Návod k použití PHILIPS 16914-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16914-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16914-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16914-93-16.


PHILIPS 16914-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16914-93-16 BROCHURE (1481 ko)
   PHILIPS 16914-93-16 QUICK START GUIDE (1012 ko)
   PHILIPS 16914-93-16 BROCHURE (1404 ko)
   PHILIPS 16914-93-16 QUICK START GUIDE (1012 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16914-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace, tkajÌcÌ se ûivotnÌho prost¯edÌ Z¡RUKA, SERVIS A N¡HRADNÕ DÕLY P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. [. . . ] - nastavovat / vypÌnat p¯Ìvod leötÌcÌho p¯Ìpravku. - P¯ed zaË·tkem mycÌho programu dejte mycÌ prost¯edek 3 v 1 do z·sobnÌku pro mycÌ prost¯edek. Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ ömouhy, matn· mÌsta, pruhy, mlÈËnÈ skvrny nebo mod¯e opalizujÌcÌ povlak. ï Zmenöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku. Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ zaschlÈ kapky vody. ï Zvöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku. ï P¯ÌËinou mûe bt mycÌ prost¯edek. Informujte se v z·kaznickÈm servisu vrobce mycÌch prost¯edk. Koroze skla ï Informujte se v z·kaznickÈm servisu vrobce mycÌch prost¯edk. Likvidace Obalov materi·l Vöechny pouûitÈ obalovÈ materi·ly jsou ekologickÈ a recyklovatelnÈ. Zlikvidujte obalovÈ materi·ly v souladu s jejich oznaËenÌm v komun·lnÌch sluûb·ch pro odpadovÈ hmoty do sbÏrnch n·dob, k tomu urËenm. Star vyslouûil spot¯ebiË Svj star vyslouûil spot¯ebiË zlikvidujte podle smÏrnic pro likvidaci, platnch ve vaöem bydliöti. Varov·nÌ: U vyslouûilch spot¯ebiË vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky. Koöe s n·dobÌm nesmÏjÌ bt p¯eplnÏnÈ. ï SÌta na dnu mycÌ vany nejsou Ëist· nebo nejsou spr·vnÏ nasazena. ï Nebyl pouûit znaËkov mycÌ prost¯edek nebo byla zvolena p¯Ìliö mal· d·vka. ï VznikajÌ-li v·penitÈ skvrny na n·dobÌ: z·sobnÌk speci·lnÌ soli je pr·zdn nebo je chybnÏ nastaven zmÏkËovaË vody. ï NenÌ spr·vnÏ uloûena odtokov· hadice. ï Nebyl pouûit znaËkov leöticÌ p¯Ìpravek. ï Z·sobnÌk leöticÌho p¯Ìpravku je pr·zdn. 32 mÈnÏ neû 4 1) (d) nÏmeck stupeÚ, jednotka pro tvrdost vody 2) (mmol/l) milimol na litr, mezin·rodnÌ jednotka tvrdosti vody 3) P¯i tomto nastavenÌ se mûe doba trv·nÌ programu nepatrnÏ prodlouûit. *) nastavenÌ od vrobce 13 NaplnÏnÌ speci·lnÌ soli Pro odv·pnÏnÌ zmÏkËovaËe vody se musÌ naplnit speci·lnÌ sl. PouûÌvejte vhradnÏ speci·lnÌ sl, kter· je vhodn· pro myËky n·dobÌ v dom·cnosti. Jestliûe nepouûÌv·te mycÌ prost¯edek 3 v 1, naplÚte speci·lnÌ sl: - P¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu. - Jestliûe se zobrazÌ p¯i spuötÏnÌ programu pomocn text SALZ F<LLEN (naplnit sl). [. . . ] Proto dosahujÌ mycÌ programy ve spojenÌ s kompaktnÌmi mycÌmi prost¯edky jiû p¯i teplotÏ 50 C stejnch vsledk mytÌ, kterch je moûno dos·hnout jinak pouze s programy, pracujÌcÌmi s teplotou 65 C. ä·lky, sklenice, k·vov servis MenöÌ, choulostivÈ n·dobÌ a dlouhÈ, öpiËatÈ souË·sti p¯Ìbor se ukl·dajÌ do hornÌho koöe. ï JednotlivÈ Ë·sti n·dobÌ ukl·dejte navz·jem p¯esazenÏ na sklopnÈ odkladaËe pro ö·lky a pod ukladaËe, aby voda p¯i mytÌ dos·hla na vöechny Ë·sti n·dobÌ. MycÌ tablety MycÌ tablety, nabÌzenÈ rznmi vrobci, se rozpouötÏjÌ rozdÌlnmi rychlostmi. Proto nemohou nÏkterÈ mycÌ tablety rozvinout bÏhem kr·tkch program veökerÈ svÈ mycÌ schopnosti. Z toho dvodu pouûÌvejte mycÌ tablety pouze p¯i norm·lnÌch programech, jejichû souË·stÌ je p¯edoplach n·dobÌ. ï Pro vysokÈ kusy n·dobÌ je moûno odkladaËe pro ö·lky vyklopit nahoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16914-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16914-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag