Návod k použití PHILIPS 220B1CB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 220B1CB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 220B1CB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 220B1CB.


PHILIPS 220B1CB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1951 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 220B1CB (2467 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 220B1CB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Elektronická uzivatelská pírucka k monitoru LCD Philips Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Tlacítko , , Show Me" (Pedvést) spustí výukový program pro kalibraci barev. Quick View (Rychlé zobrazení) nacte zobrazení ped/po. Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Color (Barva), klepnte na tlacítko Cancel (Storno). Enable color calibration (Povolit kalibraci barev) ­ ve výchozí konfiguraci je zapnuto. Pokud tato polozka není zaskrtnuta, kalibraci barev nelze provést a tlacítka Start a Quick View (Rychlé zobrazení) nejsou k dispozici. Na kalibracní obrazovce musí být zobrazeny informace o patentech. Calibration Screen (Obrazovka kalibrace) první barvy: Tlacítko Previous (Pedchozí) je deaktivováno az na obrazovku druhé barvy. Tlacítko Next (Dalsí) slouzí k pechodu na následující cíl (6 cíl). Tlacítko Final (Konecný) slouzí k pechodu na File (Soubor)>podokno Presets (Pedvolby). Tlacítko Cancel (Storno) slouzí k ukoncení uzivatelského rozhraní a k návratu na stránku zásuvných modul plug-in. SmartImage ­ umozuje uzivateli zmnit nastavení pro vylepsení zobrazení na základ obsahu. Kdyz je nastavena moznost Entertainment (Zábava), jsou polozky SmartContrast a SmartResponse k dispozici. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) ­ podokno Asset Management (Správa prostedk) bude aktivní pouze po výbru polozky Asset Management (Správa prostedk) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). Zobrazuje následující informace Assent Management (Správa prostedk): Management (Správa), Description (Popis), Serial Number (Sériové císlo), Current Timing (Aktuální frekvence), Domain Name (Název domény) a Asset Management Status (Stav správy prostedk). Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Plug-in (Zásuvné moduly plug-in), klepnte na kartu zásuvných modul plug-in. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) ­ podokno Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) bude aktivní pouze po výbru polozky Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). Chcete-li aktivovat funkci Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi), klepnte na tlacítko Enable Theft (Aktivovat zabezpecení proti krádezi) a zobrazí se následující okno: Uzivatel mze zadat kód PIN, který obsahuje pouze 4 az 9 císlic. Po zadání kódu PIN a klepnutí na tlacítko Accept (Pijmout) se zobrazí místní dialogové okno na následující stránce. Aby bylo mozné pejít do rezimu zabezpecení proti krádezi, zobrazovací zaízení nemusí být pipojeno k odlisnému hostiteli. Po zadání a pijetí kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: Klepnutím na tlacítko No (Ne) se zobrazí následující obrazovka. Klepnutím na tlacítko Yes (Ano) se zobrazí úvodní stránka zabezpeceného serveru. Po vytvoení kódu PIN bude na podokn Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) zobrazena informace Theft Deterence Enabled (Zabezpecení proti krádezi aktivováno) a bude k dispozici tlacítko PIN Options (Moznosti kódu PIN): Je zobrazena informace Theft Deterrence Enabled (Zabezpecení proti krádezi aktivováno). Klepnutím na tlacítko Disable Theft (Deaktivovat zabezpecení proti krádezi) se oteve podokno na následující stran. Tlacítko PIN Options (Moznosti kódu PIN) je k dispozici pouze po vytvoení kódu PIN a slouzí k otevení serveru zabezpeceného kódem PIN. Klepnutím na tlacítko Disable Theft (Deaktivovat zabezpecení proti krádezi) se oteve následující podokno: Klepnutím na tlacítko Accept (Pijmout) po zadání kódu PIN bude kód PIN deaktivován. [. . . ] Pro více informací kontaktujte Centrum péce o zákazníky Philips na císle (877) 835-1838 (pouze zákazníci USA) nebo (919) 573-7855 . Ped pozadováním servisu si prostudujte pírucku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou usetit telefonát do servisu. ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . Kontaktujte centrum péce o zákazníky Philips na níze uvedených telefonních císlech pro asistenci výrobku a servisní postupy: Centrum péce o zákazníky Philips (877) 835-1838 nebo (919) 573-7855 (V USA, Portoriku a Panenských ostrovech jsou vsechny zahrnuté záruky, vcetn zahrnutých záruk obchodovatelnosti a zpsobilosti omezeny na dobu trvání obsazenou v záruce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 220B1CB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 220B1CB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag