Návod k použití PHILIPS 220X1SW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 220X1SW. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 220X1SW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 220X1SW.


PHILIPS 220X1SW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1989 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 220X1SW (2118 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 220X1SW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Philips LCD Monitor Electronic User's Manual Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Dalsí související informace Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Tlacítko Dalsí slouzí k pechodu na následující cíl (6 cíl). Tlacítko Konecný slouzí k pechodu na Soubor>podokno Pedvolby. Tlacítko Storno slouzí k ukoncení uzivatelského rozhraní a k návratu na stránku zásuvných modul plug-in. SmartImage - umozuje uzivateli zmnit nastavení pro vylepsení zobrazení na základ obsahu. Kdyz je nastavena moznost Zábava, jsou polozky SmartContrast a SmartResponse k dispozici. Zásuvné moduly plug-in - podokno Správa prostedk bude aktivní pouze po výbru polozky Správa prostedk z rozevírací nabídky Zásuvné moduly plug-in. Zobrazuje následující informace Správy prostedk: Správa, Popis, Sériové císlo, Aktuální frekvence, Název domény a Stav správy prostedk. Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Zásuvných modul plug-in, klepnte na kartu zásuvných modul plug-in. Zásuvné moduly plug-in - podokno Zabezpecení proti krádezi bude aktivní pouze po výbru polozky Zabezpecení proti krádezi z rozevírací nabídky Zásuvné moduly plug-in. Chcete-li aktivovat funkci Zabezpecení proti krádezi, klepnte na tlacítko Aktivovat zabezpecení proti krádezi a zobrazí se následující okno: Uzivatel mze zadat kód PIN, který obsahuje pouze 4 az 9 císlic. Po zadání kódu PIN a klepnutí na tlacítko Pijmout se zobrazí místní dialogové okno na následující stránce. Aby bylo mozné pejít do rezimu zabezpecení proti krádezi, zobrazovací zaízení nemusí být pipojeno k odlisnému hostiteli. Po zadání a pijetí kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: Klepnutím na tlacítko Ne se zobrazí následující obrazovka. Klepnutím na tlacítko Ano se zobrazí úvodní stránka zabezpeceného serveru. Po vytvoení kódu PIN bude na podokn Zabezpecení proti krádezi zobrazena informace Zabezpecení proti krádezi aktivováno a bude k dispozici tlacítko Moznosti kódu PIN: Je zobrazena informace Zabezpecení proti krádezi deaktivováno. Klepnutím na tlacítko Deaktivovat zabezpecení proti krádezi se oteve podokno na následující stran. Tlacítko Moznosti kódu PIN je k dispozici pouze po vytvoení kódu PIN a slouzí k otevení serveru zabezpeceného kódem PIN. Klepnutím na tlacítko Deaktivovat zabezpecení proti krádezi se oteve následující podokno: Klepnutím na tlacítko Pijmout po zadání kódu PIN bude kód PIN deaktivován. Klepnutím na tlacítko Storno se zobrazí hlaví podokno Zabezpecení proti krádezi s informací Zabezpecení proti krádezi deaktivováno. Tlacítka Aktivovat zabezpecení proti krádezi a Moznosti kódu PIN. V pípad zadání nesprávného kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: Moznosti>Pedvolby - Tato moznost bude aktivní pouze po výbru polozky Pedvolby v rozevírací nabídce Moznosti. Na nepodporovaném zobrazovacím zaízení s podporou DDC/CI jsou k dispozici pouze karty Nápovda a Moznosti. Zobrazí nastavení aktuálních pedvoleb. Zaskrtnuté tlacítko aktivuje funkci. Zaskrtávací polícko je pepínac. Polozka Povolit místní nabídku na pracovní plose je ve výchozí konfiguraci zaskrtnutá (Zapnuto). Po aktivaci polozky Povolit místní nabídku se zobrazí výbry SmartControl II pro funkce Vybrat pedvolbu a Ladní zobrazení na pracovní plose klepnutím pravým tlacítkem mysi na místní nabídku. Volbou moznosti Deaktivováno bude polozka SmartControl II odstranna z místní nabídky pravým tlacítkem mysi. Polozka Povolit ikonu na hlavním panelu je ve výchozí konfiguraci zaskrtnutá (Zapnuto). Po aktivaci polozky Povolit místní nabídku se zobrazí nabídka SmartControl II na hlavním panelu. Klepnutím pravým tlacítkem mysi na ikonu na hlavním panelu se zobrazí moznosti nabídky Nápovda, Odborná pomoc. Prohlédnte si polozky Aktualizace, O aplikaci a Konec. Kdyz je deaktivována polozka Povolit nabídku na hlavním panelu, ikona na hlavním panelu zobrazuje pouze moznost KONEC. Polozka Spustit pi startu je ve výchozí konfiguraci zaskrtnutá (Zapnuto). Kdyz je tato polozka deaktivována, funkce SmartControl II se nespustí pi startu nebo nebude na hlavním panelu. Funkci SmartControll II lze spustit pouze prostednictvím zástupce na pracovní plose nebo prostednictvím souboru programu. Kdyz toto polícko není zaskrtnuté (Deaktivováno), zádná pedvolba nastavená pro spustní pi startu nebude nactena. Aktivovat rezim prhlednosti (pouze Vista, XP a 2k). Výchozí nastavení je 0 % neprhlednost. Moznosti>Vstup - Tato moznost bude aktivní pouze po výbru polozky Vstup v rozevírací nabídce Moznosti. [. . . ] Kazdý z ostatních port downstream umozuje pipojení k jinému rozbocovaci nebo funkci. Rozbocovace mohou na jednotlivých portech downstream provádt detekci, pipojení a odpojení. Kazdý port downstream lze individuáln aktivovat a nastavit bu na plnou nebo nízkou rychlost. Rozbocovac zabrauje portm s nízkou rychlostí ve vysílání plnou rychlostí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 220X1SW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 220X1SW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag