Návod k použití PHILIPS 226C2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 226C2SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 226C2SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 226C2SB.


PHILIPS 226C2SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5018 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 226C2SB (4914 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 226C2SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 226C2 226CL2 www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka 1 32 Odstraováníproblémacastédotazy 44 Obsah 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 Dlezité Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . 1 Vysvtlenízápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Likvidaceproduktua obalovéhomateriálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sestavenímonitoru Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ovládánímonitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Odpojtestojánekpodstavcea podstavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Informaceoproduktu SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartSaturate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartSharpness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . . . . 9 P ostuppivadnýchpixelechplochého paneluspolecnostiPhilips. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 Technickéúdaje 4. 1 Rezimyrozliseníapedvoleb . . . . . . . . . . . . . 25 4. 2 Automatickáúsporaenergie . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 6 7 Informaceoregulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Péceozákazníkyazáruka . . . . . . . . . . . . . . . 32 Odstraováníproblémacasté dotazy 7. 1 Odstraováníproblém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7. 2 SmartControlPremium-casté dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vymnný monitor se stane vasím majetkem a Philips si ponechá vadný/pvodní monitor. Zárucní doba vymnného monitoru zstává stejná jako u pvodního monitoru, tj. bude 24 msíc od data koup vaseho pvodního monitoru. 32 Nacosetatozárukanevztahuje?Záruka Philips F1rst Choice platí za pedpokladu, ze se s výrobkem zachází pimen jeho stanovenému pouzití, v souladu s návodem k pouzití a ze je pedlozena pvodní faktura nebo paragon uvádjící datum prodeje, jméno prodejce, model a sériové císlo výrobku. Záruka Philips F1rst Choice mze ztratit platnost, pokud: · dokumenty byly jakýmkoli zpsobem pozmnny nebo jsou necitelné; · modelové ci výrobní císlo výrobku bylo pozmnno, vymazáno, odstranno nebo je necitelné; · opravy nebo úpravy byly provedeny neautorizovanou servisní organizací nebo osobami; · bylo poskození zpsobeno nehodou - nap. bleskem, vodou nebo ohnm, nesprávným pouzitím nebo nedbalostí aj. ; · problémy s píjmem zpsobené stavem signálu nebo kabelovým ci anténním systémem mimo zaízení; · závady zpsobené hrubým nebo nesprávným pouzíváním monitoru; · pokud je výrobek teba zmnit nebo upravit tak, aby vyhovoval místním nebo státním technickým normám, které platí v zemích, pro které výrobek nebyl pvodn zkonstruován, vyroben, schválen nebo povolen. Z tohoto dvodu se vzdy informujte, zda je výrobek mozné pouzívat ve vasí zemi; · upozorujeme, ze na výrobky, které nebyly pvodn navrzeny, vyrobeny a schváleny nebo autorizovány k pouzití v zemích, kde platí záruka Philips F1rst Choice, se tato záruka nevztahuje. V takových pípadech platí globální zárucní podmínky Philips. Stacíklepnoutmysí Pokud se setkáte s potízemi, doporucujeme vám dkladn si pecíst návod na pouzití nebo vyhledat dodatecnou odbornou pomoc na webu www. philips. com/support. Pouzezavolejte Abyste pedesli zbytecným obtízím, doporucujeme vám, díve nez se spojíte se stediskem podpory Philips, pecíst si pozorn návod k obsluze nebo navstívit internetový server www. philips. com/support, kde poskytujeme dalsí podporu. Díve nez zavoláte stedisko podpory Philips, pipravte si prosím v zájmu rychlého vyesení vaseho problému následující informace: · Typové císlo Philips · Sériové císlo Philips · Datum nákupu (kopie nákupu muze být pozadována) · Procesor / prostedí PC: o Název a verze ovladace CUP a grafické karty o Operacní systém o Pouzívaná aplikace · Dalsí instalované karty Budete-li mít po ruce i následující informace, pomzete urychlit celý postup: · Vás doklad o nákupu oznacující: datum prodeje, jméno prodejce, sériové císlo modelu a výrobku. · Úplnou adresu, kde má být vyzvednut vadný monitor a dodán náhradní model. Oddlení pomoci zákazníkm Philipsu naleznete po celém svt. Klepnutím zde získáte kontaktní informace první volby. Nebo se s námi mzete spojit pes: Webový server: http://www. philips. com/ support 33 KontaktníinformaceF1rstChoice Zem Rakousko Belgie Dánsko Finsko Lucembursko Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Spanlsko Svédsko Svýcarsko Spojené království Kód +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telefonní císlo 0810 000206 078 250851 3525 8761 840 320 041 26 84 30 00 0900 0400 063 2270 8250 0223491505 2 1359 1440 902 888 785 08 632 0016 02 2310 2116 0207 949 0069 Tarif 0, 07 0, 06 Místní telefonní tarif 0, 08 Místní telefonní tarif 0, 10 Místní telefonní tarif Místní telefonní tarif Místní telefonní tarif 0, 10 Místní telefonní tarif Místní telefonní tarif Místní telefonní tarif 34 Mezinárodnízárukaprostednía východníEvropu Vázený zákazníku, Dkujeme vám za zakoupení výrobku Philips, který byl navrzen a vyroben v souladu se standardy nejvyssí kvality. Pokud by snad doslo u tohoto výrobku k njaké závad, spolecnost Philips zarucuje bezplatnou výmnu (práce + náhradní díly) po dobu 24 msíc od datumu nákupu. Tato záruka spolecnosti Philips pro stední a východní Evropu platí v Ceské republice, Maarsku, Slovensku, Slovinsku, Rusku a Turecku a vztahuje se pouze na monitory, které byly zkonstruovány, vyrobeny, schváleny nebo povoleny pro pouzívání v tchto zemích. Po dobu následujících 2 let bude v pípad závady proveden zárucní servis monitoru. Záruka Philips je platná, pokud je výrobek pouzíván pro navrzenou potebu v souladu s návodem a po pilození originálu faktury nebo pokladním dokladem, oznacujícím datum nákupu, jméno prodejce a modelové a výrobní císlo výrobku. Záruka Philips se nevztahuje, pokud: · dokumenty byly jakýmkoli zpsobem pozmnny nebo jsou necitelné; · modelové ci výrobní císlo výrobku bylo pozmnno, vymazáno, odstranno nebo je necitelné; · opravy nebo úpravy byly provedeny neautorizovanou servisní organizací nebo osobami; · poskození je zavinno nehodami zahrnujícími, ale neomezujícími na blesk, vodu nebo pozár, nepaticné pouzívání nebo zanedbání. · · · problémy s píjmem zpsobené stavem signálu nebo kabelovým ci anténním systémem mimo zaízení; závady zpsobené hrubým nebo nesprávným pouzíváním monitoru; pokud je výrobek teba zmnit nebo upravit tak, aby vyhovoval místním nebo státním technickým normám, které platí v zemích, pro které výrobek nebyl pvodn zkonstruován, vyroben, schválen nebo povolen. Z tohoto dvodu se vzdy informujte, zda je výrobek mozné pouzívat ve vasí zemi. Prosím vsimnte si, ze výrobek pod zárukou není poskozený v pípad, kde byly nutné úpravy, aby výrobek sploval místní nebo národní technické standardy, jez jsou aplikovány ve státech, pro které byl výrobek pvodn navrzen a/nebo vyroben. Z tohoto dvodu se vzdy informujte, zda je výrobek mozné pouzívat ve vasí zemi. Stacíklepnoutmysí Pokud se setkáte s potízemi, doporucujeme vám dkladn si pecíst návod na pouzití nebo vyhledat dodatecnou odbornou pomoc na webu www. philips. com/support. [. . . ] Odpov: Pro bzné cistní pouzijte cistý a mkký hadík. Nepouzívejte zádná jiná rozpoustdla, jako etylalkohol, etanol, aceton, hexan atd. OTÁZKA8: Lzemnitnastaveníbarev monitoru?Odpov: Ano, nastavení barev mzete zmnit prostednictvím nabídky OSD podle následujících krok: · Stisknutím tlacítka , , OK" zobrazte nabídku OSD. · Stisknutím tlacítka , , Sipka dol" vyberte volbu , , Barva" a stisknutím tlacítka , , OK" pejdte na nastavení barev. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 226C2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 226C2SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag