Návod k použití PHILIPS 16908-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16908-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16908-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16908-93-16.


PHILIPS 16908-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2900 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16908-93-16 BROCHURE (2209 ko)
   PHILIPS 16908-93-16 QUICK START GUIDE (851 ko)
   PHILIPS 16908-93-16 BROCHURE (2180 ko)
   PHILIPS 16908-93-16 QUICK START GUIDE (851 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16908-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VöÌmejte si tedy pouze pokyn, kterÈ se tkajÌ provedenÌ vaöeho spot¯ebiËe. PomocÌ tohoto vstraûnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, jeû jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Za tÌmto symbolem zÌsk·te doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm vyuûitÌ spot¯ebiËe. [. . . ] Stisknout tlaËÌtko COOLMATIC a / nebo tlaËÌtko FROSTMATIC. NahlÈdnÏte do kapitoly ÑUmÌstÏnÌ chladniËkyì. ChladniËka pot¯ebuje vzduch Vzduch se p¯iv·dÌ pode dve¯mi vÏtracÌmi ötÏrbinami v podstavci, a odv·dÌ se podÈl zadnÌ stÏny chladniËky smÏrem nahoru. Aby mohl vzduch cirkulovat, nikdy tyto vÏtracÌ otvory nezakrvejte nebo nezahrazujte. pod z·vÏsnou kuchyÚskou sk¯ÌÚkou, musÌ bt dodrûena mezi jejÌ hornÌ hranou a sk¯ÌÚkou nad nÌ zavÏöenou minim·lnÌ vzd·lenost 10 cm. ChladniËka nepracuje, zelen· kontrolka a ukazatel teploty nesvÌtÌ. Vyrovn·nÌ chladniËky 1. ChladniËka musÌ st·t vodorovnÏ a stabilnÏ. Vyrovnejte nerovnosti podlahy zaöroubov·nÌm nebo vyöroubov·nÌm obou nastavitelnch noûiËek. BlikajÌ vöechny kontrolky ukazatele teploty. Je poruöena funkce chladniËky NenÌ spr·vnÏ nastavena teplota. Dve¯e byly delöÌ dobu otev¯enÈ. Teplota v chladicÌm, p¯ÌpadnÏ mrazicÌm prostoru nenÌ vyhovujÌcÌ. BÏhem poslednÌch 24 hodin bylo uloûeno vÏtöÌ mnoûstvÌ teplch potravin. ChladniËka stojÌ vedle zdroje tepla. 34 11 P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ Pro p¯ipojenÌ chladniËky do elektrickÈ sÌtÏ je nezbytn· z·suvka s ochrannm kontaktem, instalovan· podle p¯edpis. Pouûit elektrick obvod musÌ bt jiötÏn pojistkou s minim·lnÌ hodnotou 10 ampÈr. Pokud nenÌ z·suvka po instalov·nÌ chladniËky jiû p¯Ìstupn·, je nutno vhodnou pravou elektrickÈ instalace zajistit, aby bylo moûno chladniËku odpojit ze sÌtÏ (nap¯. s pouûitÌm pojistek, jistiË, spÌnaË LS, podproudovÈ ochrany nebo podobnch za¯ÌzenÌ s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt 3 milimetry). ï P¯ed opÏtovnm uvedenÌm do provozu musÌ bt chladniËka zcela such·. ï . . . terickÈ oleje a organick· rozpouötÏdla mohou poökodit plastovÈ dÌly, nap¯. - öù·va z citrÛnovÈ nebo pomeranËovÈ kry; - kyselina m·seln·; - ËistÌcÌ prost¯edky, obsahujÌcÌ kyselinu octovou. Tyto l·tky by nemÏly p¯ijÌt do styku s Ë·stmi chladniËky. ï NepouûÌvejte abrazivnÌ ËisticÌ prost¯edky. Uvaûujete-li vymvat pouze chladicÌ prostor, stisknÏte nÏkolik hodin p¯ed mytÌm tlaËÌtko funkce FROSTMATIC, abyste tak vytvo¯ili dostateËnou rezervu chladu v mrazicÌm prostoru pro dobu p¯eruöenÌ provozu. Dve¯e mrazicÌho prostoru potom jiû neotevÌrejte. MrazicÌ prostor p¯ed vymytÌm odmrazte (viz odstavec ÑOdmrazov·nÌì). VypnÏte chladicÌ a mrazicÌ prostor, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. Vymyjte chladniËku vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ hadrem a vlaûnou vodou. Do vody mûete p¯ÌpadnÏ p¯idat trochu bÏûnÈho prost¯edku pro mytÌ n·dobÌ. [. . . ] VyööÌ (teplejöÌ) teploty se nastavÌ s pouûitÌm tlaËÌtka "+" (tepleji). Pro p¯estavenÌ na niûöÌ (chladnÏjöÌ) teploty pouûijte tlaËÌtko "-" (chladnÏji). Na ukazateli teploty se ihned objevÌ zmÏnÏnÈ nastavenÌ. S kaûdm stisknutÌm tlaËÌtka se rozsvÌtÌ kontrolka u dalöÌ hodnoty na ukazateli. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16908-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16908-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag