Návod k použití PHILIPS 16910-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16910-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16910-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16910-93-16.


PHILIPS 16910-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3753 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16910-93-16 BROCHURE (1874 ko)
   PHILIPS 16910-93-16 QUICK START GUIDE (1640 ko)
   PHILIPS 16910-93-16 BROCHURE (1844 ko)
   PHILIPS 16910-93-16 QUICK START GUIDE (1640 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16910-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko AEG. UjistÏte se, ûe mûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo spot¯ebiËe. [. . . ] ï Dodrûujte p¯ÌsluönÈ p¯edpisy a odpovÌdajÌcÌ oznaËenÌ materi·l (tkajÌcÌ se t¯ÌdÏnÌ materi·l, jeho sbÏru a likvidace). Pokud jiû m·te ve zdi nebo ve st¯eöe odtahovÈ potrubÌ o prmÏru 125 mm, mûete pouûÌt p¯iloûenou redukci na hrdlo (150/125 mm). ProvoznÌ hluËnost bude pak o nÏco vyööÌ. SpoleËnÏ s redukcÌ lze namontovat takÈ odtahovou hadici 125 (zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ ABS 125, obj. 942 118 612). »iötÏnÌ ï Pozor: p¯i ËiötÏnÌ odpojte odsavaË par z elektrickÈ sÌtÏ. Nezasouvejte ostrÈ p¯edmÏty do ochrannÈ m¯Ìûky motoru. ï VnÏjöÌ Ë·sti odsavaËe par omvejte vodou s mÌrnm ËisticÌm prost¯edkem. NepouûÌvejte agresivnÌ ËisticÌ prost¯edky, kart·Ëe ani abraziva. ï Panel s vypÌnaËi a m¯Ìûku tukovÈho filtru otÌrejte pouze vlhkm hadrem s mÌrnmi ËisticÌmi prost¯edky. ï Je t¯eba dodrûovat intervaly vmÏny filtr a ËiötÏnÌ. P¯i nedodrûenÌ tÏchto pokyn mûe dojÌt ke vznÌcenÌ n·nos tuku. Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ sk¯ÌÚka do zdi MKZ odtahovÈ potrubÌ ABS150 150 mm odtahovÈ potrubÌ ABS125 125 mm filtr s aktivnÌm uhlÌm KF 8 odkl·dacÌ roöt AR 8-60, 60 cm odkl·dacÌ roöt AR 8-90, 90 cm sklenÏn· odkl·dacÌ plocha AG 8-60, 60 cm sklenÏn· odkl·dacÌ plocha AG 8-90, 90 cm panel zadnÌ stÏny RP 825, 60 cm panel zadnÌ stÏny RP 8259, 90 cm tyË na nabÏraËky KS 8-60, 60 cm tyË na nabÏraËky KS 8-90, 90 cm obj. (PevnÈ p¯ipojenÌ smÌ prov·dÏt pouze elektroinstalatÈr s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. ) ï Mont·û PomocÌ Ëty¯ p¯iloûench öroub upevnÏte uvnit¯ odsavaËe drû·k filtru s aktivnÌm uhlÌm. Filtr na jednÈ stranÏ nasaÔte, lehkm pootoËenÌm jej zasuÚte na mÌsto a pomocÌ Ëervench tlaËÌtek A jej zafixujte. Obr. 5 ï P¯i demont·ûi postupujte opaËnm zpsobem. ï P¯i objedn·v·nÌ n·hradnÌho filtru uv·dÏjte oznaËenÌ modelu a ËÌslo vrobku. Tyto daje najdete na vrobnÌm ötÌtku na vnit¯nÌ stÏnÏ spot¯ebiËe. ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm si mûete objednat v servisnÌm st¯edisku AEG. 6 19 Filtr s aktivnÌm uhlÌm ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm je t¯eba pouûÌt v p¯ÌpadÏ, ûe m· odsavaË par pracovat v reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu. ï K tomu pot¯ebujete origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm AEG (ze zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ). ï »iötÏnÌ/vmÏna filtru s aktivnÌm uhlÌm Na rozdÌl od jinch filtr s aktivnÌm uhlÌm lze filtr LONG LIFE Ëistit a reaktivovat. P¯i bÏûnÈm provozu odsavaËe par by se mÏl filtr Ëistit kaûdÈ dva mÏsÌce. NejvhodnÏjöÌ je mt filtr v myËce n·dobÌ. Pouûijte bÏûn mycÌ prost¯edek a nastavte nejvyööÌ teplotu (65C). Filtr by se mÏl mt samostatnÏ, aby se na nÏm neusazovaly zbytky jÌdla, kterÈ by se mohly pozdÏji st·t zdrojem z·pachu. [. . . ] MytÌ v myËce n·dobÌ Kazetu s kovovm tukovm filtrem vloûte do myËky n·dobÌ. Nastavte nejintenzivnÏjöÌ mycÌ program a nejvyööÌ teplotu, minim·lnÏ 65C. P¯i mytÌ v myËce n·dobÌ mûe kovov tukov filtr lehce zmÏnit barvu, coû vöak nem· vliv na jeho funkci. ï Vnit¯ek pl·ötÏ myjte jen teplm mycÌm roztokem (nepouûÌvejte agresivnÌ ËisticÌ prost¯edky, kart·Ëe ani abraziva!). ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par nastavenÈho na ods·v·nÌ a topeniötÏ nesmÌ bt v manipulaËnÌm prostoru nad topeniötÏm podtlak vyööÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16910-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16910-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag