Návod k použití PHILIPS 16922-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16922-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16922-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16922-87-16.


PHILIPS 16922-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16922-87-16 BROCHURE (2092 ko)
   PHILIPS 16922-87-16 QUICK START GUIDE (502 ko)
   PHILIPS 16922-87-16 BROCHURE (2064 ko)
   PHILIPS 16922-87-16 QUICK START GUIDE (502 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16922-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozor: Pokyny, jejichû dodrûenÌm zamezÌte poökozenÌ spot¯ebiËe. DoplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈ rady Informace, tkajÌcÌ se hospod·rnÈho a ekologickÈho provozu spot¯ebiËe. Tyto ËÌslice v·s budou vÈst krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Pokud by se projevily p¯i provozu spot¯ebiËe technickÈ problÈmy, je v·m kdykoliv k dispozici n·ö znaËkov servis, volejte telefon 02 / 6112 6112. [. . . ] P¯i mont·ûi zasaÔte m¯Ìûku nejprve vp¯edu (1). 2. Sklopte m¯Ìûku smÏrem dozadu a zasuÚte ji (2). 3. Znovu upevnÏte öroub. Automatickou funkci mûete p¯edËasnÏ ukonËit, a to tak, ûe nastavÌte spÌnaË plotnky nejprve do polohy "0" a hned nato znovu nastavÌte poûadovan stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. 70 15 »asy vysokÈho topnÈho vkonu p¯i va¯enÌ s automatikou uvedenÌ do varu Poloha spÌnaËe: A A A A A A A A A A A A A A a a a a a a a a a a a a a a 9 8 7 . 2 2 1 »as vysokÈho topnÈho vkonu automatiky uvedenÌ do varu bez automatickÈ funkce 4, 5 minuty 3, 5 minuty 3 minuty 2 minuty 12, 5 minut 10 minut 8 minut 6, 5 minuty 5, 5 minuty 5 minut 3 minuty 2 minuty 1 minuta ZavÏöovacÌ m¯Ìûky P¯i ËiötÏnÌ boËnÌch stÏn peËicÌ trouby je moûno odebrat zavÏöovacÌ m¯Ìûky na levÈ a na pravÈ stranÏ trouby. SejmutÌ zavÏöovacÌ m¯Ìûky 1. Povolte öroub. Po uplynutÌ Ëasu vysokÈho topnÈho vkonu p¯epne automatika uvedenÌ do varu samoËinnÏ zpÏt na nastaven stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. Pozorujte peËlivÏ svoje prvnÌ pokusy s va¯enÌm. P¯itom budete moci zjistit, kterÈ stupnÏ vkonu jsou u "vaöeho n·dobÌ" a pro "vaöe pokrmy a va¯en· mnoûstvÌ" optim·lnÌ. 2. Odt·hnÏte m¯Ìûku vzadu od stÏny peËicÌ trouby a vyklopte ji smÏrem dop¯edu (1). 3. M¯Ìûku vysaÔte (2). 16 69 ProvedenÌ zkr·cenÈ pyrolzy Postupujte stejnÏ, jak bylo uvedeno v odstavci "ProvedenÌ pyrolzy". Pokud blik· funkce DAUER (doba trv·nÌ), stisknÏte tlaËÌtko volby Ëasu . Na ukazateli teploty se objevÌ: P2, na ukazateli Ëasu: 2. 15. SOLOHEISSLUFT (sÛlo - hork vzduch) Navrhovan· teplota: 150C Tento zpsob je urËen pro peËenÌ peËiva v jednÈ rovni a pro peËivo, kterÈ vyûaduje intenzivnÏjöÌ zhnÏdnutÌ a ch¯upavost spodnÌ Ë·sti. K tÏmto druhm pokrm pat¯Ì nap¯Ìklad pizza, kol·Ëe z k¯ehkÈho tÏsta s n·plnÌ, tvarohovÈ kol·Ëe atd. Teploty peËicÌ trouby nastavte o 20 - 40C niûöÌ, neû p¯i pouûitÌ hornÌho / spodnÌho oh¯evu. HornÌ a spodnÌ oh¯ev jsou v provozu a p¯ÌdavnÏ je zapnut jeötÏ ventil·tor. MULTIHEISSLUFT (multi -hork vzduch) Navrhovan· teplota: 150C Tento zpsob je urËen pro peËenÌ aû ve t¯ech rovnÌch souËasnÏ. Nastavte teplotu peËicÌ trouby o 20 - 40C niûöÌ, neû p¯i pouûitÌ hornÌho / spodnÌho oh¯evu. TopenÌ zadnÌ stÏny je v provozu, a p¯ÌdavnÏ je zapnut ventil·tor. OBER + UNTERHITZE (hornÌ + spodnÌ oh¯ev) Navrhovan· teplota: 200C Tento zpsob je urËen pro peËenÌ peËiva a masa v jednÈ rovni. Jsou v provozu topn· tÏlesa hornÌho a spodnÌho oh¯evu. INFRABRATEN (infrapeËenÌ) Navrhovan· teplota: 180C Tento zpsob je urËen pro peËenÌ vÏtöÌch kus masa nebo drbeûe v jednÈ rovni. Funkce je vhodn· takÈ pro zapÈk·nÌ a p¯epÈk·nÌ. [. . . ] gul·öe, peËenÌ bramborovch placek, peËenÌ kus jater, steak peËenÌ masa, smaûenÌ ¯Ìzk, kotlety, karban·tky, klob·sy, j·tra, jÌöku, mÌrnÈ peËenÌ vejce, omelety, smaûenÌ koblih va¯enÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ pokrmu, pokrmy z jednoho hrnce a polÈvky, va¯enÌ brambor v p·¯e, va¯enÌ masovch vvar duöenÌ zeleniny, duöenÌ masa va¯enÌ rûovÈ kaöe öetrnÈ duöenÌ rûe a mlÈËnch pokrm (nutno obËas promÌch·vat), duöenÌ menöÌch mnoûstvÌ brambor nebo zeleniny, oh¯Ìv·nÌ hotovch pokrm bÌlkov· omeleta, holandsk· om·Ëka, udrûov·nÌ pokrm v teplÈm stavu, rozpouötÏnÌ m·sla, Ëokol·dy, ûelatiny zbytkovÈ teplo, poloha pro vypnutÌ 7-9 intenzivnÌ smaûenÌ 6-7 mÌrnÈ smaûenÌ PikantnÌ dort (nap¯. s n·plnÌ nebo lotrinsk) Srov dort PeËivo na plechu Kynut pletenec/v·noËka 4-5 va¯enÌ 3 3 1 3 3 3 3 3 160-170 150-1701 180-2001 140-160 160-1701 150-1701 150-160 160-1701 150 -170 3 3 2 3 3 3 3 3 170-190 160-1801 2501 160-180 190-210 180-2001 160-180 190-2101 170-190 0:30-0:40 0:40-1:00 0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:25-0:50 3-4 duöenÌ V·noËnÌ ötola ChlÈb (ûitn) na zaË·tku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . potom VÏtrnÌky / p·lenÈ peËivo Piökotov· rol·da Kol·Ë s drobenkou such M·slov/cukrov kol·Ë OvocnÈ kol·Ëe (kynutÈ / t¯enÈ tÏsto)2 2-3 öetrnÈ duöenÌ 1-2 rozpouötÏnÌ 0 DoporuËujeme nastavit plotnku p¯i uv·dÏnÌ do varu nebo poË·teËnÌm opeËenÌ na stupeÚ automatiky pro uvedenÌ do varu "9", a pokrmy s delöÌ dobou va¯enÌ potÈ nechat hotovÏ dova¯it p¯i odpovÌdajÌcÌm stupni dalöÌho va¯enÌ. 40 45 VöeobecnÈ pokyny ï P¯i peËenÌ peËiva vyjmÏte tukov filtr, neboù s nasazenm filtrem se peËÌcÌ postup prodluûuje, a povrch peËiva nerovnomÏrnÏ hnÏdne. ï NezapomÌnejte na to, ûe se z·suvnÈ rovnÏ poËÌtajÌ odspoda nahoru. ï Plech na peËenÌ zasunujte do peËicÌ trouby se zkosenÌm dop¯edu! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16922-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16922-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag