Návod k použití PHILIPS 191V2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 191V2SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 191V2SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 191V2SB.


PHILIPS 191V2SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6855 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 191V2SB (7415 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 191V2SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 191V2 www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka 1 29 Odstraováníproblémacastédotazy 41 Obsah 1. 3. 1 3. 2 3. 3 Dlezité Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . 1 Vysvtlenízápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Likvidaceproduktua obalovéhomateriálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sestavenímonitoru Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ovládánímonitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Odpojtestojánekpodstavcea podstavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Informaceoproduktu SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 P ostuppivadnýchpixelechplochého paneluspolecnostiPhilips . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 Technickéúdaje 4. 1 Rezimyrozliseníapedvoleb . . . . . . . . . . . . . 22 4. 2 Automatickáúsporaenergie . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 6 7 Informaceoregulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Péceozákazníkyazáruka . . . . . . . . . . . . . . . 29 Odstraováníproblémacasté dotazy 7. 1 Odstraováníproblém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7. 2 SmartControlLite-casté dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7. 3 Obecnécastédotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1. lezité D Tatoelektronickáuzivatelskápírucka jeurcenaprokazdéhouzivateletohoto monitoruPhilips. Pedpouzívánímmonitoru sipecttetutouzivatelskoupírucku. Obsahujedlezitéinformaceapoznámkyk pouzívánívasehomonitoru. [. . . ] DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 28 6Péceozákazníkya záruka Péceozákazníky&záruka PROSÍMVYBERTESIVÁSSTÁT/OBLAST, ABYSTESIPROSLIDETAILYPOKRYTÍ ZÁRUKY ZÁPADNÍEVROPA Rakousko/Belgie/Dánsko/Francie/ Nmecko/ecko/Finsko/Irsko/Itálie /Lucembursko/Nizozemsko/Norsko /Portugalsko/Svédsko/Svýcarsko/ Spanlsko/VelkáBritánie/Polsko VÝCHODNÍEVROPA Ceskárepublika/Maarsko/Rusko/ Slovensko/Slovinsko/Turecko LATINSKÁAMERIKA Argentina/Brazílie SEVERNÍAMERIKA Kanada/USA TICHOMOÍ Austrálie/NovýZéland ASIE Cína/Hongkong/Indie/Indonésie/Korea /Malajsie/Pákistán/Filipíny/Singapur/ Tchaj-wan/Thajsko/Vietnam AFRIKA JizníAfrika STEDNÍVÝCHOD Spojenéarabskéemiráty ZárukaPhilipsF1rstChoice DkujemezazakoupenímonitoruPhilips. VsechnymonitoryPhilips jsounavrzenyavyrobeny podlevysokýchstandarda podávajívysocekvalitnívýkon zajednoduchéhopouzitía instalace. Pokudpiinstalaciapouzívání narazítenajakýkolivproblém, vyuzijte zárukyPhilipsF1rstChoiceaspojtese pímosestediskempodporyPhilips. Dojdelikzávadnavasemmonitoru, opravuje vástatotíletázárukakvýmnmodeluv místinstalace. Philipssezavazujeprovést výmnudo48hodinodvasehozavolání. ZárukaPhilipsF1rstChoiceplatívAndoe, Rakousku, Belgii, Kypru, Dánsku, Francii, Nmecku, ecku, Finsku, Irsku, Itálii, Lichtenstejnsku, Lucembursku, Monaku, Holandsku, Norsku, Polsko, Portugalsku, Svédsku, Svýcarsku, SpanlskuaVelké Britániiapouzepromonitorypvodn navrzené, vyrobenéaschválenékpouzívání vtchtozemích. Zárukavstupujevplatnostdnemzakoupení monitoru. Tirokyodtohotodatabudevás monitorvpípadzávady, nakterouse vztahujezáruka, vymnnpinejmensímza ekvivalentnímonitor. Vymnnýmonitorsestanevasímmajetkem aPhilipssiponechávadný/pvodnímonitor. Zárucnídobavymnnéhomonitoruzstává stejnájakoupvodníhomonitoru, tj. bude 36msícoddatakoupvasehopvodního monitoru. 29 Nacosetatozárukanevztahuje?ZárukaPhilipsF1rstChoiceplatíza pedpokladu, zesesvýrobkemzachází pimenjehostanovenémupouzití, vsouladusnávodemkpouzitíazeje pedlozenapvodnífakturaneboparagon uvádjícídatumprodeje, jménoprodejce, modelasériovécíslovýrobku. ZárukaPhilipsF1rstChoicemzeztratit platnost, pokud: · dokumentybylyjakýmkolizpsobem pozmnnynebojsounecitelné; · modelovécivýrobnícíslovýrobkubylo pozmnno, vymazáno, odstranno nebojenecitelné; · opravyneboúpravybylyprovedeny neautorizovanouservisníorganizací neboosobami; · byloposkozenízpsobenonehodou -nap. bleskem, vodouneboohnm, nesprávnýmpouzitímnebonedbalostí aj. ; · problémyspíjmemzpsobenéstavem signálunebokabelovýmcianténním systémemmimozaízení; · závadyzpsobenéhrubýmnebo nesprávnýmpouzívánímmonitoru; · pokudjevýrobektebazmnitnebo upravittak, abyvyhovovalmístním nebostátnímtechnickýmnormám, kteréplatívzemích, prokterévýrobek nebylpvodnzkonstruován, vyroben, schválennebopovolen. Ztohotodvodu sevzdyinformujte, zdajevýrobekmozné pouzívatvevasízemi; · upozorujeme, zenavýrobky, které nebylypvodnnavrzeny, vyrobenya schválenyneboautorizoványkpouzití vzemích, kdeplatízárukaPhilipsF1rst Choice, setatozárukanevztahuje. V takovýchpípadechplatíglobálnízárucní podmínkyPhilips. Stacíklepnoutmysí Pokudsesetkátespotízemi, doporucujeme vámdkladnsipecístnávodnapouzití nebovyhledatdodatecnouodbornoupomoc nawebuwww. philips. com/support. Pouzezavolejte Abystepedeslizbytecnýmobtízím, doporucujemevám, dívenezsespojíte sestediskempodporyPhilips, pecístsi pozornnávodkobsluzenebonavstívit internetovýserverwww. philips. com/support, kdeposkytujemedalsípodporu. Dívenezzavolátestediskopodpory Philips, pipravtesiprosímvzájmurychlého vyesenívasehoproblémunásledující informace: · TypovécísloPhilips · SériovécísloPhilips · Datumnákupu(kopienákupumuzebýt pozadována) · Procesor/prostedíPC: o NázevaverzeovladaceCUPa grafickékarty o Operacnísystém o Pouzívanáaplikace · Dalsíinstalovanékarty Budete-limítporuceinásledujícíinformace, pomzeteurychlitcelýpostup: · Vásdokladonákupuoznacující:datum prodeje, jménoprodejce, sériovécíslo modeluavýrobku. · Úplnouadresu, kdemábýtvyzvednut vadnýmonitoradodánnáhradnímodel. OddlenípomocizákazníkmPhilipsu naleznetepocelémsvt. Klepnutímzde získátekontaktníinformaceprvnívolby. Nebosesnámimzetespojitpes: Webovýserver:http://www. philips. com/ support 30 KontaktníinformaceF1rstChoice Zem Rakousko Belgie Dánsko Finsko Lucembursko Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Spanlsko Svédsko Svýcarsko Spojenékrálovství Kód +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telefonnícíslo 0810000206 078250851 35258761 840320041 26843000 09000400063 22708250 0223491505 213591440 902888785 086320016 0223102116 02079490069 Tarif 0, 07 0, 06 Místnítelefonnítarif 0, 08 Místnítelefonnítarif 0, 10 Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif 0, 10 Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif Místnítelefonnítarif 31 Mezinárodnízárukaprostednía východníEvropu Vázenýzákazníku, Dkujemevámzazakoupenívýrobku Philips, kterýbylnavrzenavyrobenv souladusestandardynejvyssíkvality. Pokudbysnaddosloutohotovýrobkuk njakézávad, spolecnostPhilipszarucuje bezplatnouvýmnu(práce+náhradnídíly) podobu36msícoddatumunákupu. TatozárukaspolecnostiPhilipsprostední avýchodníEvropuplatívCeskérepublice, Maarsku, Slovensku, Slovinsku, Ruskua Tureckuavztahujesepouzenamonitory, kterébylyzkonstruovány, vyrobeny, schválenynebopovolenypropouzívánív tchtozemích. Zárukavstupujevplatnostdnemzakoupení monitoru. Podobunásledujících3letbude vpípadzávadyprovedenzárucníservis monitoru. ZárukaPhilipsjeplatná, pokudjevýrobek pouzívánpronavrzenoupotebuvsouladu snávodemapopilozeníoriginálufaktury nebopokladnímdokladem, oznacujícím datumnákupu, jménoprodejceamodelové avýrobnícíslovýrobku. ZárukaPhilipssenevztahuje, pokud: · dokumentybylyjakýmkolizpsobem pozmnnynebojsounecitelné; · modelovécivýrobnícíslovýrobkubylo pozmnno, vymazáno, odstranno nebojenecitelné; · opravyneboúpravybylyprovedeny neautorizovanouservisníorganizací neboosobami; · poskozeníjezavinnonehodami zahrnujícími, aleneomezujícíminablesk, vodunebopozár, nepaticnépouzívání nebozanedbání. · · · problémyspíjmemzpsobenéstavem signálunebokabelovýmcianténním systémemmimozaízení; závadyzpsobenéhrubýmnebo nesprávnýmpouzívánímmonitoru; pokudjevýrobektebazmnitnebo upravittak, abyvyhovovalmístním nebostátnímtechnickýmnormám, kteréplatívzemích, prokterévýrobek nebylpvodnzkonstruován, vyroben, schválennebopovolen. Ztohotodvodu sevzdyinformujte, zdajevýrobekmozné pouzívatvevasízemi. Prosímvsimntesi, zevýrobekpodzárukou neníposkozenývpípad, kdebylynutné úpravy, abyvýrobeksplovalmístnínebo národnítechnickéstandardy, jezjsou aplikoványvestátech, prokterébylvýrobek pvodnnavrzena/nebovyroben. Ztohoto dvodusevzdyinformujte, zdajevýrobek moznépouzívatvevasízemi. Stacíklepnoutmysí Pokudsesetkátespotízemi, doporucujeme vámdkladnsipecístnávodnapouzití nebovyhledatdodatecnouodbornoupomoc nawebuwww. philips. com/support. Pouzezavolejte Chcete-lisevyhnoutpotízím, doporucujeme vámnejprvesidkladnpecístnávodna pouzitíateprvepotomseobrátitnanase prodejceneboinformacnícentra. PokudvýrobekPhilipsnefungujesprávn nebojezávadný, obratesenaVaseho prodejcePhilipsnebopímonaservisnía informacnístediskaPhilipsprozákazníky. [. . . ] Odpov: Obecnsedoporucuje nevystavovatpovrchpanelu nadmrnýmúdermachránit jejpedostrýminebotupými pedmty. Pimanipulaci smonitoremnevyvíjejtena povrchpaneluzádnýtlakani sílu. Mohlobytonegativn ovlivnitvasezárucnípodmínky. Odpov: Probznécistnípouzijte cistýamkkýhadík. Pro dkladnécistnípouzijte izopropylalkohol. Nepouzívejte zádnájinározpoustdla, jako etylalkohol, etanol, aceton, hexanatd. ColorTemperature(Teplota barev):kdispozicijesest nastavení:5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300Ka 11500K. Pinastavenív rozsahu5000Kvypadají barvynapanelu, , teplé"s cervenobílýmbarevnýmtónem, zatímcopinastaveníteploty 11500Kvypadajíbarvyna panelu, , studené"smodrobílým barevnýmtónem. sRGB:standardprozajistní správnépenosubarevmezi rznýmizaízeními(nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 191V2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 191V2SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag