Návod k použití PHILIPS 244E1SW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 244E1SW. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 244E1SW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 244E1SW.


PHILIPS 244E1SW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1796 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 244E1SW (2369 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 244E1SW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] e-Manual Elektronická uzivatelská pírucka k monitoru LCD Philips file:///D|/shirley. lin/090724_Philips 244E1 trans pdf/244E1/CZECH/244E1/INDEX. HTM [2009/7/24 09:14:58] Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Kdyz je nastavena moznost Entertainment (Zábava), jsou polozky SmartContrast a SmartResponse k dispozici. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) ­ podokno Asset Management (Správa prostedk) bude aktivní pouze po výbru polozky Asset Management (Správa prostedk) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). Zobrazuje následující informace Assent Management (Správa prostedk): Management (Správa), Description (Popis), Serial Number (Sériové císlo), Current Timing (Aktuální frekvence), Domain Name (Název domény) a Asset Management Status (Stav správy prostedk). Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Plug-in (Zásuvné moduly plug-in), klepnte na kartu zásuvných modul plug-in. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) ­ podokno Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) bude aktivní pouze po výbru polozky Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). Chcete-li aktivovat funkci Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi), klepnte na tlacítko Enable Theft (Aktivovat zabezpecení proti krádezi) a zobrazí se následující okno: Uzivatel mze zadat kód PIN, který obsahuje pouze 4 az 9 císlic. Po zadání kódu PIN a klepnutí na tlacítko Accept (Pijmout) se zobrazí místní dialogové okno na následující stránce. Aby bylo mozné pejít do rezimu zabezpecení proti krádezi, zobrazovací zaízení nemusí být pipojeno k odlisnému hostiteli. Po zadání a pijetí kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: Klepnutím na tlacítko No (Ne) se zobrazí následující obrazovka. Klepnutím na tlacítko Yes (Ano) se zobrazí úvodní stránka zabezpeceného serveru. Po vytvoení kódu PIN bude na podokn Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) zobrazena informace Theft Deterence Enabled (Zabezpecení proti krádezi aktivováno) a bude k dispozici tlacítko PIN Options (Moznosti kódu PIN): Je zobrazena informace Theft Deterrence Enabled (Zabezpecení proti krádezi aktivováno). Klepnutím na tlacítko Disable Theft (Deaktivovat zabezpecení proti krádezi) se oteve podokno na následující stran. Tlacítko PIN Options (Moznosti kódu PIN) je k dispozici pouze po vytvoení kódu PIN a slouzí k otevení serveru zabezpeceného kódem PIN. Klepnutím na tlacítko Disable Theft (Deaktivovat zabezpecení proti krádezi) se oteve následující podokno: Klepnutím na tlacítko Accept (Pijmout) po zadání kódu PIN bude kód PIN deaktivován. Klepnutím na tlacítko Cancel (Storno) se zobrazí hlaví podokno Theft Deterrence (Zabezpecení proti krádezi) s informací Theft Deterrence Disabled (Zabezpecení proti krádezi deaktivováno). Tlacítka Enable Theft (Aktivovat zabezpecení proti krádezi) a PIN Options (Moznosti kódu PIN). V pípad zadání nesprávného kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: Options>Preferences (Moznosti>Pedvolby) ­ Tato moznost bude aktivní pouze po výbru polozky Preferences (Pedvolby) v rozevírací nabídce Options (Moznosti). Na nepodporovaném zobrazovacím zaízení s podporou DDC/CI jsou k dispozici pouze karty Help (Nápovda) a Options (Moznosti). Zobrazí nastavení aktuálních pedvoleb. Polozka Enable Context Menu (Povolit místní nabídku) na pracovní plose je ve výchozí konfiguraci zaskrtnutá (Zapnuto). Po aktivaci polozky Enable Context menu (Povolit místní nabídku) se zobrazí výbry SmartControl II pro funkce Select Preset (Vybrat pedvolbu) a Tune Display (Ladní zobrazení) na pracovní plose klepnutím pravým tlacítkem mysi na místní nabídku. Volbou moznosti Disabled (Deaktivováno) bude polozka SmartControl II odstranna z místní nabídky pravým tlacítkem mysi. Polozka Enable Task Tray (Povolit ikonu na hlavním panelu) je ve výchozí konfiguraci zaskrtnutá (Zapnuto). Po aktivaci polozky Enable context menu (Povolit místní nabídku) se zobrazí nabídka SmartControl II na hlavním panelu. Klepnutím pravým tlacítkem mysi na ikonu na hlavním panelu se zobrazí moznosti nabídky Help (Nápovda), Technical Support (Odborná pomoc). Prohlédnte si polozky Upgrade (Aktualizace), About (O aplikaci) a Exit (Konec). Kdyz je deaktivována polozka Enable task tray menu (Povolit nabídku na hlavním panelu), ikona na hlavním panelu zobrazuje pouze moznost EXIT (KONEC). [. . . ] Ped pozadováním servisu si prostudujte pírucku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou usetit telefonát do servisu. ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . Kontaktujte centrum péce o zákazníky Philips na níze uvedených telefonních císlech pro asistenci výrobku a servisní postupy: Centrum péce o zákazníky Philips (877) 835-1838 nebo (919) 573-7855 (V USA, Portoriku a Panenských ostrovech jsou vsechny zahrnuté záruky, vcetn zahrnutých záruk obchodovatelnosti a zpsobilosti omezeny na dobu trvání obsazenou v záruce. Ale protoze nkteré státy neumozují omezení na dobu trvání záruky, toto omezení se na vás nemusí vztahovat. ) ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V KANAD. . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 244E1SW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 244E1SW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag