Návod k použití PHILIPS 16915-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16915-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16915-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16915-87-16.


PHILIPS 16915-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16915-87-16 BROCHURE (1788 ko)
   PHILIPS 16915-87-16 QUICK START GUIDE (1130 ko)
   PHILIPS 16915-87-16 BROCHURE (2093 ko)
   PHILIPS 16915-87-16 QUICK START GUIDE (1130 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16915-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol nebo oËÌslovanÈ pokyny pro manipulaci v·s provedou krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelovm lÌstkem jsou oznaËeny rady a pokyny, zajiöùujÌcÌ hospod·rn a ekologick provoz spot¯ebiËe. [. . . ] Nastavit zmÏkËovaË vody mechanicky a elektronicky na poûadovanou tvrdost vody: mechanickÈ nastavenÌ 0 0-1 elektronickÈ nastavenÌ 1 2-10 Zobrazen v multidispleji P¯Ìdavek speci·lnÌ soli Speci·lnÌ sl se nep¯id·v·. Speci·lnÌ sl se p¯id·v· prost¯ednictvÌm z·sobnÌku pro sl (p¯ednastavenÌ od vrobce) IL 2L aû 10 L 14 43 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ N·dobÌ neschne a nenÌ lesklÈ. - Nebyl pouûit znaËkov leöticÌ p¯Ìpravek. - Z·sobnÌk leöticÌho p¯Ìpravku je pr·zdn. Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ ömouhy, matn· mÌsta, pruhy, mlÈËnÈ skvrny nebo mod¯e opalizujÌcÌ povlak. - Zmenöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku. Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ zaschlÈ kapky vody. - Zvöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku. Informujte se v z·kaznickÈm servisu vrobce mycÌch prost¯edk. Je-li je pro pouûitÌ mycÌho prost¯edku vËetnÏ speci·lnÌ soli nastaven zmÏkËovaË vody elektroniky na "1", vypne se tÌm kontrolka pro speci·lnÌ sl. NaplnÏnÌ speci·lnÌ soli PouûÌv·te-li mycÌ prost¯edek a speci·lnÌ sl oddÏlenÏ, naplÚte speci·lnÌ sl: - P¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu. - Jestliûe svÌtÌ na ovl·dacÌm panelu kontrolka pro speci·lnÌ sl SALZ (speci·lnÌ sl). Otev¯ete dve¯e myËky, vyjmÏte dolnÌ koö LE na n·dobÌ. - V tomto p¯ÌpadÏ musÌ bt p¯id·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku z jeho z·sobnÌku zapnuto. - MusÌ bt nastaveno d·vkov·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku. PouûÌvejte vhradnÏ znaËkovÈ leöticÌ p¯Ìpravky, urËenÈ pro pouûitÌ v automatickch myËk·ch n·dobÌ. NenalÈvejte do z·sobnÌku pro leöticÌ p¯Ìpravek nikdy jinÈ l·tky (nap¯. Mohli byste tak myËku n·dobÌ poökodit. Ö se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy. Porucha Moûn· p¯ÌËina Dve¯e myËky nejsou spr·vnÏ zav¯enÈ. Z·strËka elektrickÈho p¯Ìvodu nenÌ zasunuta v z·suvce. NenÌ v po¯·dku jiötÏnÌ dom·cÌ elektroinstalace. U model myËek n·dobÌ s p¯edvolbou doby spuötÏnÌ: je p¯edvolena doba spuötÏnÌ. MycÌ vana je vyrobena z nerezovÈ uölechtilÈ oceli. RezavÈ skvrny v mycÌm prostoru majÌ cizÌ pvod (Ë·steËky rzi z vodovodnÌho potrubÌ, z hrnc, p¯Ìbor atd. ). Tyto skvrny odstraÚte bÏûnm prost¯edkem pro ËiötÏnÌ nerezovÈ oceli. [. . . ] Tyto hodnoty jsou z·vislÈ na mnoûstvÌ n·dobÌ v myËce. Proto jsou v podmÌnk·ch praxe moûnÈ urËitÈ odchylky. 4) Je-li nastavena tvrdost vody elektronicky na stupeÚ 10, mûe se doba prbÏhu programu nepatrnÏ prodlouûit. 2. NaplÚte mycÌ prost¯edek do z·sobnÌku pro tento prost¯edek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16915-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16915-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag