Návod k použití PHILIPS 16921-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16921-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16921-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16921-31-16.


PHILIPS 16921-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16921-31-16 BROCHURE (1962 ko)
   PHILIPS 16921-31-16 QUICK START GUIDE (619 ko)
   PHILIPS 16921-31-16 BROCHURE (1933 ko)
   PHILIPS 16921-31-16 QUICK START GUIDE (619 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16921-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko AEG. UjistÏte se, ûe mûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo spot¯ebiËe. [. . . ] ï Povolit örouby na obou upevÚovacÌch pruûin·ch (obr·zek 8). ï Do otvoru upevÚovacÌ pruûiny (vpravo i vlevo) nasadit ploch öroubov·k a tlaËit upevÚovacÌ pruûiny dovnit¯ (obr·zek 9). ï SouËasnÏ vytahovat odsavaË par (vpravo a vlevo) z kuchyÚskÈ linky. VestavÏnÌ se prov·dÌ zpsobem, kter je pops·n v odstavci pro mont·û. pro montÈra kuchyÚskÈ linky ï Odtahov· trubka musÌ mÌt p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu prmÏr 120 mm. ï Pokud se odv·dÌ kuchyÚskÈ vpary venkovnÌ stÏnou do vnÏjöÌho prostoru, je k tomu zapot¯ebÌ teleskopick· sk¯ÌÚka do zdi MKZ (s odtahem a p¯Ìvodem vzduchu), objednacÌ ËÌslo 942 118 609, jeû je souË·stÌ naöeho zvl·ötnÌho p¯ÌsluöenstvÌ. ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je nutno dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ vzd·lenosti od hornÌ hrany varnch desek aû ke spodnÌ hranÏ odsavaËe par: ElektrickÈ spor·ky 600 mm PlynovÈ spor·ky 650 mm UhelnÈ a naftovÈ spor·ky min. 9. 1 3-F OK! 5-C 4 5-C OK! 6 7 7 7 7 6 2 1 2 ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par, pracujÌcÌho v odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ bt v mÌstnosti, v nÌû je instalov·no topeniötÏ, podtlak vÏtöÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). ï Odtah vzduchu z odsavaËe par nesmÌ bt zaveden do komÌna, urËenÈho pro spaliny a zplodiny. NenÌ p¯ÌpustnÈ zavÈst odtah vzduchu do öachty, slouûÌcÌ k odvÏtr·v·nÌ mÌstnostÌ s instalovanmi topeniöti. ï Pokud je zaveden odtah vzduchu z odsavaËe par do komÌna, urËenÈho pro spaliny a zplodiny, kter nenÌ pouûÌv·n, je nutno si vyû·dat souhlas p¯ÌsluönÈho kominickÈho podniku. P¯i instalaci odtahovÈho potrubÌ je t¯eba z·sadnÏ dodrûovat vöechny p¯ÌsluönÈ ¯ednÌ p¯edpisy. ï PouûÌv·-li se odsavaË par pro odvÏtr·v·nÌ, je t¯eba zajistit dostateËn otvor pro p¯iv·dÏn vzduch, kter m· p¯ibliûnou velikost otvoru pro odv·dÏn vzduch. ï Pro reûim vnit¯nÌho obÏhu vzduchu je zapot¯ebÌ origin·lnÌ filtr AEG s aktivnÌm uhlÌm KLF 60/80, objednacÌ ËÌslo 610 899 421, kter je souË·stÌ zvl·ötnÌho p¯ÌsluöenstvÌ AEG. Obr. 2 6 15 P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ BezpeËnostnÌ pokyny pro elektromontÈra P¯ed p¯ipojenÌm odsavaËe par do sÌtÏ je nutno db·t na to, aby napÏtÌ, uvedenÈ na typovÈm ötÌtku odsavaËe par, souhlasilo s napÏtÌm v sÌti. Jestliûe je odsavaË par vybaven z·strËkou, lze jej p¯ipojit na kaûdou dob¯e p¯Ìstupnou z·suvku, instalovanou v souladu s p¯Ìsluönmi p¯edpisy. Pokud m· bt odsavaË par p¯ipojen pevnÏ, smÌ jej p¯ipojit vhradnÏ elektromontÈr s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. Elektrick obvod, do nÏhoû m· bt spot¯ebiË zapojen, musÌ bt osazen za¯ÌzenÌm s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, kterÈ p¯eruöuje vöechny pracovnÌ vodiËe. Za vhodnÈ za¯ÌzenÌ, p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe, jsou povaûov·ny nap¯. spÌnaËe, pojistky (z·vitovÈ pojistky je t¯eba vyöroubovat z objÌmky), jistiËe FI a stykaËe s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm. Na poruchy, k nimû dojde v dsledku nedodrûenÌ vöe uvedench pokyn, se nevztahuje z·ruka. UmÌstÏnÌ z·suvky p¯Ìmo nad odsavaËem par m· dvÏ p¯ednosti: 1. OdsavaË par je moûno v p¯ÌpadÏ pot¯eby snadno odpojit ze sÌtÏ vytaûenÌm p¯ÌvodnÌho kabelu ze z·suvky. P¯ipojenÌ do sÌtÏ Namontovan p¯ÌvodnÌ kabel se z·strËkou je urËen pro napÏtÌ 220 - 240 V. [. . . ] TÏmto dodateËnm cest·m se mûete vyhnout, jestliûe si svj telefonick rozhovor se servisem vöe uvedenm zpsobem dob¯e p¯ipravÌte. Obr. 5 12 9 Varov·nÌ ï P¯i nedodrûenÌ tÏchto pokyn pro ËiötÏnÌ odsavaËe par a vmÏnu, p¯ÌpadnÏ ËiötÏnÌ filtr, mûe dojÌt k poû·ru. Proto je nutno tyto pokyny bezpodmÌneËnÏ dodrûovat!ï Vrobce nep¯ebÌr· z·ruku za jakÈkoliv poökozenÌ motoru nebo ökod z dvodu poû·ru, kterÈ by byly zpsobeny neodbornou drûbou nebo nedodrûenÌm vöe uvedench bezpeËnostnÌch p¯edpis. »iötÏnÌ ï Pozor: p¯ed ËiötÏnÌm odpojte odsavaË par z elektrickÈ sÌtÏ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16921-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16921-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag