Návod k použití PHILIPS 232EL2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 232EL2SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 232EL2SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 232EL2SB.


PHILIPS 232EL2SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6411 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 232EL2SB (4250 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 232EL2SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 232EL2 232E2 www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníprobléma castédotazy 1 31 43 Obsah 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 Dlezité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bezpecnostníopateníaúdrzba . . . . . . . . . 1 Vysvtlenízápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L ikvidaceproduktuaobalového materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sestavenímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ovládánímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 O dpojtestojánekpodstavcea podstavec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Informaceoproduktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SmartImageLite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 P ostuppivadnýchpixelechplochého paneluspolecnostiPhilips. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Technickéúdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. 1 Rezimyrozliseníapedvoleb . . . . . . . . . . . . 24 4. 2 Automatickáúsporaenergie . . . . . . . . . . . . . 24 5. [. . . ] Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. outesmodificationsn'ayantpasreçu T l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usagedu présentéquipement. ThisdevicecomplieswithPart15ofthe FCCRules. Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevice maynotcauseharmfulinterference, and (2)thisdevicemustacceptanyinterference received, includinginterferencethatmay causeundesiredoperation. · · · · 27 N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELA CLASSEBRESPECTETOUTESLES EXIGENCESDUREGLEMENTSURLE MATERIELBROUILLEURDUCANADA. EN55022Compliance (CzechRepublicOnly) PolishCenterforTestingandCertification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit (athree-prongsocket). Allequipmentthat workstogether(computer, monitor, printer, andsoon)shouldhavethesamepower supplysource. Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. 28 NorthEurope(NordicCountries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATT HUVUDBRYTAREOCHUTTAGÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄRDUSTÄLLERDIN UTRUSTNINGPÅPLATS. ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. AufderRückwanddesGerätesbefindetsich einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. AusergonomischenGründenwird empfohlen, dieGrundfarbenBlauund RotnichtaufdunklemUntergrundzu verwenden(schlechteLesbarkeitund erhöhteAugenbelastungbeizugeringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGEN FOR, ATNETLEDNINGENSSTIK OGSTIKKONTAKTERNEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄ VERKKOJOHTOVOIDAAN TARVITTAESSAHELPOSTIIRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 29 ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet ChinaRoHSrequest. (), , 30 6. Péceozákazníkyazáruka Péceozákazníky&záruka PROSÍMVYBERTESIVÁSSTÁT/OBLAST, ABYSTESIPROSLIDETAILYPOKRYTÍ ZÁRUKY ZÁPADNÍEVROPA Rakousko/Belgie/Dánsko/Francie/ Nmecko/ecko/Finsko/Irsko/Itálie/ Lucembursko/Nizozemsko/Norsko/ Portugalsko/Svédsko/Svýcarsko/ Spanlsko/VelkáBritánie/Polsko VÝCHODNÍEVROPA Ceskárepublika/Maarsko/Rusko/ Slovensko/Slovinsko/Turecko LATINSKÁAMERIKA Argentina/Brazílie SEVERNÍAMERIKA Kanada/USA TICHOMOÍ Austrálie/NovýZéland ZárukaPhilipsF1rstChoice DkujemezazakoupenímonitoruPhilips. VsechnymonitoryPhilips jsounavrzenyavyrobeny podlevysokýchstandarda podávajívysocekvalitnívýkon zajednoduchéhopouzitía instalace. Pokudpiinstalaciapouzívání narazítenajakýkolivproblém, vyuzijte zárukyPhilipsF1rstChoiceaspojtese pímosestediskempodporyPhilips. Tato dvouletáservisnízárukaumozujevymnit modelnamíst, jestlizeseprokáze, ze jevásmonitorzávadnýneboposkozený. Philipssezavazujeprovéstvýmnudo 48hodinodvasehozavolání. ZárukaPhilipsF1rstChoiceplatívAndoe, Rakousku, Belgii, Kypru, Dánsku, Francii, Nmecku, ecku, Finsku, Irsku, Itálii, Lichtenstejnsku, Lucembursku, Monaku, Holandsku, Norsku, Polsko, Portugalsku, Svédsku, Svýcarsku, SpanlskuaVelké Britániiapouzepromonitorypvodn navrzené, vyrobenéaschválenékpouzívání vtchtozemích. ASIE Zárukavstupujevplatnostdnemzakoupení Cína/Hongkong/Indie/Indonésie/Korea/ monitoru. Dvarokyodtohotodatabude Malajsie/Pákistán/Filipíny/Singapur/ vásmonitorvpípadzávady, nakterouse Tchaj-wan/Thajsko/Vietnam vztahujezáruka, vymnnpinejmensímza ekvivalentnímonitor. AFRIKA JizníAfrika Vymnnýmonitorsestanevasímmajetkem aPhilipssiponechávadný/pvodnímonitor. STEDNÍVÝCHOD Zárucnídobavymnnéhomonitoruzstává Spojenéarabskéemiráty stejnájakoupvodníhomonitoru, tj. bude 24msícoddatakoupvasehopvodního monitoru. 31 Nacosetatozárukanevztahuje?ZárukaPhilipsF1rstChoiceplatíza pedpokladu, zesesvýrobkemzachází pimenjehostanovenémupouzití, vsouladusnávodemkpouzitíazeje pedlozenapvodnífakturaneboparagon uvádjícídatumprodeje, jménoprodejce, modelasériovécíslovýrobku. ZárukaPhilipsF1rstChoicemzeztratit platnost, pokud: · dokumentybylyjakýmkolizpsobem pozmnnynebojsounecitelné; · modelovécivýrobnícíslovýrobkubylo pozmnno, vymazáno, odstranno nebojenecitelné; · opravyneboúpravybylyprovedeny neautorizovanouservisníorganizací neboosobami; · byloposkozenízpsobenonehodou- nap. bleskem, vodouneboohnm, nesprávnýmpouzitímnebonedbalostí aj. ; · problémyspíjmemzpsobenéstavem signálunebokabelovýmcianténním systémemmimozaízení; · závadyzpsobenéhrubýmnebo nesprávnýmpouzívánímmonitoru; · pokudjevýrobektebazmnitnebo upravittak, abyvyhovovalmístním nebostátnímtechnickýmnormám, kteréplatívzemích, prokterévýrobek nebylpvodnzkonstruován, vyroben, schválennebopovolen. Ztohotodvodu sevzdyinformujte, zdajevýrobekmozné pouzívatvevasízemi; · upozorujeme, zenavýrobky, které nebylypvodnnavrzeny, vyrobenya schválenyneboautorizoványkpouzití vzemích, kdeplatízárukaPhilipsF1rst Choice, setatozárukanevztahuje. V takovýchpípadechplatíglobálnízárucní podmínkyPhilips. Stacíklepnoutmysí Pokudsesetkátespotízemi, doporucujeme vámdkladnsipecístnávodnapouzití nebovyhledatdodatecnouodbornoupomoc nawebuwww. philips. com/support. [. . . ] Odpov: Jednodusestiskntetlacítko OKapotomvolbou, , Reset" (Obnovit)obnovtevsechna pvodnínastavenívýrobce. OTÁZKA6: JeobrazovkaLCDodolná protiposkrábání?Odpov: Obecnsedoporucuje nevystavovatpovrchpanelu nadmrnýmúdermachránit jejpedostrýminebotupými pedmty. Pimanipulaci smonitoremnevyvíjejtena povrchpaneluzádnýtlakani sílu. Mohlobytonegativn ovlivnitvasezárucnípodmínky. sRGB:standardprozajistní správnépenosubarev mezirznýmizaízeními (nap. digitálnífotoaparáty, monitory, tiskárny, skenery atd. ) 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 232EL2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 232EL2SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag