Návod k použití PHILIPS 16908-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16908-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16908-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16908-87-16.


PHILIPS 16908-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2900 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16908-87-16 BROCHURE (1790 ko)
   PHILIPS 16908-87-16 QUICK START GUIDE (851 ko)
   PHILIPS 16908-87-16 BROCHURE (1761 ko)
   PHILIPS 16908-87-16 QUICK START GUIDE (851 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16908-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V p¯ÌpadÏ eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe se obraùte na n·ö servis: Pokud se vyskytnou technickÈ problÈmy, bude v·m n·ö znaËkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 261 126 112. Adresa: ServisnÌ st¯edisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 2 6112 6112 V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe, a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe vrobky a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk. DalöÌ informace najdete takÈ v kapitole "Servis". Likvidace Likvidov·nÌ obalovÈho materi·lu ï Vöechny Ë·sti obalu jsou recyklovatelnÈ, fÛlie a polystyrÈnovÈ Ë·sti jsou oznaËeny odpovÌdajÌcÌm zpsobem. [. . . ] (Vyöroubovat pojistky z objÌmek, p¯ÌpadnÏ vypnout jistiËe nebo vyt·hnout sÌùovou z·strËku). ï Je neobyËejnÏ dleûitÈ dodrûovat vmÏnu filtr, resp. P¯i nedodrûenÌ tÏchto poûadavk vznik· vlivem usazov·nÌ tuku nebezpeËÌ poû·ru. Vstup vzduchu Z·suvka elektrickÈ spor·ky 500 mm plynovÈ spor·ky 650 mm uhelnÈ a naftovÈ spor·ky min. 700 mm P¯Ìdrûn dÌl pro montÈra kuchyÚskÈho n·bytku ï Trubka pro ods·van vzduch musÌ mÌt p¯i odvÏtr·vacÌm provozu prmÏr 150 mm. Pokud jiû existuje ve stÏnÏ nebo ve st¯eöe odvÏtr·vacÌ trubka s prmÏrem 125 mm, je moûno pouûÌt redukËnÌ hrdlo 150 / 125 mm, kterÈ je souË·stÌ dod·vky. ï Na objedn·vku jsou k dispozici vûdy podle pot¯eby trubky s rznmi tvary a prmÏrem, a d·le do volnÈho prostoru vedoucÌ odvÏtr·vacÌ systÈmy (teleskopickÈ sk¯ÌÚky ve zdi), pro dalöÌ podrobnosti je moûno se informovat v servisnÌ sluûbÏ. ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je nutno dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ vzd·lenosti od hornÌ hrany varnch desek ke spodnÌ hranÏ odsavaËe: elektrickÈ spor·ky 500 mm plynovÈ spor·ky 650 mm uhelnÈ a naftovÈ spor·ky min. 700 mm 4 elektrickÈ spor·ky 500 mm plynovÈ spor·ky 650 mm uhelnÈ a naftovÈ spor·ky min. 700 mm 17 elektrickÈ spor·ky plynovÈ spor·ky uhelnÈ a naftovÈ spor·ky 500 mm 650 mm min. 700 mm Obr·zek 7 ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par v odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ bt v mÌstnosti, v nÌû jsou instalov·na topeniötÏ, podtlak vÏtöÌ neû 4 Pa (4 x 105 bar). ï Ods·van vzduch nesmÌ bt zaveden do komÌna pro odvod spalin nebo zplodin. Vloûit do vyvrtanch otvor hmoûdinky (7) a odsavaË opÏt zavÏsit; vyrovnat s pouûitÌm öroub (8) a odsavaË definitivnÏ fixovat s pomocÌ öroub (9), kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky. ï Upevnit drû·k komÌnu (10) hmoûdinkami (9) a örouby (11), p¯iËemû db·t na to, aby byly tyto prvky centrov·ny vËi odsavaËi a horizont·lnÏ dokonale vyrovn·ny. ï Verze s odvÏtr·v·nÌm (S): umÌstit trubku / hadici mezi vstupnÌ otvor a sk¯ÌÚku ve zdi nebo mezi stÏnu / st¯eönÌ p¯Ìpojku a upevnit pomocÌ hadicovch spojek, kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky. Verze s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu (K): Upevnit rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu obÏma dodanmi örouby (2, 9 x 13 mm) (13). ï P¯ipojit spot¯ebiË k p¯Ìvodu elektrickÈho proudu (14) (viz kapitola "Elektrick· p¯Ìpojka") ï UmÌstit komÌn (15) a fixovat jej na hornÌm komÌnovÈm drû·ku obÏma dodanmi örouby (16) (2, 9 x 6, 5 mm). DolnÌ Ë·st komÌna nechat sklouznout dol (17) a upevnit na hornÌ Ë·sti odsavaËe dvÏma dodanmi örouby (18) (2, 9 x 6, 5 mm). 15 Reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu ï Vzduch je filtrov·n filtrem s aktivnÌm uhlÌm a veden hornÌ m¯Ìûkou na öachtÏ pro vystupujÌcÌ vzduch zpÏt do kuchynÏ. ï Pro reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu je zapot¯ebÌ origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm KF8, kter je nabÌzen jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ AEG. ï Upevnit rozdÏlovaË obÌhajÌcÌho vzduchu s pouûitÌm dvou öroub 2, 9 x 13 mm. ï Polohu komÌn je moûno volitelnÏ zamÏnit. Pokud se m· odsavaË par pouûÌvat v reûimu s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu, musÌ bt komÌn s m¯Ìûkou fixov·n naho¯e pro boËnÌ vstup vzduchu. Obr·zek 2 6 Technick· data Model RozmÏry - (v cm) Celkov Motor Vöka ä̯ka Hloubka p¯Ìkon ventil·toru 59, 8 89, 8 59, 8 89, 8 59, 8 89, 8 59, 8 89, 8 47 48 47 48 47 48 47 48 170 W 170 W 200 W 200 W 175 W 175 W 175 W 175 W OsvÏtlenÌ DÈlka p¯Ìvod. p¯Ìpojka Obsluha odsavaËe par ï OdsavaË par je vybaven regulovanmi ot·Ëkami. [. . . ] RuËnÌ ËiötÏnÌ NamoËit kazetu s kovovm tukovm filtrem po dobu p¯ibliûnÏ 1 hodiny v horkÈ vodÏ s ËistÌcÌm prost¯edkem k rozpuötÏnÌ tuku, a potom osprchovat horkou vodou. Osuöenou kazetu znovu namontovat. Obr·zek 3 MyËka n·dobÌ Uloûte kazetu kovovÈho tukovÈho filtru do myËky n·dobÌ. UmytÌ provÈst p¯i nejsilnÏjöÌm mycÌm programu a nejvyööÌ teplotÏ, minim·lnÏ 65 C. P¯i mytÌ kovovÈho tukovÈho filtru v automatickÈ myËce n·dobÌ mûe dojÌt k lehkm zmÏn·m barvy, kterÈ vöak nemajÌ û·dn vliv na funkci filtru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16908-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16908-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag