Návod k použití PHILIPS 190S1CS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 190S1CS. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 190S1CS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 190S1CS.


PHILIPS 190S1CS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1811 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 190S1CS (1621 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 190S1CS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] e-Manual Elektronická uzivatelská pírucka k monitoru LCD Philips file:///D|/shirley. lin/090921_Philips 190S1 trans pdf/190S1 CD/lcd/manual/CZECH/190S1/INDEX. HTM [2009/9/22 09:31:59] Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Záhlaví karty Adjust (Nastavit) Adjust (Upravit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) Podnabídka Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Focus (Clock & Clock Phase) (Ohnisko (Frekvence a Taktovací frekvence)) Position (Pozice) Resolution (Rozlisení) Zobrazení v analog. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) No (Ne) No (Ne) Yes (Ano) Nabídka Color (Barva): Nabídka Color (Barva) umozuje upravit RGB, Black Level (Úrove cerné), White Point (Bílý bod), Color Calibration (Kalibrace barev) a SmartImage (viz cást SmartImage). V následující tabulce vyhledejte polozku podnabídky na základ vaseho vstupu. Píklad pro Color Calibration (Kalibrace barev) Záhlaví karty Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Podnabídka RGB Black Level (Úrove cerné) White Point (Bílý bod) Color Calibration (Kalibrace barev) Viewing Mode (Rezim prohlízení) Zobrazení v analog. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Tlacítko , , Show Me" (Pedvést) spustí výukový program pro kalibraci barev. Quick View (Rychlé zobrazení) nacte zobrazení ped/po. Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Color (Barva), klepnte na tlacítko Cancel (Storno). Enable color calibration (Povolit kalibraci barev) ­ ve výchozí konfiguraci je zapnuto. Pokud tato polozka není zaskrtnuta, kalibraci barev nelze provést a tlacítka Start a Quick View (Rychlé zobrazení) nejsou k dispozici. Na kalibracní obrazovce musí být zobrazeny informace o patentech. Calibration Screen (Obrazovka kalibrace) první barvy: Tlacítko Previous (Pedchozí) je deaktivováno az na obrazovku druhé barvy. Tlacítko Next (Dalsí) slouzí k pechodu na následující cíl (6 cíl). Tlacítko Final (Konecný) slouzí k pechodu na File (Soubor)>podokno Presets (Pedvolby). Tlacítko Cancel (Storno) slouzí k ukoncení uzivatelského rozhraní a k návratu na stránku zásuvných modul plug-in. SmartImage ­ umozuje uzivateli zmnit nastavení pro vylepsení zobrazení na základ obsahu. Kdyz je nastavena moznost Entertainment (Zábava), jsou polozky SmartContrast a SmartResponse k dispozici. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) ­ podokno Asset Management (Správa prostedk) bude aktivní pouze po výbru polozky Asset Management (Správa prostedk) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). Zobrazuje následující informace Assent Management (Správa prostedk): Management (Správa), Description (Popis), Serial Number (Sériové císlo), Current Timing (Aktuální frekvence), Domain Name (Název domény) a Asset Management Status (Stav správy prostedk). Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Plug-in (Zásuvné moduly plug-in), klepnte na kartu zásuvných modul plug-in. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) ­ podokno Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) bude aktivní pouze po výbru polozky Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). Chcete-li aktivovat funkci Theft Deterence (Zabezpecení proti krádezi), klepnte na tlacítko Enable Theft (Aktivovat zabezpecení proti krádezi) a zobrazí se následující okno: Uzivatel mze zadat kód PIN, který obsahuje pouze 4 az 9 císlic. Po zadání kódu PIN a klepnutí na tlacítko Accept (Pijmout) se zobrazí místní dialogové okno na následující stránce. Aby bylo mozné pejít do rezimu zabezpecení proti krádezi, zobrazovací zaízení nemusí být pipojeno k odlisnému hostiteli. [. . . ] Ve státech, kde spolecnost Philips Consumer Electronics výrobek neprodává, se vám pokusí poskytnout servis místní servisní organizace Philips (mze vsak dojít ke zdrzení, pokud nebudou k dispozici paticné díly ci pírucky). Kde MOHU ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?Pro více informací kontaktujte Centrum péce o zákazníky Philips na císle (877) 835-1838 (pouze zákazníci USA) nebo (919) 573-7855 . Ped pozadováním servisu si prostudujte pírucku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou usetit telefonát do servisu. ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 190S1CS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 190S1CS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag