Návod k použití PHILIPS 246EL2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 246EL2SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 246EL2SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 246EL2SB.


PHILIPS 246EL2SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9249 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 246EL2SB (8834 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 246EL2SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 246EL2 www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníprobléma castédotazy 1 31 43 Obsah 1. 7. 1 7. 2 7. 3 Dlezité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L ikvidaceproduktuaobalového materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 O dpojtestojánekpodstavcea podstavec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 29 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit ChinaRoHSrequest. derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. AusergonomischenGründenwird empfohlen, dieGrundfarbenBlauund RotnichtaufdunklemUntergrundzu verwenden(schlechteLesbarkeitund erhöhteAugenbelastungbeizugeringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 30 6. Péceozákazníkyazáruka Péceozákazníky&záruka PROSÍMVYBERTESIVÁSSTÁT/OBLAST, ABYSTESIPROSLIDETAILYPOKRYTÍ ZÁRUKY ZÁPADNÍEVROPA Rakousko/Belgie/Dánsko/Francie/ Nmecko/ecko/Finsko/Irsko/Itálie/ Lucembursko/Nizozemsko/Norsko/ Portugalsko/Svédsko/Svýcarsko/ Spanlsko/VelkáBritánie/Polsko VÝCHODNÍEVROPA Ceskárepublika/Maarsko/Rusko/ Slovensko/Slovinsko/Turecko LATINSKÁAMERIKA Argentina/Brazílie SEVERNÍAMERIKA Kanada/USA TICHOMOÍ Austrálie/NovýZéland ZárukaPhilipsF1rstChoice DkujemezazakoupenímonitoruPhilips. VsechnymonitoryPhilips jsounavrzenyavyrobeny podlevysokýchstandarda podávajívysocekvalitnívýkon zajednoduchéhopouzitía instalace. Pokudpiinstalaciapouzívání narazítenajakýkolivproblém, vyuzijte zárukyPhilipsF1rstChoiceaspojtese pímosestediskempodporyPhilips. Tato dvouletáservisnízárukaumozujevymnit modelnamíst, jestlizeseprokáze, ze jevásmonitorzávadnýneboposkozený. Philipssezavazujeprovéstvýmnudo 48hodinodvasehozavolání. ZárukaPhilipsF1rstChoiceplatívAndoe, Rakousku, Belgii, Kypru, Dánsku, Francii, Nmecku, ecku, Finsku, Irsku, Itálii, Lichtenstejnsku, Lucembursku, Monaku, Holandsku, Norsku, Polsko, Portugalsku, Svédsku, Svýcarsku, SpanlskuaVelké Britániiapouzepromonitorypvodn navrzené, vyrobenéaschválenékpouzívání vtchtozemích. ASIE Zárukavstupujevplatnostdnemzakoupení Cína/Hongkong/Indie/Indonésie/Korea/ monitoru. Dvarokyodtohotodatabude Malajsie/Pákistán/Filipíny/Singapur/ vásmonitorvpípadzávady, nakterouse Tchaj-wan/Thajsko/Vietnam vztahujezáruka, vymnnpinejmensímza ekvivalentnímonitor. AFRIKA JizníAfrika Vymnnýmonitorsestanevasímmajetkem aPhilipssiponechávadný/pvodnímonitor. STEDNÍVÝCHOD Zárucnídobavymnnéhomonitoruzstává Spojenéarabskéemiráty stejnájakoupvodníhomonitoru, tj. bude 24msícoddatakoupvasehopvodního monitoru. 31 Nacosetatozárukanevztahuje?ZárukaPhilipsF1rstChoiceplatíza pedpokladu, zesesvýrobkemzachází pimenjehostanovenémupouzití, vsouladusnávodemkpouzitíazeje pedlozenapvodnífakturaneboparagon uvádjícídatumprodeje, jménoprodejce, modelasériovécíslovýrobku. ZárukaPhilipsF1rstChoicemzeztratit platnost, pokud: · dokumentybylyjakýmkolizpsobem pozmnnynebojsounecitelné; · modelovécivýrobnícíslovýrobkubylo pozmnno, vymazáno, odstranno nebojenecitelné; · opravyneboúpravybylyprovedeny neautorizovanouservisníorganizací neboosobami; · byloposkozenízpsobenonehodou- nap. bleskem, vodouneboohnm, nesprávnýmpouzitímnebonedbalostí aj. ; · problémyspíjmemzpsobenéstavem signálunebokabelovýmcianténním systémemmimozaízení; · závadyzpsobenéhrubýmnebo nesprávnýmpouzívánímmonitoru; · pokudjevýrobektebazmnitnebo upravittak, abyvyhovovalmístním nebostátnímtechnickýmnormám, kteréplatívzemích, prokterévýrobek nebylpvodnzkonstruován, vyroben, schválennebopovolen. Ztohotodvodu sevzdyinformujte, zdajevýrobekmozné pouzívatvevasízemi; · upozorujeme, zenavýrobky, které nebylypvodnnavrzeny, vyrobenya schválenyneboautorizoványkpouzití vzemích, kdeplatízárukaPhilipsF1rst Choice, setatozárukanevztahuje. V takovýchpípadechplatíglobálnízárucní podmínkyPhilips. Stacíklepnoutmysí Pokudsesetkátespotízemi, doporucujeme vámdkladnsipecístnávodnapouzití nebovyhledatdodatecnouodbornoupomoc nawebuwww. philips. com/support. Pouzezavolejte Abystepedeslizbytecnýmobtízím, doporucujemevám, dívenezsespojíte sestediskempodporyPhilips, pecístsi pozornnávodkobsluzenebonavstívit internetovýserverwww. philips. com/support, kdeposkytujemedalsípodporu. Dívenezzavolátestediskopodpory Philips, pipravtesiprosímvzájmurychlého vyesenívasehoproblémunásledující informace: · TypovécísloPhilips · SériovécísloPhilips · Datumnákupu(kopienákupumuzebýt pozadována) · Procesor/prostedíPC: NázevaverzeovladaceCPUa grafickékarty Operacnísystém Pouzívanáaplikace · Dalsíinstalovanékarty Budete-limítporuceinásledujícíinformace, pomzeteurychlitcelýpostup: · Vásdokladonákupuoznacující:datum prodeje, jménoprodejce, sériovécíslo modeluavýrobku. · Úplnouadresu, kdemábýtvyzvednut vadnýmonitoradodánnáhradnímodel. OddlenípomocizákazníkmPhilipsu naleznetepocelémsvt. Klepnutímzde získátekontaktníinformaceprvnívolby. Nebosesnámimzetespojitpes: Webovýserver:http://www. philips. com/ support 32 KontaktníinformaceF1rstChoice Zem Rakousko Belgie Dánsko Finsko Lucembursko Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Spanlsko Svédsko Svýcarsko Spojenékrálovství Kód +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telefonnícíslo 0810 000206 078 250851 3525 8761 840 320 041 26 84 30 00 0900 0400 063 2270 8250 0223491505 2 1359 1440 902 888 785 08 632 0016 02 2310 2116 0207 949 0069 Tarif 0, 07 0, 06 Místnítelefonnítarif 0, 08 Místnítelefonnítarif 0, 10 Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif 0, 10 Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif 33 Mezinárodnízárukaprostednía východníEvropu Vázenýzákazníku, Dkujemevámzazakoupenívýrobku Philips, kterýbylnavrzenavyrobenv souladusestandardynejvyssíkvality. Pokudbysnaddosloutohotovýrobkuk njakézávad, spolecnostPhilipszarucuje bezplatnouvýmnu(práce+náhradnídíly) podobu24msícoddatumunákupu. TatozárukaspolecnostiPhilipsprostední avýchodníEvropuplatívCeskérepublice, Maarsku, Slovensku, Slovinsku, Ruskua Tureckuavztahujesepouzenamonitory, kterébylyzkonstruovány, vyrobeny, schválenynebopovolenypropouzívánív tchtozemích. Zárukavstupujevplatnostdnemzakoupení monitoru. Podobunásledujících2letbude vpípadzávadyprovedenzárucníservis monitoru. [. . . ] etylalkohol, etanol, aceton, hexanatd. OTÁZKA8: Lzemnitnastaveníbarev monitoru?Odpov: Ano, nastaveníbarevmzete zmnitprostednictvímnabídky OSDpodlenásledujících krok: · Stisknutímtlacítka, , OK" zobraztenabídkuOSD. · Stisknutímtlacítka, , Sipka dol"vybertevolbu, , Barva" astisknutímtlacítka, , OK" pejdtenanastaveníbarev. ColorTemperature(Teplota barev):2nastaveníjsou 6500Ka9300K. 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 246EL2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 246EL2SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag