Návod k použití PHILIPS 16903-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16903-47-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16903-47-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16903-47-16.


PHILIPS 16903-47-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3179 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16903-47-16 BROCHURE (1782 ko)
   PHILIPS 16903-47-16 QUICK START GUIDE (1073 ko)
   PHILIPS 16903-47-16 BROCHURE (1752 ko)
   PHILIPS 16903-47-16 QUICK START GUIDE (1073 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16903-47-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] P¯id· se jedna nebo nÏkolik liöt, aû je poûadovan· vöka dosaûena. Liöty upevnÏte pomocÌ dvou öroub 4, 2 x 55. 10 35 N·vod k instalaci a p¯ipojenÌ Tento model myËky n·dobÌ lze vestavÏt pod st·vajÌcÌ kuchyÚskou pracovnÌ desku nebo pod odkap·vacÌ plech d¯ezu. Vklenek pro vestavnou myËku musÌ mÌt rozmÏry uvedenÈ na obr·zku dole. Vklenek nemusÌ mÌt speci·lnÌ odvÏtr·vacÌ otvory, staËÌ otvory pro protaûenÌ p¯ÌvodnÌho kabelu a pro p¯ÌvodnÌ a odtokovou hadici. P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu Po spr·vnÈ instalaci musÌte myËku n·dobÌ p¯ipravit k vlastnÌmu provozu. P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu proveÔte n·sledujÌcÌ kroky: - odstraÚte transportnÌ pojistku; - nastavte zmÏkËovaË vody; - naplÚte z·sobnÌk speci·lnÌ soli do zmÏkËovaËe vody; - naplÚte z·sobnÌk leöticÌho prost¯edku. PodrobnÏjöÌ informace k jednotlivm bodm najdete v n·sledujÌcÌch kapitol·ch. VodorovnÈ a vökovÈ vyrovn·nÌ myËky MyËka n·dobÌ musÌ bt umÌstÏna stabilnÏ a vodorovnÏ. K vyrovn·nÌ nerovnostÌ podlahy a k p¯izpsobenÌ vöky kuchyÚskÈ lince vyuûijte öroubovacÌ noûiËky. Poûadovanou vöku obou p¯ednÌch noûiËek dos·hnete jejich vyöroubov·nÌm nebo zaöroubov·nÌm. NastavenÌ zadnÌ noûiËky se prov·dÌ zp¯edu pomocÌ öroubu uprost¯ed soklu. Na vlastnÌ noûiËky nasaÔte jeötÏ 3 p¯iloûenÈ plastovÈ tal̯kovitÈ podloûky, kterÈ v·m usnadnÌ zasunutÌ myËky do vklenku v kuchyÚskÈ lince. Pokud plastovÈ podloûky vp¯edu ruöivÏ p¯esahujÌ plochu noûiËky, lze p¯ednÌ Ë·st oddÏlit. P¯ed kaûdm doplÚov·nÌm speci·lnÌ soli se znovu p¯esvÏdËte, ûe m·te v ruce skuteËnÏ balÌËek speci·lnÌ soli. Speci·lnÌ sl doplÚujte: - p¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu, - kdyû se na ovl·dacÌm panelu rozsvÌtÌ kontrolnÌ ukazatel signalizujÌcÌ nedostatek speci·lnÌ soli - SALZ. Pokud m· voda v mÌstÏ vaöeho bydliötÏ tvrdost niûöÌ neû 4d, nemusÌte speci·lnÌ sl pouûÌvat. Otev¯ete dve¯e myËky a vyt·hnÏte spodnÌ koö. Proti smÏru hodinovch ruËiËek vyöroubujte vÌËko z·sobnÌku speci·lnÌ soli. P¯Ìklad uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: spodnÌ koö P¯Ìklad uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: vrchnÌ koö 3. Jen p¯i prvnÌm uvedenÌ myËky do provozu: NaplÚte cel z·sobnÌk vodou (asi 0, 5 litru). Na otvor z·sobnÌku nasaÔte dod·vanou n·sypku, kterou do z·sobnÌku nasypete speci·lnÌ sl. Kapacita z·sobnÌku se podle velikosti zrn pohybuje od 1 do 1, 5 kg. Voda vytlaËen· p¯i prvnÌm plnÏnÌ ze z·sobnÌku vyteËe na dno mycÌ vany, coû nevadÌ, protoûe p¯i spuötÏnÌ prvnÌho mycÌho programu se ihned odËerp·. 32 13 TechnickÈ daje 5. Z okolÌ otvoru z·sobnÌku odstraÚte zbytky soli. RozmÏry 6. VÌËko ve smÏru hodinovch ruËiËek opÏt zaöroubujte, jinak by se sl dostala do mycÌho roztoku a sklenice by byly po umytÌ matnÈ. [. . . ] P¯i otev¯enÌ dve¯Ì ihned po ukonËenÌ programu se mûe vyvalit ven hork· p·ra. OtvÌrejte dve¯e opatrnÏ. VyjÌm·nÌ n·dobÌ ï HorkÈ n·dobÌ je citlivÈ na n·raz. ï N·dobÌ uschne rychleji, kdyû nech·te po ukonËenÌ programu nÏjakou dobu dve¯e plnÏ otev¯enÈ a pak jen pootev¯enÈ. ï Aby n·dobÌ po ukonËenÌ programu lÈpe uschlo a ochladilo se, nechte je jeötÏ p¯ibliûnÏ 15 minut v myËce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16903-47-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16903-47-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag