Návod k použití PHILIPS 16909-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16909-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16909-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16909-93-16.


PHILIPS 16909-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3936 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16909-93-16 BROCHURE (1900 ko)
   PHILIPS 16909-93-16 QUICK START GUIDE (1811 ko)
   PHILIPS 16909-93-16 BROCHURE (1875 ko)
   PHILIPS 16909-93-16 QUICK START GUIDE (1811 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16909-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je-li olej horký, nastává nebezpeèí té¤kých popálenin. Po pou¤ití vytáhnìte v¤dy sí¦ovou zástrèku. Ovládací èást(2) s topnou tyèkou(4) nikdy ­ neponoøujte do vody, ­ nedr¤te pod tekoucí vodou, ­ neèistìte v myèce nádobí, nebo¦ jinak se elektrické èásti poskodí. Pøi pøepálení tuku lze lehce dojít k jeho samovznícení. [. . . ] Víko se automaticky napùl otevøe. Pokyny k obsluze Pøed prvním pou¤itím. · Fritovací nádobu(5) a kosík(3) èistìte horkou vodou a malým mno¤stvím èistícího prostøedku na nádobí, nepou¤ívejte prostøedky k drhnutí. · Naplòte fritovací nádobu(5) 3, 5 litry rostlinného oleje. Plnicí výska se musí nacházet mezi spodní a horní znaèkou. 3 Chcete-li pro fritování pou¤ít tuk, musíte jej nejprve mírným ohøátím v kastrolu rozpustit a pak teprve vlo¤it do fritovací nádoby(5). Jinak se spustí tepelná pojistka, nebo¦ pak tuk není ve spojení s termostatem a topná tyèka(4) by se pøehøála. 2. Víko úplnì otevøete a fritovací kosík(3) sejmìte z fritovací nádoby(5). Víko fritézy zavøete tak, a¤ je zablokováno. Fritézu zapnìte "zapínacím/vypínacím" spínaèem(9). Regulátorem teploty(11) nastavte teplotu pro ohøátí oleje. Obì kontrolní ¤árovky se rozsvítí. Èervená kontrolní ¤árovka svítí v¤dy, pokud je fritéza zapnutá. Zelená kontrolní ¤árovka(10) zhasne, jakmile je dosa¤eno po¤adované teploty. · Pøi výmìnì fritovacího oleje by se mìla fritéza kompletnì vyèistit. PØEDKRMY Chu¦ovky 1-3 min. RYBY Rybí filé obalované Moøský jazyk Rybí spízy Pstruh MASO Hovìzí spízy Telecí/vepøové spízy Kotlety obalované Kuøecí stehna Pøírodní øízek Sekaná peèenì Steak z plece ca. fritování Krokety ZMRAENÉ POTRAVINY Bramborové hranolky Bramborové pokrmy napø. 4-6 min. 190 °C 190 °C 180 °C 160 °C 190 °C 160 °C 170 °C 180 °C 170 °C 170 °C 190 °C 180 °C 170 °C 165 °C 170 °C 170 °C 180 °C 180 °C Výmìna fritovacího oleje Pøi fritování se èasto oddìlí malé kousky od fritovaných potravin a klesnou ke dnu fritovací nádoby(5). Topná tyèka(4) je umístìna nade dnem fritovací nádoby(5), co¤ má za následek, ¤e se tyto kousky nezvíøí pøi pøístím fritování, nýbr¤ se pøilepí na dno fritovací nádoby. Je postaèující, aby se po ka¤dém fritování zbytky odstranily (napø. Delsí rozehøátí oleje na teplotu vyssí ne¤ 180°C sni¤uje jeho jakost. Po 12 a¤ 15 násobném fritování nebo zpìnìní oleje, vymìòte olej následujícím zpùsobem: 2 4-5 min. 3-6 min. 160 °C 190 °C 180 °C 190 °C 190 °C 190 °C 190 °C 180 °C 180 °C 180 °C Vymontování fritovací nádoby(5) 1. Stisknìte souèasnì obì odblokovací tlaèítka. Víko úplnì otevøete, pak lehce vyklopte, a¤ vypadnou závìsy víka z dr¤áku ovládací èásti(2). [. . . ] Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30 Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363. 04. 44 Czech Republic, AEG Domaci spotebice, Praha 4, 1140 00 Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00 España, Madrid, 1-885-2700 France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24 Great Britain, Customer Servive 08706 055 055 Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646 Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20 Italia, 20394 Agrate Brianza (Milano), 39 / 68 99-8 39 Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333 Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-433 Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-773 Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300 Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00 Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33 Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (01) 926 75 75 Romania, 713421 Bucaresti, 01-230-8730 Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893 Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757 Slovenija, Trazaska 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730 Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 0848 848 348 Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300 Sverige, 10545 Stockholm, 08-738 60 00 Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420 Garantiebedingungen Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16909-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16909-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag