Návod k použití PHILIPS 16923-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16923-47-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16923-47-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16923-47-16.


PHILIPS 16923-47-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16923-47-16 BROCHURE (1616 ko)
   PHILIPS 16923-47-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)
   PHILIPS 16923-47-16 BROCHURE (1966 ko)
   PHILIPS 16923-47-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16923-47-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tento n·vod k pouûitÌ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] Zvl·ötÏ by se mohla poökodit ostrmi a tvrdmi p¯edmÏty, kdyby by na ni upadly. ï NepouûÌvejte litinovÈ varnÈ n·doby nebo hrnce s poökozenm dnem, kterÈ majÌ drsn povrch nebo hrany. P¯i posouv·nÌ by mohly varnou desku poökr·bat. ï Nepokl·dejte p·nve nebo hrnce na r·m varnÈ desky. ï Nepot¯ÌsnÏte r·m varnÈ desky kyselmi tekutinami, nap¯. octem, citronem nebo prost¯edky rozpouötÏjÌcÌmi v·penitÈ usazeniny, protoûe zanech·vajÌ matn· mÌsta. ï Pokud se na horkÈ plotnky dostanou pokrmy s obsahem cukru a roztavÌ se, odstraÚte je jeötÏ za tepla ökrabkou. Jakmile cukrov· hmota vychladne a ztuhne, mûe se p¯i ËiötÏnÌ poökodit sklokeramick povrch. ï Nepokl·dejte na sklokeramickou desku p¯edmÏty a materi·ly, kterÈ se mohou roztavit, nap¯. V p¯ÌpadÏ, ûe se na sklokeramickÈm povrchu p¯ece jen nÏco roztavÌ, musÌ se takovÈ neËistoty ihned ökrabkou odstranit. ï Pokud pouûÌv·te speci·lnÌ varnÈ n·doby (nap¯. Plotnky se ovl·dajÌ p¯epÌnaËi na spor·ku nebo na spÌnacÌ sk¯ÌÚce a ovl·d·nÌ je pops·no v p¯ÌsluönÈm n·vodu. 10 23 Mont·û N·vod k mont·ûi PouûitÌ a rady VarnÈ n·dobÌ »Ìm je lepöÌ varn· n·doba, tÌm lepöÌ jsou vsledky va¯enÌ. ï DobrÈ varnÈ n·doby pozn·te podle jejich dna. Dno by mÏlo bt co nejsilnÏjöÌ a co nejrovnÏjöÌ. ï P¯i koupi novch varnch n·dob si vöÌmejte prmÏru jejich dna. Vrobci ud·vajÌ Ëasto prmÏr hornÌho okraje n·doby. ï N·dobÌ s hlinÌkovm nebo mÏdÏnm dnem mûe na sklokeramickÈm povrchu zanech·vat stopy kovovÈho zbarvenÌ, kterÈ se jen velmi obtÌûnÏ odstraÚujÌ. ï NepouûÌvejte litinovÈ varnÈ n·doby nebo hrnce s poökozenm dnem, kterÈ majÌ drsn povrch nebo hrany. P¯i posouv·nÌ by mohly varnou desku poökr·bat. ï StudenÈ varnÈ n·doby jsou obvykle prohnutÈ mÌrnÏ dovnit¯ (konk·vnÏ). V û·dnÈm p¯ÌpadÏ by nemÏly bt vyklenutÈ smÏrem ven (konvexnÏ). Rady k spo¯e energie Pokud budete dodrûovat n·sledujÌcÌ rady, uöet¯Ìte cennou energii: ï Hrnce a p·nve stavte na plotnky z·sadnÏ p¯ed jejich zapnutÌm. [. . . ] ï Pod varnou deskou nesmÏjÌ bt namontov·ny z·suvky kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky. ï U vestavÏnÈ varnÈ desky musÌ bt zaruËena ochrana p¯ed nebezpeËnm dotykem. ï Stabilita vestavnÈ sk¯ÌÚky musÌ odpovÌdat normÏ DIN 68930. ï VestavnÈ spor·ky a vestavnÈ varnÈ desky jsou vybaveny speci·lnÌmi konektory. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16923-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16923-47-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag