Návod k použití PHILIPS 221T1SB1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 221T1SB1. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 221T1SB1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 221T1SB1.


PHILIPS 221T1SB1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5630 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 221T1SB1 (5629 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 221T1SB1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 201T1 221T1 231T1 CS Uzivatelská pírucka www. philips. com/support Model Serial Country Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Ireland Italy Luxembourg The Netherlands Norway Poland Portugal Spain Sweden Switzerland United Kingdom Code +43 +32 +45 +358 +33 +49 +30 +353 +39 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telephone number 0810 000206 078 250851 3525 8761 09 2290 1908 082161 1658 01803 386 853 00800 3122 1223 01 601 1161 840 320 041 26 84 30 00 0900 0400 063 2270 8250 0223491505 2 1359 1440 902 888 785 08 632 0016 02 2310 2116 0207 949 0069 Tariff 0. 07 0. 06 Local call tariff Local call tariff 0. 09 0. 09 Free of charge Local call tariff 0. 08 Local call tariff 0. 10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff 0. 10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff This information is correct at the time of press. For updated information, see www. philips. com/support. Obsah 1 Oznámení 2 Dlezitéinformace Nejaktuálnjsí verze uzivatelské pírucky je k dispozici online 2 4 5 3 VasezaízeníLCD Monitor with HD TV6 Pední a bocní ovládací prvky Dálkové ovládání 4 PouzíváníLCD Monitor with HD TV9 Zapnutí/vypnutí nebo pepnutí televizoru do pohotovostního rezimu 9 Pepínání kanál 9 Sledování pipojených zaízení 10 Nastavení hlasitosti televizoru 10 5 Pipojenízaízení Zadní konektor Bocní konektor 11 11 13 6 Informaceovýrobku Podporovaná rozlisení zobrazení Tuner/píjem/vysílání Dálkový ovladac Napájení Podporované drzáky televizoru 14 14 14 14 14 14 7 Odstraováníproblém Obvyklé problémy s televizorem Problémy s televizními kanály Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s pipojením HDMI Problémy s pipojením k pocítaci Kontaktní informace 15 15 15 15 16 16 16 16 CS 1 C es tina 6 6 1 Oznámení 2009 © Koninklijke Philips Electronics N. V. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N. V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N. V. " www. philips. com. [. . . ] Statické obrazy jsou takové obrazy, které zstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Píkladem mohou být nabídky na obrazovce, cerné pruhy nebo zobrazení casu. Pokud statické obrazy musíte pouzívat, snizte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poskození. K cistní TV nikdy nepouzívejte líh, chemikálie nebo cisticí prostedky pro domácnost. Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlacte na ni, neskrábejte a zabrate úderm do obrazovky jakýmikoli pedmty. Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otete kapky vody co nejdíve. Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. Informujte se o místních pedpisech týkajících se oddleného sbru elektrických a elektronických výrobk. Správnou likvidací starého výrobku pomzete pedejít mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající smrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do bzného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sbru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá pedcházet pípadným nepíznivým úcinkm na zivotní prostedí a lidské zdraví. · · · · Nejaktuálnjsí verze uzivatelské pírucky je k dispozici online Zmny obsahu uzivatelské pírucky vyhrazeny. Nejaktuálnjsí verze uzivatelské pírucky je k dispozici na webu www. philips. com/support. CS 5 C es tina Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: 3 Vase zaízení LCD Dálkové ovládání 21 1 Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Pokud chcete vyuzít vsechny výhody podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na adrese www. philips. com/welcome. Monitor with HD TV 2 22 24 25 26 3 5 Pední a bocní ovládací prvky 5 23 4 6 7 8 4 3 2 1 6 27 10 11 12 9 28 29 31 33 a POWER : Zapne nebo vypne TV. TV se zcela vypne od napájení az po fyzickém odpojení ze zásuvky. 13 14 15 17 19 b SOURCE : Slouzí k výbru pipojených zaízení. c MENU/OK : Slouzí k zobrazení nabídky na obrazovce a k potvrzení výbru v nabídkách d CH +/- : Slouzí k pepnutí na dalsí nebo pedchozí kanál. e VOL+/- : Slouzí k zobrazení nabídky na obrazovce a k potvrzení výbru v nabídkách f Indikátor napájení : Cervený indikátor LED: Svítí v pohotovostním rezimu nebo ve vypnutém rezimu. Zelený indikátor LED: Slouzí v zapnutém rezimu. 6 CS 30 32 34 16 18 20 a · (Pohotovostní rezim zapnutý) Pepne TV do pohotovostního rezimu, pokud je TV zapnutý. · Zapne TV, pokud je v pohotovostním rezimu. p SUBPAGE Slouzí k zobrazení podstránky, mají-li teletextové informace více, nez jednu stránku. q REVEAL Slouzí k zobrazení skrytých teletextových informací. r HOLD Slouzí k zastavení procházení stránek tak, aby dekodér textu pestal pijímat data. t AD (Zvukový popis) (Pouze pro RF digitální TV) Pouze VB: Aktivuje zvukový komentá pro zrakov postizené u SOURCE Slouzí k výbru pipojených zaízení v EPG Slouzí k zapnutí a vypnutí elektronického televizního programu. . [. . . ] Pi zapínání, vypínání nebo pepínání TV pístroje do pohotovostního rezimu se ze skín TV pístroje ozývá praskání: · Není teba podnikat zádné kroky. Praskání je dsledkem roztahování a smrsování TV pístroje v dsledku jeho ochlazování a zahívání. Tento jev nemá zádný vliv na funkci a výkon televizoru. Problémy s obrazem Televizor je zapnutý, neobjevuje se zádný obraz: · Zkontrolujte, zda je anténa správn pipojena k televizoru. · Zkontrolujte, zda je správné zaízení vybráno jako zdroj televizoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 221T1SB1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 221T1SB1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag