorizovanáservisníorganizacenebo osobaprovedlaopravy, modifikacenebo zmnyvýrobku; · Byloposkozenízpsobenonehodou-nap. bleskem, vodouneboohnm, nesprávným pouzitímnebonedbalostíaj. ; · Problémyspíjmemzpsobenéstavemsignálu nebokabelovýmcianténnímsystémemmimo zaízení; · Závadyzpsobenéhrubýmnebonesprávným pouzívánímmonitoru; · Pokudjevýrobektebazmnitneboupravit tak, abyvyhovovalmístnímnebostátním VpípadmodelB, PaSbudevásmonitor technickýmnormám, kteréplatívzemích, pro vymnnzapinejmensímekvivalentnímodel kterévýrobeknebylpvodnzkonstruován, vpípadzávad, nakterésezárukavztahuje. vyroben, schválennebopovolen. Ztohoto SpolecnostPhilipssebudesnazitvymnitnáhradní dvodusevzdyinformujte, zdajevýrobek pístrojdo48hodinodzádostioservis;nicménv moznépouzívatvevasízemi. odlehlýchoblastech, napíkladnaostrovechnebo · TatozárukaPhilipsF1rstChoicese jinýchzempisnobtízndosazitelnýchoblastech, nevztahujenavýrobky, kterénebylypvodn sespolecnostPhilipsbudesnazitprovéstvýmnu zkonstruované, vyrobené, schválenéa/nebo do72hodin. povolenépropouzívánívtchtozemích, vekterýchplatízárukaPhilips. Vtakových Vymnnýmonitorsestanevasímmajetkema pípadechplatíglobálnízárucnípodmínky Philipssiponechávadný/pvodnímonitor. Zárucní Philips. dobavymnnéhomonitoruzstávástejnájakou pvodníhomonitoru, tj. bude36msícoddata Stacíklepnoutmysí koupvasehopvodníhomonitoru. Pokudsesetkátespotízemi, doporucujemevám dkladnsipecístnávodnapouzitínebovyhledat Nacosetatozárukanevztahuje?dodatecnouodbornoupomocnawebuhttp:// TatozárukaspolecnostiPhilipsjeplatná, pokud www. philips. com/support. jevýrobeksprávnpouzívánkpvodnímuúcelu podlepokynnapouzíváníapopedlozené Pouzezavolejte pvodnífakturyneboparagonusoznacením Abystepedeslizbytecnýmobtízím, doporucujeme datumunákupu, jménemprodejceavýrobním vám, dívenezsespojítesestediskempodpory císlemvýrobku. Philips, pecístsipozornnávodkobsluzenebo navstívitinternetovýserverhttp://www. philips. TatozárukaPhilipsnemusíplatitvnásledujících com/support, kdeposkytujemedalsípodporu. pípadech: · Jsoujakýmkolivzpsobemzmnnydoklady DívenezzavolátestediskopodporyPhilips, nebojsounecitelné; pipravtesiprosímvzájmurychléhovyesení · Bylozmnno, odstrannonebojenecitelné vasehoproblémunásledujícíinformace: císlomodelunebosériovécíslovýrobku; · TypovécísloPhilips · SériovécísloPhilips · Datumnákupu(kopienákupumuzebýt pozadována) · Procesor/prostedíPC: 31 6. Péce o zákazníky a záruka NázevaverzeovladaceCPUagrafickékarty Operacnísystém o Pouzívanáaplikace · Dalsíinstalovanékarty o o Budete-limítporuceinásledujícíinformace, pomzeteurychlitcelýpostup: · Vásdokladonákupuoznacující:datumprodeje, jménoprodejce, sériovécíslomodeluavýrobku. · Úplnáadresa, nakterémábýtvyzvednutzávadnýmonitoranakteroumábýtdorucenfunkcní model. OddlenípomocizákazníkmPhilipsunaleznetepocelémsvt. KlepnutímzdepejdetenaKontaktní informace. Nebosesnámimzetespojitpes:Webovýserver:http://www. philips. com/support KontaktníinformaceprooblastzápadníEvropy: Nmecko Spojenékrálovství Irsko Spanlsko Finsko Francie ecko Itálie Nizozemí Dánsko Norsko Svédsko Polsko Rakousko Belgie Lucembursko Portugalsko Svýcarsko +49 +44 +353 +34 +358 +33 +30 +39 +31 +45 +47 +46 +48 +43 "32 +352 +351 +41 01803386853 02079490069 016011161 902888785 0922901908 0821611658 0080031221223 840320041 09000400063 35258761 22708250 086320016 0223491505 0810000206 078250851 26843000 213591440 0223102116 0, 09 Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif 0, 10 Místnítelefonnítarif 0, 09 Zdarma 0, 08 0, 10 Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif 0, 07 0, 06 Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif 32 6. Péce o zákazníky a záruka MezinárodnízárukaprostedníavýchodníEvropu Nacosetatozárukanevztahuje? [. . . ] budepocítacpravdpodobn OTÁZKA8:Lzemnitnastaveníbarev pozadovatovladacemonitoru monitoru?(soubory. infa. icm)nebodisks ovladaci. Postupujtepodlepokyna Odpov: Ano, nastaveníbarevmzetezmnit vlozte prostednictvímnabídkyOSDpodle (doprovodnýdiskCD-ROM), který následujícíchkrok: jesoucástítétosady. Ovladace · Stisknutímtlacítka, , OK"zobrazte monitoru(soubory. infa. icm) nabídkuOSD. · Stisknutímtlacítka, , Sipkadol" vybertevolbu, , Barva"astisknutím OTÁZKA4:Jakmámupravitrozlisení?tlacítka, , OK"pejdtenanastavení barev. Kdispozicijsoutinastavení Odpov: Dostupnározliseníurcujegrafická (vizníze). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 273E3SS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 273E3SS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag