Návod k použití PHILIPS 16914-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16914-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16914-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16914-87-16.


PHILIPS 16914-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16914-87-16 BROCHURE (1424 ko)
   PHILIPS 16914-87-16 QUICK START GUIDE (1012 ko)
   PHILIPS 16914-87-16 BROCHURE (1395 ko)
   PHILIPS 16914-87-16 QUICK START GUIDE (1012 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16914-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Otevøení plnicích dveøí/vlození prádla. Dávkování pracího osetøovacího prostøedku . Zmìna poètu otáèek/volba stop máchání . [. . . ] Volièem programu pootoète na libovolný program a tlaèítko OPTION tisknìte tolikrát, az symbol NASTAVENÍ zabliká 2. Tlaèítko OPTION Extra máchání stisknìte tolikrát, az se na displeji objeví EXTRA VYPNUTO aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa MÁCHÁNÍ. Ukazatel se zmìní na dalsí zvlástní funkci. Tlaèítko OPTION teploty stisknìte tolikrát, az se objeví výchozí ukazatel. Jazyk 1. Volièem programu pootoète na libovolný program a tlaèítko OPTION stisknìte tolikrát, az symbol NASTAVENÍ zabliká 2. Tlaèítko OPTION Language stisknìte tolikrát, az se na ENGLISH displeji zobrazí JAZYK. aýýýýýaýaýaýaýBýaýaýaýa 4. Tlaèítko OPTION stisknìte tolikrát, az se se na displeji zobrazí pozadovaný jazyk, napø ENGLISH. Ukazatel se zmìní na dalsí zvlástní funkci. Tlaèítko OPTION teploty stisknìte tolikrát, az se objeví výchozí ukazatel. Hodiny 1. Volièem programu pootoète na libovolný program a tlaèítko OPTION stisknìte tolikrát, az symbol NASTAVENÍ zabliká. Celý vplachovací prostor praèky, pøedevsím trysky na horní stranì vplachovací komory, vyèistìte kartáèkem. Zásuvku na prací prostøedky zasaïte do vodítek a zasuòte. Buben praèky Na bubnu mohou být rezavé usazeniny pocházející ze rzi na prádle nebo ve vodovodních trubkách. Buben neèistìte odvápòujícími prostøedky obsahujícími kyselinu, abrazivními prostøedky s obsahem chlóru nebo zeleza, ani ocelovými drátìnkami. Pøípadné usazeniny rzi na bubnu odstraòte èisticím prostøedkem na nerezové plochy. Proveïte jeden prací cyklus bez prádla k odstranìní zbytkù èisticích prostøedkù: Program: LEN/SNADNO UDRZ. 60°, pøídavná funkce ÚSPORA ÈASU: EXTRA KRÁTKÉ pøidejte asi 1/4 odmìrky pracího prásku. Plnicí dveøe a gumové tìsnìní Pravidelnì kontrolujte, zda v záhybech gumového tìsnìní nebo na vnitøní stranì dveøí nejsou nìjaké usazeniny nebo cizí pøedmìty. Sklo dveøí a gumové tìsnìní pravidelnì omývejte. 25 Co dìlat, kdyz. . . Malé poruchy odstraníte sami Jestlize se pøi provozu praèky 3x zazní krátký signální tón a na displeji se objeví jedno z následujících chybových hlásení: ­ "Zádný odtok vody/zkontrolujte odtok", ­ "Zádný odtok vody/zkontrolujte odtok", nebo "Zablok. èerpadlo", ­ "Otevøené dveøe", pøeètìte si prosím následující tabulku. Po odstranìní závady stisknìte tlaèítko START/PAUZA. Pøi zobrazení "chybového kódu: (E a èíslo nebo písmeno": spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte. [. . . ] ­ Konec vypoustìcí hadice nesmí být ponoøený do odèerpané vody. Voda by se mohla nasávat zpìt do spotøebièe. ­ Pøi vypoustìní vody do umyvadla nebo vany zajistìte vypoustìcí hadici pøilozeným obloukem proti sklouznutí. Vytékající voda by jinak mohla hadici z umyvadla vytlaèit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16914-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16914-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag