Návod k použití PHILIPS 220P2ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 220P2ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 220P2ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 220P2ES.


PHILIPS 220P2ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3620 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 220P2ES (4731 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 220P2ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 220P2 www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníprobléma castédotazy 1 34 46 Obsah 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 Dlezité Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . 1 Vysvtlenízápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L ikvidaceproduktuaobalového materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sestavenímonitoru Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ovládánímonitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Demontázpodstavce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Informaceoproduktu SmartImage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SmartSaturate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SmartSharpness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . . . 12 P ostuppivadnýchpixelech plochéhopaneluspolecnostiPhilips. . . 21 4 Technickéúdaje 4. 1 Rezimyrozliseníapedvoleb . . . . . . . . . . . . . 27 4. 2 Automatickáúsporaenergie . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 6 7 Informaceoregulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Péceozákazníkyazáruka . . . . . . . . . . . . . . . 34 Odstraováníproblémacasté dotazy 7. 1 Odstraováníproblém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7. 2 SmartControlPremium-casté dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7. 3 Obecnécastédotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1. lezité D Tatoelektronickáuzivatelskápírucka jeurcenaprokazdéhouzivateletohoto monitoruPhilips. Pedpouzívánímmonitoru sipecttetutouzivatelskoupírucku. Obsahujedlezitéinformaceapoznámkyk pouzívánívasehomonitoru. [. . . ] FCCDeclarationofConformity DeclarationofConformityforProducts MarkedwithFCCLogo, UnitedStatesOnly · · · · ThisdevicecomplieswithPart15ofthe FCCRules. Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevice maynotcauseharmfulinterference, and (2)thisdevicemustacceptanyinterference received, includinginterferencethatmay causeundesiredoperation. 30 CommissionFederaledela Communication(FCCDeclaration) · · · · etéquipementaététestéetdéclaré C conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir uneprotectionraisonnablecontreles EN55022Compliance(CzechRepublic interférencesnuisiblesdanslecadre Only) d'uneinstallationrésidentielle. C ETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutilisé selonlesconsignesdonnées, peuvent causerdesinterférencesnuisiblesaux communicationsradio. C ependant, riennepeutgarantir l'absenced'interférencesdanslecadre d'uneinstallationparticulière. Sicet appareilestlacaused'interférences nuisiblespourlaréceptiondessignaux deradiooudetélévision, cequipeutêtre déceléenfermantl'équipement, puis enleremettantenfonction, l'utilisateur pourraitessayerdecorrigerlasituation enprenantlesmesuressuivantes: Réorienteroudéplacerl'antennede réception. Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. Brancherl'équipementsurunautre circuitqueceluiutiliséparlerécepteur. Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. outesmodificationsn'ayantpasreçu T l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usagedu présentéquipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELA CLASSEBRESPECTETOUTESLES EXIGENCESDUREGLEMENTSURLE MATERIELBROUILLEURDUCANADA. 31 PolishCenterforTestingandCertification NorthEurope(NordicCountries) Information Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit (athree-prongsocket). Allequipmentthat workstogether(computer, monitor, printer, andsoon)shouldhavethesamepower supplysource. Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. Placering/Ventilation VARNING: F Ö R S Ä K R A D I G O M A T T H U V U D B R Y TA R E O C H U T TA G Ä R LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L A C E R I N G E N F O R , AT N E T L E D N I N G E N S S T I K O G S T I K K O N T A K T E R N E M T TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: S I J O I T A L A I T E S I T E N , E T T Ä V E R K K O J O H T O V O I D A A N TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 32 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit ChinaRoHSrequest. derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. A u s e r g o n o m i s c h e n G r ü n d e n w i r d empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhteAugenbelastung bei zu geringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 33 6Péceozákazníkya záruka Péceozákazníky&záruka PROSÍMVYBERTESIVÁSSTÁT/OBLAST, ABYSTESIPROSLIDETAILYPOKRYTÍ ZÁRUKY ZÁPADNÍEVROPA Rakousko/Belgie/Dánsko/Francie/ Nmecko/ecko/Finsko/Irsko/Itálie /Lucembursko/Nizozemsko/Norsko /Portugalsko/Svédsko/Svýcarsko/ Spanlsko/VelkáBritánie/Polsko VÝCHODNÍEVROPA Ceskárepublika/Maarsko/Rusko/ Slovensko/Slovinsko/Turecko LATINSKÁAMERIKA Argentina/Brazílie SEVERNÍAMERIKA Kanada/USA TICHOMOÍ Austrálie/NovýZéland ASIE Cína/Hongkong/Indie/Indonésie/Korea /Malajsie/Pákistán/Filipíny/Singapur/ Tchaj-wan/Thajsko/Vietnam AFRIKA JizníAfrika STEDNÍVÝCHOD Spojenéarabskéemiráty ZárukaPhilipsF1rstChoice DkujemezazakoupenímonitoruPhilips. VsechnymonitoryPhilips jsounavrzenyavyrobeny podlevysokýchstandarda podávajívysocekvalitnívýkon zajednoduchéhopouzitía instalace. Pokudpiinstalaciapouzívání narazítenajakýkolivproblém, vyuzijte zárukyPhilipsF1rstChoiceaspojtese pímosestediskempodporyPhilips. Dojdelikzávadnavasemmonitoru, opravuje vástatotíletázárukakvýmnmodeluv místinstalace. Philipssezavazujeprovést výmnudo48hodinodvasehozavolání. ZárukaPhilipsF1rstChoiceplatívAndoe, Rakousku, Belgii, Kypru, Dánsku, Francii, Nmecku, ecku, Finsku, Irsku, Itálii, Lichtenstejnsku, Lucembursku, Monaku, Holandsku, Norsku, Polsko, Portugalsku, Svédsku, Svýcarsku, SpanlskuaVelké Britániiapouzepromonitorypvodn navrzené, vyrobenéaschválenékpouzívání vtchtozemích. [. . . ] OTÁZKA6: JeobrazovkaLCDodolná protiposkrábání?Odpov: Obecnsedoporucuje nevystavovatpovrchpanelu nadmrnýmúdermachránit jejpedostrýminebotupými pedmty. Pimanipulaci smonitoremnevyvíjejtena povrchpaneluzádnýtlakani sílu. Mohlobytonegativn ovlivnitvasezárucnípodmínky. Odpov: Probznécistnípouzijte cistýamkkýhadík. Pro dkladnécistnípouzijte izopropylalkohol. Nepouzívejte zádnájinározpoustdla, jako etylalkohol, etanol, aceton, hexanatd. ColorTemperature(Teplota barev):kdispozicijesest nastavení:5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300Ka 11500K. Pinastavenív rozsahu5000Kvypadají barvynapanelu, , teplé"s cervenobílýmbarevnýmtónem, zatímcopinastaveníteploty 11500Kvypadajíbarvyna panelu, , studené"smodrobílým barevnýmtónem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 220P2ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 220P2ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag