Návod k použití PHILIPS 16910-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16910-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16910-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16910-87-16.


PHILIPS 16910-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3753 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16910-87-16 BROCHURE (1681 ko)
   PHILIPS 16910-87-16 QUICK START GUIDE (1640 ko)
   PHILIPS 16910-87-16 BROCHURE (1515 ko)
   PHILIPS 16910-87-16 QUICK START GUIDE (1640 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16910-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro Vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol V·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] ï SpÌnacÌ hodiny ("timer"): PomocÌ tÏchto zaËlenÏnch spÌnacÌch hodin je moûno automaticky vypÌnat vöechny Ëty¯i plotnky. Jakmile uplyne doba va¯enÌ, plotnka se vypne. ï U kuchyÚskch dlaûdiËkovch pracovnÌch ploch musejÌ bt sp·ry v mÌstech uloûenÌ varnÈ Ë·sti zcela vyplnÏny sp·rovacÌ hmotou. ï U kuchyÚskch pracovnÌch desek opat¯ench p¯ÌrodnÌm nebo umÏlm kamenem Ëi keramikou musejÌ bt upevÚovacÌ pruûiny zalepeny vhodnm lepidlem ze syntetickÈ prysky¯ice nebo dvousloûkovm lepidlem. ï P¯i instalov·nÌ desky je nutno zkontrolovat, zda je tÏsnÏnÌ v dosedacÌm r·mu dokonale usazeno a zda varn· deska dosedla bez mezer. NepouûÌvejte û·dnou p¯Ìdavnou silikonovou tÏsnicÌ hmotu, kter· znesnadÚuje v p¯ÌpadÏ servisu demont·û varnÈ desky 32 9 Popis varnÈ desky 65320 K Vestavba a p¯ipojenÌ Popis varnÈ desky 65320 K RozmÏry plotnek: lev· zadnÌ: 145 mm prav· zadnÌ: 170 / 265 mm lev· p¯ednÌ: 120 / 170 / 210 mm prav· p¯ednÌ: 145 mm 10 31 pl ot n uh ky ov sk hl · av zÛ on vo nÌ na tro lb vy /p sp a s lko pÌ na Ìna tup ek u ·Ë Ë " cÌ n ov ZA ho Ï v · d P / V iny kon zÛn a" YP ("t u " " a im +" uz er") a " am a -" yk dis ac pl Ì t ej laË Ìtk o Ìo kr vo "t¯ lb a Vestavba a p¯ipojenÌ Popis varnÈ desky 65320 K Vestavba a p¯ipojenÌ Vestavba Pozor: Mont·û a p¯ipojenÌ novÈho spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. Dodrûujte laskavÏ toto upozornÏnÌ, protoûe jinak odpad· v p¯ÌpadÏ poruchy n·rok na z·ruku. Pro dhy a plastovÈ obklady kuchyÚskÈ linky, do nÌû je varn· deska vestavÏna, musejÌ bt pouûita lepidla odoln· proti vysokm teplot·m (100 C). Pokud nejsou plastovÈ povlaky nebo lepidla dostateËnÏ proti vysokÈ teplotÏ odolnÈ, pak se mohou dhy a jinÈ povrchovÈ vrstvy deformovat nebo uvolnit. Z hlediska ochrany p¯ed nebezpeËÌm poû·ru odpovÌd· tato varn· deska typu Y (EN 60335-2-6). Pouze spot¯ebiËe tohoto typu smÏjÌ bt postaveny jednou stranou k vedle stojÌcÌm vysokm sk¯ÌnÌm nebo stÏn·m. Ovl·dacÌ panel varnÈ desky 65320 K n ky u o o " "- te pl te pl lko "a by tk ov È by tk ov È pl "+ tro ot sk on ba u v ko n vo l laË Ìtk o /z /z v ko n v ko n pn am yk ac Ìt pe Ú pe Ú ba stu stu vo l HlavnÌ vypÌnaË SlouûÌ k zapÌn·nÌ a vypÌn·nÌ celÈ varnÈ desky. Deska je - zapnut·, kdyû se p¯ibliûnÏ na jednu sekundu dotknete tlaËÌtka hlavnÌho spÌnaËe, - vypnut·, kdyû se tlaËÌtka znovu dotknete na jednu sekundu. jeötÏ zbvajÌcÌ doba va¯enÌ zvolenÈ plotnky. SpÌnacÌ hodiny ("timer") lze vyuûÌt takÈ jako budÌk (minutku) k odmϯov·nÌ kr·tkch Ëasovch interval, nap¯. SpÌnacÌ hodiny pak odmϯujÌ zbvajÌcÌ Ëas aû k nule. Hodiny nejsou v tÈto funkci p¯i¯azeny k û·dnÈ plotnce a nenÌ je moûno v tomto stavu programovat. ZobrazenÌ aktivace spÌnacÌch hodin: Ëty¯i kontrolky aktivace spÌnacÌch hodin ud·vajÌ, u kterÈ plotnky je funkce spÌnacÌch hodin aktivov·na. Kaûd· ze Ëty¯ plotnek m· svoji vlastnÌ kontrolku. VyuûÌvat obÏ funkce spÌnacÌch hodin, tedy jako "spÌnacÌ hodiny" a souËasnÏ jako "minutka" nenÌ moûnÈ. 12 Provϯte, zda - nenÌ uzamËen ovl·dacÌ panel. svÌtÌ ukazatel ? Provϯte, zda - nestojÌ na plotnce p¯Ìliö mal· varn· n·doba, - nebyla plotnka p¯eh¯·ta. Pokud je stisknuto nÏkterÈ tlaËÌtko pro volbu plotnky a na plotnce stojÌ (porucha). p¯Ìliö mal· varn· n·doba, objevÌ se na displeji pÌsmeno Toto pÌsmeno svÌtÌ takÈ p¯i p¯eh¯·tÌ plotnky, p¯i poruch·ch v elektronice nebo z bezpeËnostnÌch dvod. Budete-li pro nÏkterou z uvedench instrukcÌ nebo vinou nespr·vnÈ obsluhy vyûadovat sluûby servisu, nemûe bt n·vötÏva servisnÌho technika ani bÏhem z·ruËnÌ doby bezplatn·. 29 Co dÏlat, kdyû . . . BezpeËnostnÌ vypÌn·nÌ plotnek Co dÏlat, kdyû . . . OdstraÚov·nÌ poruch V p¯ÌpadÏ poruchy se mûe jednat pouze o nÏjakou malou z·vadu, kterou si mûete sami odstranit podle d·le uvedench instrukcÌ. [. . . ] ï Dbejte na speci·lnÌ pokyny, tkajÌcÌ se pouûÌvanch hrnc a p·nvÌ. Dno varnÈ n·doby a plotnka majÌ bt stejnÏ velkÈ. ï ZneËiötÏnÈ plotnky a dna n·dob poökozujÌ sklokeramickou varnou desku a zvyöujÌ spot¯ebu elektrickÈ energie. ï VypÌnejte plotnky vËas, abyste vyuûili zbytkovÈho tepla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16910-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16910-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag