Návod k použití PHILIPS 16917-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16917-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16917-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16917-31-16.


PHILIPS 16917-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16917-31-16 BROCHURE (1289 ko)
   PHILIPS 16917-31-16 QUICK START GUIDE (951 ko)
   PHILIPS 16917-31-16 BROCHURE (1265 ko)
   PHILIPS 16917-31-16 QUICK START GUIDE (951 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16917-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k pouzití si prosím uschovejte pro dalsí pouzití a pøedejte ho i pøípadnému dalsímu majiteli automatu. Vybavení a funkce tohoto automatu na espresso AEG vám zaruèují velmi jednoduchou obsluhu a vynikající, individuálnì pøizpùsobenou chut' kávy pøi minimální údrzbì a péèi Vynikající, individuálnì pøizpùsobenou chut' kávy zajist'uje: systém pøedbìzného spaøení: mletá káva se jestì pøed vlastním spaøením navlhèí, aby se uvolnilo její plné aroma, individuální nastavení mnozství vody na sálek od pravého silného espressa az po slabsí napìnìnou kávu, nastavení stupnì mletí podle uprazení kávy, mozností volby mezi sálkem normální a silné kávy, a v neposlední øadì také smetanovou pìnou, napìnìnou korunou, která je pro espresso charakteristická. Poznámka: Doba spaøování mleté kávy je u pøípravy espressa mnohem kratsí, nez u bìzné filtrované kávy. Tím se z kávy uvolòuje podstatnì ménì hoøèin a espresso je tak mnohem stravitelnìjsí. · · · · · Ovládací prvky (obr. [. . . ] Otoèná tryska se nesmí dotýkat dna sálku, aby z ní pára mohla volnì vycházet. Pøívod páry zastavíte otoèením volièe zpìt smìrem doprava do polohy 0 (obr. Zejména po napìnìní mléka doporuèujeme pøívod páry jestì jednou na krátkou dobu aktivovat, aby se otoèná tryska dokonale profoukla. Zbytky mléka setøete s otoèné trysky vlhkou utìrkou. Pohyblivou trubièkou pøitom posunujte nahoru a dolù. Po pouzití páry blikají vsechny 4 zelené ukazatele a signalizují, ze do systému by se mìla znovu doplnit voda. Postupujte pøitom takto: Pod otoènou trysku postavte nádobu (obr. Stisknìte tlaèítko "propláchnutí" (obr. Napìnìní mléka (k pøípravì kapuèína) (obr. 15, 16) Horkou páru mùzete pouzít k napìnìní mléka pøi pøípravì kapuèína nebo k ohøátí tekutin. Upozornìní: Pouzijte ale velký sálek na kávu, který naplníte espresem jen do 1/2 nebo do 3/4, a sálek doplníte napìnìným mlékem. Plnicí otvor na mletou kávu: Po pouzití ho otøete vlhkou utìrkou. Kryt: Po pouzití ho otøete vlhkou utìrkou, stejnì jako vnitøní èásti krytu pøístupné po sejmutí odkapávací misky (obr. Zásobník na zrnkovou kávu: Èas od èasu ho vytøete suchou utìrkou. 6. Vypnutí automatu Stisknutím vypínaèe Zap/Vyp (obr. Vyprázdnìní zásobníku vody, odkapávací misky a nádobky na kávovou sedlinu (obr. 4, 17, 18) Upozornìní: Následující úkony byste mìli provádìt dennì. Kazdý den veèer, ale nejpozdìji tehdy, kdyz se na odkapávací møízce vzadu objeví èervený plovák (obr. 1/M), byste mìli vylít odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu. Automat by mìl pøitom zùstat zapnutý. 48 c 8. 2. Mytí vnitøních ploch: ukazatel "mytí" svítí (obr. 21) Pozor: Pouzívejte pouze originální mycí tablety AEG. [. . . ] Originální obal vèetnì polystyrenových vycpávek si uschovejte. Záruèní doba pøístroje je 2 roky od data zakoupení. Záruèní doba je zkrácena na 6 mìsícù, jestlize se automat pouzívá k výdìleèným úèelùm. Pøi výdìleèném úèelu se poèítá s více nez 3000 cykly pøípravy kávy roènì. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16917-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16917-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag