Návod k použití PHILIPS 16919-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16919-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16919-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16919-93-16.


PHILIPS 16919-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16919-93-16 BROCHURE (1310 ko)
   PHILIPS 16919-93-16 QUICK START GUIDE (1161 ko)
   PHILIPS 16919-93-16 BROCHURE (1404 ko)
   PHILIPS 16919-93-16 QUICK START GUIDE (1161 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16919-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze 2. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tento n·vod k pouûitÌ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). ï 02/6112 6112 Pokud s tÏmito pokyny nevystaËÌte, obraùte se na n·ö servis: ï V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe. [. . . ] Adresy: ServisnÌ st¯edisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 02/6112 6112 ServisnÌ st¯edisko AEG t¯. Gener·la PÌky 3 613 00 Brno Tel. : 05/4524 5113 BezpeËnost P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na zaË·tku tohoto n·vodu. Vrobce nezodpovÌd· za vady zpsobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvanm vrobkem nebo vrobkem pouûÌvanm pro jinÈ Ëely neû jsou Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu. 24 5 N·vod k pouûitÌ Servis Likvidace Likvidace obalovÈho materi·lu ï Vöechny pouûitÈ materi·ly jsou recyklovatelnÈ. FÛlie a polystyrenovÈ Ë·sti obal jsou oznaËeny. Obalov materi·l a p¯ÌpadnÏ i vyslouûil spot¯ebiË odpovÌdajÌcÌm zpsobem zlikvidujte. ï ÿiÔte se n·rodnÌmi a region·lnÌmi p¯edpisy a oznaËenÌm materi·l (t¯ÌdÏnÌ materi·l, sbÏrny druhotnch surovin, mÌsta ke svozu velkoobjemovÈho odpadu). SERVIS V kapitole Co dÏlat, kdyû . . . jsou pops·ny nÏkterÈ poruchy, kterÈ mûete sami odstranit. V p¯ÌpadÏ poruchy tedy nejd¯Ìve nahlÈdnÏte do tÈto Ë·sti n·vodu. Jestliûe v tÈto Ë·sti nenajdete vhodnÈ pokyny, m·te dvÏ moûnosti: ï M· vaöe sklokeramick· varn· deska technickou z·vadu?V tom p¯ÌpadÏ se obraùte na n·ö servis. ServisnÌ st¯ediska AEG: Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 02/6112 6112 Fax: 02/6112 3504 t¯. Gener·la PÌky 3 613 00 Brno Tel. : 05/4524 5113 Pokyny k likvidaci ï Vyslouûil spot¯ebiË nesmÌ p¯ijÌt do domovnÌho odpadu. PÌsmeno jako symbol zbytkovÈho tepla se na ukazateli rozsvÌtÌ v p¯ÌpadÏ, ûe m· plotnka takovou teplotu, p¯i kterÈ hrozÌ pop·lenÌ. Pokud ovöem horkou varnou n·dobu postavÌte na vypnutou plotnku a ta se od varnÈ n·doby zah¯eje, nebude ukazatel signalizovat û·dnÈ zbytkovÈ teplo. ï VÌceËelov· plotnka: Varn· deska VITRAMIC X je vybavena jednou vÌceËelovou plotnkou. Tato plotnka slouûÌ podle druhu nastavenÌ buÔ jako kruhov·, nebo jako vÏtöÌ ov·ln· varn· zÛna, nap¯. na podlouhlou p·nev nebo k udrûovanÌ varnch n·dob nebo pokrm na urËitÈ teplotÏ. ï Trojokruhov· plotnka: KromÏ toho je tato varn· deska vybavena jeötÏ trojokruhovou plotnkou. Tato varn· zÛna m· variabilnÌ velikost a hodÌ se nap¯. na oh¯Ìv·nÌ menöÌ varnÈ n·doby na mlÈko. 9 = stupeÚ vkonu 1 = nejniûöÌ stupeÚ vkonu 9 = nejvyööÌ stupeÚ vkonu . 6 = mezistupeÚ (= 6, 5) V rozsahu 1 - 9 lze nastavit celkem 14 stupÚ vkonu (vËetnÏ mezistupÚ). MezistupnÏ lze nastavit v rozsahu 2 - 7. A = automatika uvedenÌ do varu Na danÈ plotnce je nastavena automatika uvedenÌ do varu. [. . . ] Sklokeramickou desku nejd¯Ìve omyjte vlhkm hadrem s nÏkolika kapkami mycÌho prost¯edku. Na povrchu nesmÏjÌ zstat û·dnÈ stopy po ËiötÏnÌ. Celou varnou desku vyËistÏte jednou tdnÏ dkladnÏ bÏûnÏ dostupnmi prost¯edky na ËiötÏnÌ sklokeramickÈho povrchu nebo nerezu. Pak celou varnou desku omyjte dostateËnm mnoûstvÌm ËistÈ vody a Ëistm net¯epivm hadrem ji ot¯ete dosucha. Vkon trojokruhov· plotnka, vlevo vp¯edu jednookruhov· plotnka vlevo vzadu vÌceËelov· plotnka vpravo vzadu jednookruhov· plotnka vpravo vp¯edu NapÏtÌ Celkov p¯Ìkon max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16919-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16919-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag