Návod k použití PHILIPS 16904-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16904-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16904-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16904-87-16.


PHILIPS 16904-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3078 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16904-87-16 BROCHURE (1565 ko)
   PHILIPS 16904-87-16 QUICK START GUIDE (1105 ko)
   PHILIPS 16904-87-16 BROCHURE (1535 ko)
   PHILIPS 16904-87-16 QUICK START GUIDE (1105 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16904-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ Z·ruËnÌ podmÌnky Z·ruka vyplvajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek je poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli (d·le takÈ jen "KupujÌcÌ") a jen na vrobek slouûÌcÌ k bÏûnÈmu pouûÌv·nÌ v dom·cnosti. Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli Z·ruku v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc, a to od data p¯evzetÌ prodanÈho vrobku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ, vËasnÈ a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ - nenÌ-li to vzhledem k povaze (tzn. [. . . ] ï VÏtöÌ dÏti je moûno nechat pracovat s varnou deskou pouze s p¯Ìsluönm pouËenÌm a za st·lÈho dohledu. ObecnÈ bezpeËnostnÌ pokyny ï Mont·û a p¯ipojenÌ novÈho spot¯ebiËe smÌ provÈst vhradnÏ opr·vnÏn a autorizovan odbornÌk. ï VestavnÈ spot¯ebiËe se smÏjÌ pouûÌvat pouze po vestavÏnÌ do vhodnch vestavnch sk¯ÌnÌ a pracovnÌch desek, odpovÌdajÌcÌch norm·m. ï V p¯ÌpadÏ poruchy nebo poökozenÌ sklokeramickÈ desky (prasknutÌ, trhliny, p¯ÌpadnÏ pukliny) se musÌ spot¯ebiË vypnout a odpojit od p¯Ìvodu elektrickÈho proudu, aby se tak zamezilo p¯ÌpadnÈmu ohroûenÌ elektrickm proudem. ï Opravy varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ a autorizovanÌ pracovnÌci. 4 29 Mont·û BezpeËnost bÏhem pouûÌv·nÌ varnÈ desky ï N·lepky a fÛlie je nutno ze sklokeramickÈ desky odstranit. ï P¯i neopatrnÈ pr·ci se spot¯ebiËem vznik· nebezpeËÌ pop·lenÌm. ï Kabely od elektrickch spot¯ebiË se nesmÏjÌ dotkat horkch povrch varnÈ desky, p¯ÌpadnÏ horkÈho n·dobÌ na desce. ï P¯eh¯·tÈ tuky a oleje majÌ sklon k velmi rychlÈmu vzplanutÌ. Nenech·vejte bez dozoru va¯enÌ s pouûitÌm tuku nebo oleje (nap¯. ï Po kaûdÈm pouûitÌ vöechny plotnky vypnÏte. ï UûivatelÈ s implantovanmi kardiostimul·tory by mÏli zachov·vat minim·lnÌ vzd·lenost hornÌ Ë·sti tÏla 30 cm od indukËnÌch varnch desek. noûe, vidliËky, lûÌce a poklice k hrncm nepokl·dejte na varnou desku, neboù by se mohly oh¯·t na velmi vysokou teplotu. BezpeËnost v prbÏhu ËiötÏnÌ ï BÏhem ËiötÏnÌ musÌ bt varn· deska vypnut· a ve vychladnutÈm stavu. Zlikvidujte obalovÈ materi·ly v souladu s jejich oznaËenÌm v komun·lnÌch sluûb·ch pro odpadovÈ hmoty do sbÏrnch n·dob, k tomu urËench. Star vyslouûil spot¯ebiË Symbol na spot¯ebiËi nebo na jeho obalu upozorÚuje na to, ûe se s tÌmto produktem nem· zach·zet jako s norm·lnÌm odpadem z dom·cnosti, nbrû se musÌ p¯edat do sbÏrnÈho st¯ediska pro recyklaci elektrickch a elektronickch p¯Ìstroj. Svm p¯ÌspÏvkem ke spr·vnÈ likvidaci tohoto spot¯ebiËe chr·nÌte ûivotnÌ prost¯edÌ a zdravÌ svch spoluobËan. éivotnÌ prost¯edÌ a zdravÌ jsou nespr·vnou likvidacÌ ohroûov·ny. DalöÌ informace o recyklaci tohoto spot¯ebiËe zÌsk·te ve svÈm bydliöti, u podniku pro likvidaci odpad nebo v obchodÏ, kde jste spot¯ebiË zakoupili. Obsluha varnÈ desky IndukËnÌ plotnky je nutno pouûÌvat s vhodnm varnm n·dobÌm. ZapnutÌ a vypnutÌ spot¯ebiËe Ovl·dacÌ pole ZapnutÌ VypnutÌ Dotknout se po dobu 2 sekund tlaËÌtka Dotknout se po dobu 1 sekundy tlaËÌtka Ukazatel / / û·dn Kontrolka svÌtÌ zhasne Po zapnutÌ se musÌ bÏhem p¯ibliûnÏ 10 sekund nastavit stupeÚ vkonu nebo nÏkter· funkce, jinak se varn· deska automaticky vypne. NastavenÌ stupnÏ vkonu Ovl·dacÌ pole ZvöenÌ SnÌûenÌ VypnutÌ Dotknout se tlaËÌtka Dotknout se tlaËÌtka Dotknout se souËasnÏ tlaËÌtek a Ukazatel aû aû / ZapnutÌ a vypnutÌ vÌceËelovÈ plotnky U vÌceËelovÈ plotnky je moûno p¯izpsobit topnou plochu velikosti varnÈho n·dobÌ. VÌceËelov· plotnka ZapnutÌ vnÏjöÌho topnÈho okruhu VypnutÌ vnÏjöÌho topnÈho okruhu SenzorovÈ tlaËÌtko Dotknout se po dobu 1 - 2 sekund tlaËÌtka Dotknout se po dobu 1 - 2 sekund tlaËÌtka svÌtÌ zhasne Kontrolka 24 9 ZapnutÌ a vypnutÌ funkce STOP + POKRA»OVAT Funkce STOP + POKRA»OVAT p¯epÌn· vöechny zapnutÈ plotnky souËasnÏ na stupeÚ pro udrûov·nÌ tepla a znovu na p¯edtÌm nastaven stupeÚ vkonu. Tato funkce je vhodn· pro kr·tkodobÈ p¯eruöenÌ a pokraËov·nÌ ve va¯enÌ, nap¯. pro vy¯ÌzenÌ telefonickÈho hovoru. Ovl·dacÌ pole ZapnutÌ VypnutÌ Dotknout se tlaËÌtka STOP + GO Dotknout se tlaËÌtka STOP + GO P¯edtÌm nastaven stupeÚ vkonu (nikoliv automatika uvedenÌ do varu) svÌtÌ ZobrazÌ se a ËÌslo ProblÈm blik· Moûn· p¯ÌËina NevhodnÈ varnÈ n·dobÌ Na plotnce nenÌ û·dnÈ varnÈ n·dobÌ PrmÏr varnÈho n·dobÌ je pro plotnku p¯Ìliö mal OdstranÏnÌ PouûÌt pro va¯enÌ vhodnÈ n·dobÌ Postavit na plotnku varnÈ n·dobÌ P¯ejÌt s n·dobÌm na menöÌ plotnku PouûÌt pro va¯enÌ vhodnÈ n·dobÌ Zareagovala ochrana proti p¯eh¯·tÌ plotnky Z·vada v elektronice Vypnout plotnku. Plotnku znovu zapnout Odpojit varnou desku na nÏkolik minut od p¯Ìvodu elektrickÈ energie (vyjmout pojistku domovnÌ instalace) Pokud se po zapnutÌ znovu zobrazÌ , informovat servis Ukazatel Funkce spÌnacÌch hodin nejsou funkcÌ STOP + POKRA»OVAT zastaveny. Funkce STOP + POKRA»OVAT zajiöùuje cel ovl·dacÌ panel aû na dotykovÈ tlaËÌtko . PouûitÌ automatiky pro uvedenÌ do varu Vöechny plotnky jsou vybaveny automatikou pro uvedenÌ do varu. Automatika uvedenÌ do varu nastavÌ plotnku po urËitou dobu na pln vkon a potom se automaticky p¯epne zpÏt na nastaven stupeÚ vkonu. Krok 1. Ovl·dacÌ pole Nastavit stupeÚ Kr·tce poËkat Dotknout se tlaËÌtka Dotknout se tlaËÌtka pro nastavenÌ poûad. [. . . ] UzavÌrejte hrnce a p·nve pokud moûno vûdy poklicÌ. Jestliûe se plotnka vypne, vypne se souËasnÏ nastaven· funkce spÌnacÌch hodin. Pokud se p¯ÌdavnÏ k nastavenÈmu kr·tkodobÈmu odmϯov·nÌ Ëasu na tÈto plotnce nastavÌ stupeÚ vkonu, plotnka se po uplynutÌ nastavenÈho Ëasu vypne. Ovl·dacÌ pole Dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER Dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER Dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER Dotknout se 1x tlaËÌtka TIMER Ukazatel Blik· kontrolka prvnÌ plotnky Blik· kontrolka druhÈ plotnky Blik· kontrolka t¯etÌ plotnky Blik· kontrolka ËtvrtÈ plotnky 2. 3. 4. Jestliûe blik· kontrolka pomaleji, je moûno stupeÚ vkonu nastavit nebo zmÏnit. 14 19 Rady pro va¯enÌ a peËenÌ UpozornÏnÌ na akrylamid Podle nejnovÏjöÌch vÏdeckch poznatk mûe zpsobit intenzivnÌ opÈk·nÌ potravin, speci·lnÏ u produkt, kterÈ obsahujÌ ökroby, ohroûenÌ zdravÌ vlivem akrylamidu. Proto doporuËujeme pÈci podle moûnosti p¯i nÌzkch teplot·ch a pokrmy zpracovat tak, aby se p¯Ìliö silnÏ neopÈkaly. Jsou-li nastaveny dalöÌ funkce spÌnacÌch hodin, zobrazÌ se po nÏkolika sekund·ch nejkratöÌ zbvajÌcÌ Ëas vöech funkcÌ spÌnacÌch hodin, a p¯Ìsluön· kontrolka blik·. NastavenÌ Ëasu Krok 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16904-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16904-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag